waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Ontwateren baggerspecie m.b.v. Geotubes

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2020 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Ontwateren baggerspecie m.b.v. Geotubes
Adviesbureau Promeco uit Beek en Donk heeft een nieuwe methode ontwikkeld voor grootschalige ontwatering van baggerspecie. De nieuwe ontwateringsmethode wordt uitgevoerd met behulp van langgerekte 'worsten' van goed doorlatend geotextiel, de zogenaamde Geotubes. Via een aantal vulopeningen kan de baggerspecie rechtstreeks in de tubes worden gepompt, waarbij het water ontwijkt via het doorlatende geotextiel. Het geotextiel heeft hierbij een tweeledige functie: het fungeert als filterdoek (scheiding van water en sediment) en als steundoek (bijeen houden van de slappe specie). De ontwatering kan worden versneld door toediening van flocculant (poly-electroliet). De voordelen van dit nieuwe ontwateringssysteem zijn dat het goedkoper is dan conventionele technieken (besparingen tot meer dan 50%), het is energie- en milieuvriendelijk en het heeft een grote verwerkingscapaciteit (geen stagnatie van het baggerproces).In de tweede helft van de jaren tachting heeft Promeco reeds geëxperimenteerd met slibontwatering m.b.v. geotextiel. Dit heeft toen geresulteerd in de productie van filterbags (Ø 1,5 m; L= 2,5 m), een soort big-bags van een speciale geotextiel, voorzien van ophangpunten en een vul- en een losslurf. In de jaren negentig heeft textielproducent Ten Cate-Nicolon de Geotube ontwikkeld voor waterbouwkundige toepassingen. Hierbij worden de geotubes hydraulisch gevuld met zand en gebruikt als bouwelementen voor kernopbouw van allerlei dammen, dijken en bermen.

De dimensionering van de tube (lengte, diameter, sterkte, doorlatendheid) voor de ontwatering van baggerspecie is variabel en afhankelijk van onder meer de projectgrootte, het debiet en de samenstelling van de baggerspecie. De geconfectioneerde Geotubes zijn gestandaardiseerd te verkrijgen met diameters van 1,5 tot 5,0 m en met lengtes tot 100 m. De sterkte en doorlatendheid van het doek kan worden gevarieerd, van geotextiel met een zeer hoge zanddichtheid tot zeer doorlatend doek.

In 2000 heeft Promeco een succesvolle ontwateringsproef met baggerspecie uitgevoerd met een geconfectioneerde Geotube met een diameter van 1,50 m en een lengte van 50 m. Omdat de geconfectioneerde zakken slechts eenmaal gebruikt kunnen worden, heeft Promeco samen met Ten Cate-Nicolon en aannemer Mourik Groot-Ammers, gezocht naar een systeem dat meerdere malen kan worden hergebruikt. Door de toepassing van een speciaal sluitmechanisme, is het mogelijk gebleken uit "doek van de rol" een tube te vormen en het geotextiel meerdere malen te gebruiken, waardoor de kosten van de slibontwatering nog verder kunnen worden gedrukt.

Op basis van de succesvol verlopen experimenten heeft Promeco vervolgens, in opdracht van de gemeente Eindhoven, een bestek geschreven voor het baggeren en ontwateren van ca. 25.000 m3 baggerspecie (klasse 0 - 2) uit de Oude Gracht, een ca. 2,5 km lange watersingel in de bebouwde kom van de gemeente Eindhoven. Het werk is in december 2000 aanbesteed en gegund aan Mourik Groot-Ammers. Het is een bijzonder werk gezien de grootte, de nieuwheidsaspecten en de gesloten keten baggeren - ontwateren - hergebruik in stedelijk gebied.

Het onderhoudswerk bestaat uit het stedelijk baggeren van ca. 25.000 m3 baggerspecie (klase 0-2) mbv een kleine, "buurt-en milieuvriendelijke" zuiger van aannemer Mourik uit Groot-Ammers. Het debiet bedraagt ca. 225 m3/uur, met een mengseldichtheid van 10-15% vaste stof (w/w). De ontgravingscapaciteit bedraagt ca. 300 situ-m3/dag.


De baggerspecie wordt via pijpleidingen naar een aan de gracht gelegen centraal werkterrein verpompt (grootste transportafstand is ca. 1.600 m). Via een stelsel van verdeelleidingen wordt de natte specie hier, onder toediening van een geringe hoeveelheid flocculant (0,0025%), ter ontwatering in de geotubes gepompt (Lengte = 40 m1 Vulvolume = 4 à 4,5 m3/m1). Het vrijkomende water wordt, na bezinking via een cascade-systeem, met retourleidingen teruggevoerd in de Oude Gracht (gesloten circuit). Na 2 à 3 dagen is de specie steekvast en worden de geotubes geopend en geleegd met behulp van een hydraulische graafmachine. De ontwateringskosten bedragen globaal € 15,- per situ-m3 incl. kosten voor handling en materialen.

Als vervolg op dit eerste project zijn vervolgens de afgelopen jaren een aantal succesvolle projecten uitgevoerd volgens de hierboven beschreven "methode Promeco", zoals:
 • baggeren bermsloot langs snelweg A-28 (knooppunt Rijnsweerd)
 • baggeren stadsgracht Achtse Barrier te Eindhoven
 • baggeren natuurzwembad Nieuwersluis, met onderwaterberging van bagger in geotube
 • praktijkproef Loosdrechtse Plassen (onderwater berging baggerspecie)
 • baggeren + oeverbescherming mbv geotubes Zuiderplas Den Bosch
 • lab-proef geotubes Kamerikse Wetering

  Momenteel worden drie projecten voorbereid voor slibopslag/-ontwatering, waarbij de geotubes blijvend in het water zullen worden aangebracht (en afgevuld) met een tweeledige functie, nl. slibopslag/-ontwatering en tevens bouwelement (golfbreker, oeverversteviging).

  Voor meer informatie over deze methode en zijn toepassingen kunt u contact opnemen met adviesbureau Promeco:
  T: 0031-492.463903 / E: info@promeco.nl / W: http://www.promeco.nl  auteur: André Nijland | publicatiedatum: 05-06-2003

 • Pagina
  print versie

  Laatste nieuws
  Sanering bodem Ketelmeer-West
  Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
  Waterschap pakt Nunbeek aan
  Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
  MWH lanceert het Handboek Waterbodem
  Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
  Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
  Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
  Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
  Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

  Software
  ASAP Utilities (Excel)
  BOKS
  BoorManager
  Towabo/Bever

  Nieuws te melden?
  Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....  realisatie website en online marketing:
  eGate Internet Solutions


  redactie:
  Merijn Bolkestein
  Bastien Mensink