waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Bestrijdingsmiddelen

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2020 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Bestrijdingsmiddelen
Algemeen

Bestrijdingsmiddelen of pesticiden zijn stoffen die worden ingezet tegen organismen die als hinderlijk en/of schadelijk worden ervaren. Afhankelijk van het doel van deze middelen is het mogelijk een onderverdeling te maken in grondontsmettings- en desinfectiemiddelen en onkruid-, schimmel- en insektenbestrijdingsmiddelen. Pesticiden worden al eeuwen gebruikt. Ruim voor het begin van onze jaartelling pasten Chinezen zwavel toe bij de bestrijding van schimmels (ref 1). De grote groei in het gebruik van bestrijdingsmiddelen begon in de jaren dertig en veertig met de produktie van synthetisch-organische bestrijdingsmiddelen als DDT, aldrin, quintozeen en pentachloorfenol.

Bronnen van bestrijdingsmiddelen

Het verbruik van bestrijdingsmiddelen vindt voor circa 50% plaats in de land en tuinbouw en voor 50% in de industrie. In de Nederlandse landbouw is het gebruik van bestrijdingsmiddelen per hectare relatief hoog (circa het vijftienvoudige van het gebruik in Zweden). Bij de akker- en tuinbouw gaat het meestal om plaagbestrijding en de cosmetische toepassing van bestrijdingsmiddelen. Vooral bij de bloemen, aardappel, aardbei en champignionteelt worden relatief veel bestrijdingsmiddelen toegepast. Het industriele bestrijdingsmiddelengebruik beperkt zich meestal tot het verdelgen van organismen in het koelwater en -leidingen (ref 1). Bestrijdingsmiddelen worden zeer regelmatig in verhoogde gehalten in de waterbodem aangetroffen.

Milieueffecten

De gevolgen van bestrijdingsmiddelen voor het milieu worden bepaald door een groot aantal factoren. Synthetisch-organische bestrijdingsmiddelen kunnen door chemische, fysische en biologische processen (deels) worden afgebroken. Slecht oplosbare en weinig mobiele bestrijdingsmiddelen kunnen zich echter ophopen in (bodem)organismen. Slecht afbreekbare, vluchtige bestrijdingsmiddelen als DDT en lindaan kunnen zich over grote afstanden (tot enkele duizenden kilometers) in het milieu verplaatsen. Een te hoge blootstelling aan bestrijdingsmiddelen kan bij organismen het erfelijk materiaal aantasten, het zenuwstelsel aantasten of kanker veroorzaken. De effecten zijn echter sterk afhankelijk van het type bestrijdingsmiddel, de blootstelling, de duur van de blootstelling en het soort organisme.
ref 1. L. Reijnders, Bestrijdingsmiddelen, milieu-informatie, Boom, Meppel, 1991.
ref 2. Hoe gevaarlijk zijn.......auteur: Merijn Bolkestein | publicatiedatum: 28-02-2002

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink