waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Bijlage I subsidieregeling baggerplannen bebouwd gebied

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2020 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Bijlage I subsidieregeling baggerplannen bebouwd gebied
Bijlage I behorende bij artikel 1, onder e, van de Tijdelijke regeling eenmalige subsidies baggerplannen bebouwd gebied.

In de aanvraag van het waterschap moet de door de gemeente in overeenstemming met de betrokken waterschappen vastgestelde verdeling van het maximumbedrag over de betrokken waterschappen zijn opgenomen.
Het baggerplan dient de hieronder beschreven onderdelen met de daarbij aangegeven informatie te bevatten. De onder punt 6 in tabellen 6.1 t/m 6.3 aangegeven detailgegevens dienen bovendien in digitale vorm beschikbaar gesteld te worden. Het daarvoor noodzakelijke invulmodel is verkrijgbaar bij het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling, Postbus 17, Lelystad.

 1. Bij het baggerplan betrokken partijen.
  Een baggerplan heeft betrekking op alle waterbodems binnen het plangebied dan wel binnen het gedeelte van het plangebied dat binnen het gebied van het waterschap is gelegen.(zie artikel 1, onder e) voor zover daar baggerwerkzaamheden verwacht worden ten behoeve van de waterhuishoudings- en/of de vaarwegfunctie. In ieder geval zullen de betrokken gemeente en de één of meer betrokken waterschappen een betrokkenheid hebben. Onder dit eerste punt moeten de afspraken over verantwoordelijkheden duidelijk beschreven worden, zodat duidelijk is welke overheid verantwoordelijk is voor de verschillende onderdelen van het baggerplan. Ook als afgesproken is dat één partij de volledige uitvoering voor haar rekening neemt zal duidelijk moeten blijken dat het baggerplan in ieder geval door gemeente en waterschap(pen) gezamenlijk, of mede namens de andere partij is opgesteld. Onder punt II dient bij gedeelde verantwoordelijkheden duidelijk te zijn welke partij voor welk deel van het plangebied verantwoording op zich heeft genomen. Onder dit punt dienen ook de contactpersonen voor het baggerplan te worden vermeld.


 2. Plangebied
  Ingevolge artikel 1, onder punt d, bestaat het plangebied uit de bodems binnen het grondgebied van de gemeente, van de oppervlaktewateren in de bebouwde kom, aangevuld met de bodems van de oppervlaktewateren buiten de bebouwde kom waarvoor de gemeente belast is met het vaarwegbeheer. Voor het deel van het plangebied dat binnen het beheersgebied van één waterschap ligt wordt één baggerplan opgesteld. Dit baggerplan moet alle onderhoudswerkzaamheden ten behoeve van de waterhuishoudings- en eventuele vaarwegfunctie beschrijven. Baggerplannen voor een beperkt aantal bebouwde kommen of delen van bebouwde kommen zullen als zijnde onvolledig worden aangemerkt. Het plangebied dient op een (kopie) van een topografische kaart aangegeven te zijn. Op de kaart dienen de wateren waarvoor in het baggerplan werkzaamheden zijn voorzien herkenbaar aangegeven te zijn. Per (groep) watergang(en) moet aangegeven zijn wie verantwoordelijk is voor de baggerwerkzaamheden. Met het oog op bredere toepassing van de in het baggerplan opgenomen informatie dient ook een kwalitatieve beschrijving van het plangebied opgenomen te worden, waarin onder meer de relevante beïnvloeding van hoeveelheden en kwaliteit van de te baggeren specie wordt aangegeven.


 3. Uit te voeren baggerwerken
  Onder dit punt dien een samenvattende lijst met uit te voeren baggerwerken opgenomen te worden. Het overzicht dient in ieder geval voor de periode tot 2010 volledig te zijn. Voor watergangen waarvoor op dit moment nog niet volledig duidelijk is in welke omvang baggerwerkzaamheden uitgevoerd dienen te worden moet de informatie zonodig met een onzekerheidsmarge aangegeven worden. De detail-informatie voor de afzonderlijke baggerwerken is gespecificeerd onder punt VI Voor de detailinformatie kan volstaan worden met het bijvoegen van de informatie in de voorgeschreven digitale vorm.


 4. Programmering
  Voor de lijst met baggerwerken die onder punt III wordt opgenomen moet worden aangegeven in hoeverre uitvoering in een programma is opgenomen. Hiervoor moet worden aangegeven wanner het werk wordt uitgevoerd, wie verantwoordelijk is voor de uitvoering en welke bestemming voor de baggerspecie is voorzien. Als deze informatie is opgenomen onder punt VI kan bij punt 4 volstaan worden met een totaal overzicht per jaar.


 5. Knelpunten
  Baggerwerken die noodzakelijk worden geacht, maar binnen de planperiode niet kunnen worden gerealiseerd vormen knelpunten voor het beheer. De aanleiding voor het niet realiseren van de uitvoering is van belang voor de verdere regionale en landelijke beleidsvorming en dient om die reden bij de afzonderlijke projecten (onder punt VI) aangegeven te worden. Aanvullend is het gewenst dat, voor zover relevant, een kwalitatieve beschouwing van de knelpunten-situatie wordt gegeven. Bij het bespreken van de knelpunten kunnen zowel technische, financiële als bestuurlijke aspecten een rol spelen.


 6. Te gebruiken gegevensformats
  De subsidieregeling dient onder meer ter ondersteuning van de regionale en landelijke planvorming voor de aanpak van het waterbodemvraagstuk. Om de informatievoorziening in dat traject te bevorderen zijn voor de kwantitatieve informatie de hierna beschreven vaste gegevensformats opgesteld. De in digitale vorm in het voorgeschreven format aangeleverde gegevens dienen tegelijk als controle op volledigheid voor de subsidietoekenning. De rechter kolom van tabel 6.1, administratieve gegevens en tabel 6.3, detailgegevens per baggerwerk, geeft een toelichting voor het invullen.


6.1 Administratieve gegevens

Tabel 6.1 Bij het baggerplan digitaal aan te leveren administratieve gegevens

Gemeente[Gemeente waarbinnen de bebouwde kom ligt. In alle gevallen aangeven, ook als waterschap indiener baggerplan is]
Contactpersoon[Invullen als gemeente aanvraag indient]
Adres
Telefoonnr.
Plaat(sen)[Bebouwde kommen waarop het baggerplan betrekking heeft]
Beheerder[Waterschap dat waterkwantiteitsbeheer voert in gebied van de bebouwde kom(men). In alle gevallen invullen, ook als gemeente aanvraag indient]
Contactpersoon[Invullen als waterschap aanvraag indient]
Adres
Telefoonnr.


6.2 Overzichtslijst (t.b.v. punt IV)

Tabel 6.2 Bij het baggerplan digitaal aan te leveren overzicht van de programmering van baggerwerken

Jaar uitvoeringAantal werkenTotale hoeveelheid baggerspecieGeraamde kostenBestemming beschikbaar [% van de specie]
2000    
2001    
2002    
2003    
2004    
2005    
later    
niet gepland    


6.3 Detail-informatie per baggerwerk

Tabel 6.3 Bij het baggerplan digitaal aan te leveren detailgegevens per baggerwerk

Naam werk 
Plaatsnaam[Naam van de bebouwde kom waarin het baggerwerk wordt uitgevoerd]
Aanduiding op kaartBij het baggerplan moet een kaart 1:10.000 geleverd worden, waarop de afzondelijke baggerwerken genummerd zijn aangegeven
Verantwoordelijke voor uitvoering baggerwerk[Aangeven of gemeente of waterschap verantwoording voor onderhoud betreffende watergang heeft]
Omvang van het werk:Van deze gegevens zijn in ieder geval lengte baggerwerk en aantal te baggeren m3 verplicht. De overige optioneel
Lengte [m] 
Breedte [m] 
Huidige diepte t.o.v. NAP [m] 
Leggerdiepte [m]Indien geen legger aanwezig is aangeven wat de gewenste onderhoudsdiepte is. Overigens verdient het in alle gevallen aanbeveling te streven naar het vastleggen van onderhoudsdiepte in een legger.
Aantal te baggeren m3 
  
  
Onderzoeksgegevens baggerspecie 
Kwaliteitsklasse volgens NW4 
Overige informatie betreffende samenstelling/kwaliteit baggerspecieOptioneel.
Bemonstering conform NVN 5720 [%][Voor zover geen sprake is van saneringsgevallen ex Wbb is NVN 5720 of bemonsteringsprotocol “Regeling vaststelling klasse-indeling” het kader waarbinnen aangegeven is hoe verkennend bodemonderzoek moet worden uitgevoerd. Afhankelijk van soort en grootte van het onderzoeksgebied is een bepaalde onderzoeksinspanning vereist. Hier moet worden aangegeven in hoeverre aan deze inspanning is voldaan]
  
Bestemming van de baggerspecie 
Type bestemming[Voor baggerspecie bestaan verschillende typen bestemming. Ook als nog niet duidelijk is waar de specie naar toe gaat is vaak wel duidelijk welk type bestemming beoogd wordt. Hierbij kunnen onderscheiden worden:
o verspreiden op land
o verspreiden in water
o directe toepassing in een werk
o stort op overgangsdepot
o stort in definitief depot
o bewerking bij zandscheidingsinstallatie
o overige bewerking (bijvoorbeeld landfarming, kleirijping, immobilisatie)
o overige bestemming t.w. ...........................]
Specifieke bestemming[Als bekend is waar de specie exact naar toe gaat hier vermelden. Bijv. depot naam.]
Bestemming beschikbaar c.q. vergunning[In een aantal gevallen is voldoende bestemming beschikbaar, maar is nog onduidelijk welke keuze gemaakt gaat worden. Deze situatie wordt hier onderscheiden van gevallen waarin op grond van soort en kwaliteit van de specie wel de beoogde soort bestemming aangegeven kan worden, maar de concrete bestemming (nog) niet beschikbaar is of (nog) geen vergunning aanwezig is]
  
Planning 
Bestek beschikbaarSimpele ja/nee beantwoording
Jaar van uitvoeringHier kan sprake zijn van twee vormen van aanduiding: als het concreet gepland is: jaartal met aanduiding plan, als het alleen een wens is, die nog niet ingepland kan worden jaartal met aanduiding wens en toelichting, waarom er nog niet gepland kan worden
Geraamde kosten[Betreft de totale kosten van de uitvoering van het werk (baggeren, transport en bestemming) indien mogelijk uitsplitsen per stap.]
  
Diversen 
Onderhoudsfrequentie 
[één keer per n jaar]
Omvang huidig baggerwerk in verhouding tot normaal onderhoudMet dit verhoudingsgetal wordt aangegeven in hoeverre er sprake is van een achterstand in onderhoud. Een getal groter dan 1 geeft achterstand aan.
Knelpunt bij niet baggerenKorte omschrijving van de problematiek die het gevolg is van het niet (op tijd) baggeren van het betreffende werk. Als er geen sprake is van achterstand is het niet noodzakelijk deze informatie op te nemen
auteur: Bastien Mensink | publicatiedatum: 27-07-2000

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink