waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Interpretatie en toetsing

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2020 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Interpretatie en toetsing
Na het ontvangen van de analyseresultaten vanuit het laboratorium worden de analyseresultaten getoetst aan de hand van de normen uit de Vierde Nota waterhuishouding. Na het uitvoeren van deze toetsing is het bekend in welke klasse het onderzochte waterbodemmateriaal valt.

Indien geen van de waterbodem(meng)monster in klasse 3 of 4 valt wordt de hypothese "verspreidbare baggerspecie" aanvaard. Wel blijft de kans bestaan dat enkele spots in de watergang sterker zijn verontreinigd dan klasse 2.

Indien een van de mengmonsters in klasse 3 of 4 valt wordt de hypothese "verspreidbare baggerspecie" verworpen. Het waterbodemmateriaal wordt gekarakteriseerd als niet-verspreidbare baggerspecie.

Indien er verschillen zijn tussen de hypothese en de daadwerkelijke waterbodemkwaliteit kan aanvullend onderzoek noodzakelijk zijn. Dit aanvullende onderzoek kan bestaat uit een uitvoeriger vooronderzoek of het plaatsen van nieuwe boringen. Bij het aanvullende onderzoek kan gebruik worden gemaakt van een nieuw onderzoeksprotocol (nader of orienterend). Bij het ontbreken van grote verschillen kan een conclusie worden getrokken en kan het onderzoek met het opstellen van een rapportage worden afgesloten.auteur: Merijn Bolkestein | publicatiedatum: 05-04-2001

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink