waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Baggerplannen: de huidige stand van zaken

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2020 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Baggerplannen: de huidige stand van zaken
De “Tijdelijke regeling eenmalige subsidies baggerplannen bebouwd gebied” is, zoals al eerder op deze site is aangegeven, voor een periode van 2 jaar verlengd . De verlenging is formeel gepubliceerd in de Staatscourant van 11 december 2002. Indien gemeenten en/of waterschappen nog in aanmerking willen komen voor de subsidiegelden dan dienen de nieuwe baggerplannen (inclusief de subsidie-aanvraag ) voor 1 september 2004 te zijn ingediend.

Tot voor kort bestond bij gemeenten, waterschappen en adviesbureau’s een beperkt inzicht in het werkelijke aantal ingediende baggerplannen (en hiermee de ruimte die de subsidieregeling nog biedt voor de subsidieverlening voor nieuwe baggerplannen). Recentelijk is in de nieuwsbrief “Tienjarenscenario waterbodems” (nummer 9) een eerste beeld gegeven van het daadwerkelijke aantal opgestelde baggerplannen. Hierbij is eveneens inzicht gegeven in de aangevraagde subsidiegelden. In de onderstaande tabel is e.e.a. kort samengevat.

toegekende subsidiebedragen

Voor het opstellen van baggerplannen in het bebouwde gebied was oorspronkelijk een subsidiebedrag van EUR 6.810.000 beschikbaar. Op basis van het bovenstaande overzicht wordt duidelijk dat op basis van de oorspronkelijke subsidieregeling (looptijd tot 2002) een subsidiebedrag van EUR 4.080.000 is aangevraagd. Aangezien de administratieve kosten (EUR 200.000) die samenhangen met de verlenging van de subsidieregeling tot 2005 ook in mindering worden gebracht van het oorspronkelijke subsidiebedrag blijft voor de verlenging van de regeling (periode 2003 – 2004) een subsidiebedrag van EUR 2.530.000 over.

Om een (globale) eerste inschatting te maken van het aantal (nieuwe) baggerplannen dat in de periode 2003 – 2004 nog in aanmerking kan komen voor subsidiegelden is het beschikbare subsidiebedrag gedeeld door de (berekende) gemiddelde subsidie per baggerplan. Uitgaande van deze berekening wordt ingeschat dat er nog circa 103 baggerplannen in aanmerking kunnen komen voor subsidie. Gezien het grote aantal aanvragen in 2002 (126 baggerplannen) en de invoering van de SUBBIED-regeling kan de subsidiepot hiermee echter al in 2003 op zijn.

auteur: Merijn Bolkestein | publicatiedatum: 13-01-2003

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink