waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Opstellen onderzoeksstrategie

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2020 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Opstellen onderzoeksstrategie
Aandachtspunten

Tijdens het opstellen van een onderzoeksstrategie dient met een vijftal punten rekening te worden gehouden.
Deze punten worden hieronder kort toegelicht:
  • het onderscheiden van deellocaties;
  • de dikte van de te bemonsteren laag;
  • het monsternemingspatroon en -dichtheid;
  • het aantal te analyseren monsters en het gebruik van mengmonsters;
  • de te analyseren stoffen.
Onderscheiden van deellocaties

Indien in de te onderzoeken watergang duidelijk afwijkende deelgebieden zijn aan te wijzen dient een onderverdeling te worden gemaakt in deellocaties. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de aanwezigheid van een lozingspunt in de watergang. Per deellocatie dient een aparte onderzoekshypothese te worden gegeven.

Dikte te bemonsteren laag

Indien het verkennende bodemonderzoek wordt uitgevoerd in verband met uit te voeren baggerwerkzaamheden dient in ieder geval de te baggeren laag te worden onderzocht. Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden is het niet verplicht de afzonderlijk te baggeren lagen (slib en onderliggende bodem) apart te bemonsteren. Aanbevolen wordt de aanwezige lagen wel apart te bemonsteren (opmerking van de auteur). Hierdoor is het beter mogelijk eventueel toevallig sterk verontreinigde monsters uit te splitsen.

Monsternemingspatroon en -plaats

De boringen dienen bij meren en vijvers zoveel mogelijk binnen een raster te worden geplaatst. Per rasterpunt dient een boring te worden geplaatst. Bij lijnvormige watergangen als kanalen en sloten dienen de monsters aselect in zowel de lengte als de breedte over de locatie zijn verdeeld.

Opmerking van de auteurs:
De plaats van de boorpunten kan het eenvoudigste met behulp van dGPS worden vastgelegd. Voorafgaande aan de bemonstering kunnen de X en Y-coordinaten worden vastgelegd, waarna per boot naar dit punt kan worden gevaren. Het vastleggen van monsterpunten is op open water (zonder dGPS) zeer lastig uitvoerbaar.

Aantal te nemen monsters en samenstellen mengmonsters

Bij het vaststellen van het aantal te plaatsen boringen en het aantal samen te stellen (meng)monsters wordt uitgegaan van de onderstaande tabel:

B = aantal steken c.q. boringen
N = aantal te onderzoeken steekmonsters
A = oppervlakte van de watergang in hectare

Te analyseren stoffen

Bij het uitvoeren van analyses in het kader van voorgenomen baggerwerkzaamheden kan gebruik worden gemaakt van een minimumpakket aan te onderzoeken parameters: Opmerking auteurs:
In de praktijk wordt bij onderzoek in stedelijk gebied vaak gekeken naar de aanwezigheid van minerale olie. In land- en tuinbouwgebieden kan aanvullend onderzoek naar de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen zinvol zijn.
auteur: Merijn Bolkestein | publicatiedatum: 05-04-2001

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink