waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Sedimentatiebekken

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2020 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Sedimentatiebekken
Doel
Het doel van deze techniek is het scheiden van de baggerspecie in verschillende fracties (korrelgroottes) d.m.v. een sedimentatiebekken. In de regel wordt verondersteld dat de meeste verontreiniging in de fijne fractie zit.

Toepassing in de praktijk
Deze methode is toegepast bij het saneren van de waterbodem van de Midden-Regge en de Bornsebeek, door het Waterschap Regge en Dinkel i.s.m. Tauw Milieu.
Ook wordt deze techniek toegepast op het terrein van het depot Slufter, waar de specie wordt gescheiden, waardoor het stortvolume gereduceerd wordt.Te verwijderen stoffen
In principe kunnen met deze techniek alle verontreinigingen worden gereduceerd. Voorwaarde is dat de verontreinigingen zich concentreren in een bepaalde fractie.

Voorwaarden type specie
Deze techniek wordt toegepast op de totale specie. Voorwaarde is dat de verontreinigingen zich concentreren in een bepaalde fractie. In principe kunnen met deze techniek alle verontreinigingen worden gereduceerd.

Voorbehandelingen

Principe
Een sedimentatiebekken kan een scheiding tussen grove en de fijne fractie bewerkstelligen. Het principe van het sedimentatiebekken berust op het verschil in valsnelheid van de deeltjes. Vanaf het lozingspunt zullen eerst de grovere deeltjes bezinken, en pas verderop de fijnere deeltjes. Het bezinken van de fijnere deeltjes neemt veel tijd in beslag. Na bezinken is een scheiding van het grove en fijne sediment verkregen.
Een sedimentatiebekken kan gezien worden als een relatief goedkope en simpele fractioneringstechniek. Tevens kan een zekere mate van ontwatering plaatsvinden.
De baggerspecie wordt als een slurry via een persleiding in het bekken gevoerd. Het verschil in korrelgrootte van de individuele deeltjes resulteert in een verschil in sedimentatielengte. Grote korrels bezinken eerder, kleine korrels later of worden als slib via de overloop aan het einde van het bekken in een slibstort gebracht. Omdat de verontreinigingen in het algemeen aan de slibfractie hechten, ontstaat op deze wijze in het sedimentatiebekken een schone zandfractie.

Nabehandelingen
Na scheiding dienen zowel de grove- als de fijne fractie vaak te worden ontwaterd om te worden toegepast, ofwel te worden gestort.

Kwaliteit na reiniging
De zandfractie is meestal nuttig toepasbaar. De fijne fractie dient meestal te worden gestort.

Voordelen van deze techniek
De vergunningverlening is minder gecompliceerd dan bij gebruik van geavanceerde scheidingsinstallaties omdat het scheidingsproces als een natuurlijk proces wordt beschouwd.
De verwerkingskosten en het energiegebruik van deze techniek zijn beduidend lager dan bij het gebruik van cyclonagetechnieken.
Tijdens het sedimentatieproces kan al ontwatering plaatsvinden.

Nadelen van deze techniek
Sedimentatiebekkens nemen een relatief groot ruimtebeslag in.
De scheidingsgrens is niet erg scherp waardoor er de kans bestaat dat men toch nog een grote fractie verontreinigd slib overhoudt.auteur: Bastien Mensink | publicatiedatum: 03-06-1997

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink