waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Koude immobilisatie

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2020 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Koude immobilisatie
Doel
Het zodanig vastleggen van de verontreinigingen door toevoeging van stoffen, dat er geen uitloging meer plaats vindt.

Toepassing in de praktijk
Koude immobilisatie is getest op pilotschaal, op dit moment zijn in Nederland nog geen installaties beschikbaar voor de verwerking op grote schaal. Op dit moment loopt in Groningen een groot pilot-project, waarbij geimmobiliseerde baggerspecie toegepast wordt als wegfundering. (www.koude-immobilisatie.nl).

Te verwijderen stoffen
Met deze techniek kunnen zowel metalen en organische verbindingen vastgelegd worden.

Voorwaarden type specie
In principe kan met behulp van cementering een breed scala aan specie-soorten verwerkt worden. De cementbehoefte is afhankelijk van de samenstelling van de specie; in geval van een hoger percentage slib of organisch stof is meer cement nodig om een voldoende sterk product te krijgen dan in geval van een sterk zandige specie. Uit praktijkervaringen blijkt echter, dat species met meer dan 10% lutum of meer dan 10% organisch stof moeilijk verwerkbaar zijn.

Voorbehandelingen

Principe
Koude immobilisatie is een verzamelnaam voor technieken die verontreinigende stoffen in baggerspecie immobiliseren via verharding en inkapseling in een slecht doordringbare matrix. Koude immobilisatie staat momenteel weer in de belangstelling omdat het een eenvoudige techniek is met naar verwachting lage verwerkingskosten. De techniek is veelal ontwikkeld als een funderingstechniek, waarbij bodems met geringe draagkracht worden verstevigd, en is dus niet van oorsprong ontwikkeld voor de vastlegging van verontreinigende stoffen. Een groot deel van de werking berust dan ook op de versteviging van de specie (inkapseling) door het hard worden van toegevoegde bindmiddelen. Daarnaast kan fysisch-chemische binding plaatsvinden tussen het bindmiddel en anorganische verontreinigende stoffen in de afvalstof. Voor sommige typen verontreinigende stoffen, die niet door de bindmiddelen worden vastgelegd, zouden additieven kunnen worden toegevoegd om deze stoffen alsnog te immobiliseren (chemische fixatie). De meest bekende koude immobilisatie techniek is cementering, waarbij naast Portland-cement synthetische slakken, vulkanische afzettingen of vliegas gebruikt kunnen worden. Daarnaast is een aantal nieuwe technieken ge´ntroduceerd die niet gebaseerd zijn op cementering. Het meest opvallende aan die nieuwe technieken is, dat het product een aardachtig materiaal is. Door toevoegingen van kaoliniet (Ton-Erde), of een mengsel van oppervlakte actieve stoffen (bijvoorbeeld Consolid) aan de specie kan het materiaal sterk verdicht worden, waardoor de waterdoorlatendheid sterk afneemt. Hierdoor wordt de uitloging van contaminanten uit het verdichte materiaal gereduceerd. Er is echter nog weinig praktijkervaring met deze technieken.

Het product
Het immobilisaat is vormgegeven of (na breken) korrelvormig, en kan gebruikt worden in de grond-, weg- en waterbouw, bijvoorbeeld als ophoogmateriaal of als toeslagmateriaal voor funderingen of wegverhardingen.

Kwaliteit na reiniging
Met de laatste technieken en bindmiddelen wordt een goed product verkregen dat nauwelijks geen tot zeer weinig vertoond.

Voordelen van deze techniek
Geen restfractie.
Geschikt voor het vastleggen van zowel organische verontreinigingen als metalen.

Nadelen van deze techniek
Door de toevoeging van cement neemt de pH van het mengsel sterk toe. Uit eerste ervaringen met cementeren bleek, dat de mobiliteit van de meeste metalen (zoals getoetst d.m.v. de kolomproef, dus met het vermalen materiaal waarbij de invloed van fysische inkapseling teniet gedaan wordt) hierdoor veelal toeneemt. Daarnaast zullen ook metalen die als anion in de specie aanwezig zijn (denk aan As en Cr) en cyanide (CN-), door de hoge pH sneller uitspoelen. Daarom zijn koud-immobilisaten niet geschikt (geen categorie I materiaal) voor toepassing als granulaat. Wanneer de immobilisaten als vormgegeven materiaal worden getoetst (diffussieproef) blijkt de effectiviteit van de inkapseling, en blijkt dat de metalen voldoende zijn vastgelegd om het immobilisaat toe te kunnen passen als categorie I materiaal.
De meeste specie die voor verwerking aangeboden wordt, bevat echter een cocktail van verontreinigingen. Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen, die zich vooral toespitsen op de selectie van additieven die bepaalde verontreinigende stoffen, en dan vooral de organische verbindingen, specifiek kunnen vastleggen in de cementmatrix. Zolang echter de normen in het Bouwstoffenbesluit voor organische contaminanten gebaseerd zijn op totaal gehaltes, zijn de hier beschreven technieken niet geschikt indien de specie grote concentraties organische contaminanten (bijvoorbeeld meer dan 500 mg/kg ds minerale olie) bevat. Gezien de huidige beoordelingssystematiek zullen deze technieken daarom in de meeste gevallen alleen toegepast kunnen worden als de specie eerst is voorbehandeld d.m.v. bijvoorbeeld thermische reiniging.

Meer informatie
www.koude-immobilisatie.nl
www.immobilisatie.nl
www.minvenw.nl/rws/projects/akwaauteur: Bastien Mensink | publicatiedatum: 22-08-2002

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink