waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Opstellen eindrapportage

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2020 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Opstellen eindrapportage
Nadat de stappen in een verkennend waterbodemonderzoek zijn doorlopen worden de uitkomsten weergegeven in een rapportage. De eindrapportage omvat ondermeer:
  • de aanleiding en doelstelling van het onderzoek;
  • de resultaten van het vooronderzoek:
  • de gekozen hypothese;
  • de gekozen onderzoeksstrategie;
  • de opzet en uitvoering van het onderzoek;
  • de resultaten van het onderzoek;
  • interpretatie en toetsingen;
  • conclusies en aanbevelingen;
  • samenvatting.
Bij het opstellen van de rapportage is het van groot belang dat zo volledig mogelijk informatie wordt verstrekt over de onderzochte watergang (diepte, breedte, oppervlakte, beschoeiing). Tevens dient de datum van de monsterneming te worden aangegeven. De rapportage moet zijn voorzien van duidelijk kaartmateriaal (schaalvast, voorzien van noordpijl en legenda). Van de geplaatste boringen dienen duidelijke boorbeschrijvingen opgenomen te worden. Ook dient duidelijkheid te worden verkregen over de methode van inmeten van deze boringen ("zomaar" op de kaart gezet of door middel van dGPS ingemeten). Tot slot dienen afwijkingen van de norm duidelijk te zijn aangegeven.auteur: Merijn Bolkestein | publicatiedatum: 05-04-2001

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink