waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Hydrocyclonage

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2020 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Hydrocyclonage
Doel
Het doel van deze techniek is het scheiden van de baggerspecie in een fijne(slib)- en een grove(zand)fractie d.m.v. hydrocyclonage. In de regel wordt verondersteld dat de meeste verontreiniging in de fijne fractie zit.

Toepassing in de praktijk
Dit is momenteel de meest toegepaste techniek voor het reinigen van baggerspecie in Nederland. Deze techniek wordt bijvoorbeeld toegepast op het terrein van het depot IJsseloog, waar de specie wordt gescheiden, waardoor het stortvolume gereduceerd wordt.

Te verwijderen stoffen
In principe zijn alle stoffen met deze techniek te verwijderen, mits ze zich in een bepaalde fractie concentreren.

Voorwaarden type specie
Deze techniek wordt toegepast op de totale specie. Voorwaarde is dat de verontreinigingen zich concentreren in een bepaalde fractie. In principe kunnen met deze techniek alle verontreinigingen worden gereduceerd.
Hydrocyclonage levert goede resultaten op voor zandige sedimenten. Naarmate het sediment meer klei of organisch materiaal (veen) bevat worden de resultaten slechter.

Voorbehandelingen
Indien er geen gebruik wordt gemaakt van een mobiele installatie zal het materiaal getransporteerd moeten worden. Indien dit over de weg plaats vindt, verdient het de voorkeur de specie vooraf te ontwateren om zo transportkosten te verminderen.
Vooraf aan de behandeling wordt de specie meestal over een zeef van 2 mm gezeefd.

Principe

De scheiding door hydrocyclonage berust op de verschillen in soortelijk gewicht en massa van de bodemdeeltjes. Een hydrocycloon kan gezien worden als een holle, tapstoelopende pijp.
Het werkingsprincipe van hydrocyclonage is als volgt. Een suspensie wordt tangentiaal aan de bovenzijde van de cycloon ingebracht. In een centrifugaal stromingsveld bereiken de deeltjes met een grotere massa de wand voordat de onderzijde van de cycloon wordt bereikt. De deeltjes met een kleinere massa bereiken de wand niet en verdwijnen door de bovenloop, via de vortex in het hart van de cycloon.
De techniek sluit door de mate waarin zij de verontreiniging concentreert goed aan bij de grootschalige verwerkingstechnieken van zwaar verontreinigde restfracties, zoals thermische reiniging- of immobilisatie en extractieve technieken.

Indien nodig kunnen de verschillende fracties aanvullend worden behandeld om betere producten te verkrijgen.

Nabehandelingen
De grove fractie kan aanvullend worden behandeld in een opstroomkolom of flotatiebak om zo de laatste fijne deeltjes te verwijderen. Na scheiding dienen zowel de grove- als de fijne fractie vaak te worden ontwaterd om te worden toegepast, ofwel te worden gestort.

Kwaliteit na reiniging
Meestal is de fijne fractie zo sterk vervuild dat deze gestort dient te worden. De grove zandfractie kan, eventueel na aanvullende behandeling, nuttig worden toegepast.

Voordelen van deze techniek
De hoeveelheid te storten materiaal wordt sterk gereduceerd.
Het geproduceerde zand wordt nuttig toegepast.
De techniek is op veel soorten specie toepasbaar.
De techniek is relatief goedkoop.

Nadelen van deze techniek
Het vrijkomende water moet worden gezuiverd.
De fijne fractie is soms moeilijk af te zetten (soms BAGA/EURAL afval) en moeilijk te ontwateren.
Er kunnen problemen ontstaan wanneer de concentraties in de zandfractie moeten worden gecorrigeerd naar de standaardbodem.
Alleen toepasbaar als de verontreinigingen zich in een bepaalde fractie concentreren.auteur: Bastien Mensink | publicatiedatum: 03-06-1997

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink