waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Waterbodem beleid in Nederland (verouderd)

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2020 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Waterbodem beleid in Nederland (verouderd)
LET OP, onderstaande informatie is verouderd.
In 2008 is het beleid ingrijpend gewijzigd. • Nederland water(bodem)land
 • Uitgestelde baggerwerkzaamheden
 • Beleid jaren 90
 • Huidige beleid
 • Acties vanuit het beleid volgens de NW4
 • Normen voor waterbodems en vrijkomende baggerspecie
 • Bestemming gebaggerde specie
  Nederland water(bodem)land

  Nederland is een land vol water. De meeste van deze wateren worden van nature in de loop der tijd ondieper door sedimentatie van slib en plantenresten. Deze sedimentatie kan tot problemen leiden wanneer het water te ondiep wordt voor bijvoorbeeld een goede waterhuishouding of de scheepvaart.
  Lozingen op oppervlaktewater in het verleden, bijvoorbeeld industriŽn en riooloverstorten, en aanvoer van verontreinigingen via de grote rivieren uit het buitenland hebben er de afgelopen decennia voor gezorgd dat veel waterbodems matig tot sterk zijn verontreinigd.
  Onder waterbodems wordt alle bodem die zich onder het wateroppervlak bevindt verstaan.

  Uitgestelde baggerwerkzaamheden

  Vroeger werd de opgebaggerde specie vaak op het land of in dieper water gestort. Tegenwoordig is dit niet zonder meer toegestaan en moet de baggerspecie tot een toepasbaar product worden verwerkt of gestort. De kosten hiervoor zijn vele malen hoger. Noodgedwongen hebben daardoor veel water(bodem)beheerders het baggeren de afgelopen jaren uitgesteld. Dat dit op (korte) termijn voor problemen zorgt zult u met ons eens zijn. Bovendien is het nieuw gevormde sediment door sanering van vervuilingsbronnen veel schoner van voorheen. Veel vuile waterbodems worden dus bedekt met een nieuwe "schone" laag. Een extra reden om snel te baggeren.

  Beleid jaren 90

  Het in de 3e Nota Waterhuishouding (NW3, 1989), Beleidsstandpunt verwijdering baggerspecie (1993) en de Evaluatie Nota Water (ENW, 1996) geformuleerde beleid was er met name op gericht om daar waar nodig, de waterbodem te saneren.

  In de NW3 en ENW zijn normen geformuleerd voor bepalen van de kwaliteit van de waterbodem, de zogenaamde klassen (0 t/m 4). In de "Regeling vaststelling klasse-indeling onderhoudsspecie" is vastgelegd hoe deze klasse-indeling moet worden bepaald.

  In de jaren 90 is veel onderzoek gedaan naar bagger- en verwerkingsmogelijkheden (POSW) en het realiseren van stortplaatsen. Helaas bleek dat grootschalige verwerking niet eenvoudig was, met name door de hoge kosten, maar ook door de slechte kwaliteit van sommige eindproducten. Ten aanzien van het aanleggen van grote depots was veel maatschappelijke weerstand. Een voorbeeld van een depot met een grootschalige bergingscapaciteit dat uiteindelijk is aangelegd is het depot "IJsseloog" in het ketelmeer.

  Huidig beleid

  In mei 2000 is de 4e Nota Waterhuishouding (NW4) verschenen. Het beleid hierin is erop gericht dat baggerspecie die in de toekomst vrijkomt bij het onderhoud van watergangen weer bruikbaar is als een waardevolle grondstof en vrij benut kan worden voor diverse toepassingen.
  De oplossing van de problemen ligt in eerste instantie bij de aanpak van de vervuilingsbronnen om nieuwe verontreinigingen te voorkomen. Daarnaast is de sanering van ernstig vervuilde waterbodems noodzakelijk. De regering heeft hiervoor 600 miljoen gulden extra uitgetrokken voor de periode 1999-2010. Ten aanzien van het omgaan met vrijkomende baggerspecie wordt de komende jaren bekeken of de klasse-indeling kan worden vervangen door een bewustere aanpak: (1) verspreiden indien verantwoord voor het ontvangende systeem; (2) verwerken (scheiden, reinigen, toepassen) waar mogelijk tegen acceptabele kosten; (3) storten als voorlopig onontkoombare, maar milieu- en kosteneffectieve, sluitpost.

  Acties vanuit het beleid volgens de NW4
  • Onderzoek naar de mogelijkheden van baggerberging in diepe putten in bijvoorbeeld de uiterwaarden;
  • Realiseren van een grootschalige stortlocatie in het Hollandsch Diep en depots in Limburg en Zeeland;
  • Toepassing van eenvoudige zandverwijderingstechnieken op grote stortplaatsen;
  • Stimuleren van hergebruik van baggerspecie, al dan niet na verwerking;
  • Opstellen van een 10-jaren scenario waterbodem;
  • Bevorderen van actief (water-)bodembeheer;
  • Het voorlopig -onder voorwaarden- doorgaan met verspreiden van matig verontreinigde specie (klasse 2) op het land en in het oppervlaktewater en het dienovereenkomstig aanpassen van de regelgeving;
  • Sanering van enkele urgente rijks- en regionale saneringsgevallen;
  • Het stimuleren van het inhalen van baggerachterstanden in de gemeenten;
  • Herziening klasse-indeling en beoordeling baggerspecie.
  Normen voor waterbodems en vrijkomende baggerspecie

  De toetsingswaarden (voor zoete bagger) en de gehaltetoets (voor zoute bagger) gelden als criterium voor het wel of niet mogen verspreiden van baggerspecie.
  De streefwaarden, grenswaarden en interventiewaarden zijn algemene milieukwaliteitsnormen die voor baggerspecie op dit moment ook als klasse-grenzen gehanteerd worden.

  Klasseindeling baggerspecie en toepassingsmogelijkheden
  Figuur 1. Klasseindeling baggerspecie

  Streefwaarde Waarde die het kwaliteitsniveau aangeeft waarbij de functionele eigenschappen van een bepaald compartiment voor mens, plant en dier zijn veiliggesteld.
  Grenswaarde De grenswaarde vormt de grens tussen klasse 1 en klasse 2.
  Gehaltetoets (zout) Productnorm die bepalend is of zoute baggerspecie in zoute wateren verspreid mag worden.
  Toetsingswaarde Productnorm die bepalend is of zoete baggerspecie (onder voorwaarden) op land of in zoet oppervlaktewater verspreid mag worden.
  Interventiewaarde Waarde die aangeeft bij welke concentratie sprake is van ernstige of dreigende ernstige vermindering van de functionele eigenschappen van de bodem voor mens, plant of dier. Bij overschreiding van de interventiewaarde in 25m≥ sediment spreekt met van een ernstig geval van waterbodemverontreiniging.


  Bestemming gebaggerde specie

  Bij onderhoud en sanering van watergangen komt (verontreinigde) baggerspecie vrij. Deze specie zal ergens naartoe moeten. Afhankelijk van de kwaliteit van de baggerspecie zijn er een aantal mogelijkheden:
  • verspreiden in oppervlaktewater of op het land;
  • toepassen als bouwstof in een werk;
  • scheiden/reinigen;
  • storten in depot;
  • tijdelijk opslaan en/of ontwateren.
  In figuur 2 is weergeven welke milieuregelgeving voor het verwijderen van de baggerspecie van toepassing is.

  Mogelijkheden voor verspreiding of verwerking baggerspecie
  Figuur 2. Mogelijkheden voor verspreiding of verwerking baggerspecie

  auteur: Bastien Mensink | publicatiedatum: 04-05-2001

 • Pagina
  print versie

  Laatste nieuws
  Sanering bodem Ketelmeer-West
  Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
  Waterschap pakt Nunbeek aan
  Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
  MWH lanceert het Handboek Waterbodem
  Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
  Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
  Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
  Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
  Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

  Software
  ASAP Utilities (Excel)
  BOKS
  BoorManager
  Towabo/Bever

  Nieuws te melden?
  Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....  realisatie website en online marketing:
  eGate Internet Solutions


  redactie:
  Merijn Bolkestein
  Bastien Mensink