waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Afkortingen
(aq)  aqua (in oplossing)
(l)  liquid (vloeibare fase)
(s)  solid (vaste fase)
ABB  Actief BodemBeheer
AEP  Afval- en EmissiePreventie
ALARA  As Low As Reasonably Achievable
AMER  Aanvullend Milieu Effect Rapport
AMK  Algemene Milieu Kwaliteit (oppervlaktewater)
AMvB  Algemene Maatregel van Bestuur
AP  Afval Preventie
APV  Algemene Plaatselijke Verordening
ARE  Adviesgroep Richtlijnen Emissies (NeR)
As  Arseen
B(a)P  Benzo(a)pyreen
BACA  Besluit Aanwijzing Chemische Afvalstoffen (vervallen, daarna BAGA, nu EURAL)
BAGA  Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Avalstoffen (vervallen, nu EURAL)
BAP  Bagger AktiePlan
BAT  Best Available Technology/Techniques
BBT  Best Bestaande Technieken
BCF  Bioconcentratiefactor
BG  Bevoegd Gezag
BHVZ  Besluit Hygiëne en Veiligheid Zweminrichtingen
BOSOM  BOdemSaneringsOntwikkelingsMaatschappij i.o.
BRL  BeoordelingsRichtLijn
BRW  Beheersplan Rijkswateren
BSB  BodemSanering Bedrijfsterreinen
Bouwstoffenbesluit
BZV  Biologisch Zuurstof Verbruik
CEMT  Conférence Européenne des Ministres de Transport. Met een CEMT klasse (I t/m VII) wordt aangeduid voor welke schepen een vaarweg is gedimensioneerd.
CIW  Commissie Integraal Waterbeheer (voorheen CUWVO)
CLM  Centrum voor Landbouw en Milieu
Cr  Chroom
Cu  Koper
CUWVO  Coördinatiecommissie Uitvoering Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren.
CZV  Chemisch Zuurstof Verbruik
DG  Directoraat Generaal
DGIS  Directoraat-Generaal Internationale Samenwerking
DGM  Directoraat-Generaal Milieubeheer (VROM)
DGW&T  Directie Gebouwen, Werken en Terreinen van het Ministerie van Defensie
DUIV  Overlegorgaan Directoraat-Generaal Milieubeheer, Unie van Waterschappen, InterProvinciaal Overleg en Vereniging van Nederlandse Gemeenten
EHS  Ecologische Hoofd Structuur
EKW  Europese Kaderrichtlijn Water
ENW  Evaluatienota water
EOD  Explosieven Opruimings Dienst
EOX  Extraheerbare Organische halogeenverbindingen (fluor, chloor broom, jood)
EU  Europese Unie
g.e.  geureenheden
GEBEVE  GEbiedsgerichte BEstrijding VErdroging
GIS  Geografisch Informatie Systeem
GRP  Gemeentelijke RioleringsPlan
GS  Gedeputeerde Staten
GVB  Gemeenschappelijk Visserij Beleid
GVM  Gezondheid, Veiligheid en Milieu
GWW  Grond-, Weg- en Waterbouw
GWWO  Grond-, Water- en Wegenbouw Overlegorgaan
Halonen  Broomfluorkoolwaterstoffen
HCB  HexaChloorBenzeen
HCFK  Onvolledige gehalogeneerde ChloorFluorKoolwaterstoffen
HCH  HexaChloorcycloHexaan
Heq  hinderequivalenten
HIS  HoogwaterInformatieSysteem
HKW  Halogeenkoolwaterstoffen
HO  Historisch Onderzoek (bodem)
HPLC  High Performance Liquid Chromatography
Hw  Hinderwet (vervallen)
IBC  Isoleren, Beheersen en Controleren
IBS  Interimwet BodemSanering 1983 (vervallen)
ICBM  Internationale Commissie ter Bescherming van de Maas
ICBS  Internationale Commissie ter Bescherming van de Schelde
ICP  Inductive Coupled Plasma
IMA  Integrale voortgangsnotitie Mest- en Ammoniakbeleid
IME  Integraal Milieu-Effect
IMER  Integraal Milieu Effect Rapport
INS  Integrale Normstelling Stoffen
IPO  Inter Provinciaal Overleg
IRC  Internationale Rijncommissie
ISBEST  Informatie Systeem Bestrijdingsmiddelen
IVB  Inrichtingen en Vergunningen Besluit
KMO  Besluit Kwaliteitsdoelstellingen en Metingen Oppervlaktewateren
KNAW  Koninklijke Acedemie voor Wetenschappen
KNRV  Koninklijke Nederlandse Redervereniging (zie ook bij KVNR)
KNWV  Koninklijk Nederlands Watersport Verbond
kton  kiloton, 1000 ton
KWS  KoolWaterStoffen
LCA  Levenscyclusanalyse
LITMS  Laboratorium Informatie Management Systeem
LNV  Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
LOI  Letter of Intent
LWI  Land Water Milieu Informatietechnologie
MBP  Milieu Belastings Punten
MILBOWA  Notitie Milieukwaliteitsdoelstellingen Bodem Water
minol  minerale olieën
MJP-G  Meerjarenprogramma gewasbescherming
MMA  Meest milieuvriendelijk alternatief
MMS  Milieu Management Systeem
MTR  Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau
MUM  Meerjarenprogramma Uitvoering Milieubeleid (IPO)
MUP  Milieu Uitvoerings Programma
MV  MilieuVerdienste
MV1-3  nationale MilieuVerkenning
MWTL  Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands
NAP  Normaal Amsterdams Peil
NBP  Natuurbeleidsplan
NEM  Netwerk Ecologische Monitoring
NEN  Nederlandse Norm
NER  Nederlandse Emissie Richtlijn
NH3  ammoniak
Ni  Nikkel
nimby  Not In My BackYard
NMP  Nationaal MilieubeleidsPlan
NMP3  3e Nationaal Milieubeleidsplan
NO  Nader Onderzoek (voor bodem)
NOBIS  Nederlands Onderzoek naar Biologische In-situ Schoonmaaktechnieken (biologisch reinigen grond)
NOM  Noordelijke OntwikkelingsMaatschappij (Groningen)
NOVEM  Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu B.V.
NOx  Stikstofoxiden
NRB  Ned. Richtlijnen Bodembeschermingsmaatregelen
NVPG  Nederlandse Vereniging van Procesmatige Grondreinigers
NW3  Derde Nota waterhuishouding
NW4  Vierde Nota waterhuishouding
ONRI  Orde van Nederlandse Raadgevende Ingenieurs
OS  Organische Stof
P  Fosfor
PAK  Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen
Pb  Lood
PCB's  Polychloor bifenylen
PCP  PentaChloorPhenol (fenol)
PCT  PolyChloorTrifenyl
PGB  Programma Geïntegreerd Bodemonderzoek
pH  zuurgraad
PMV  Provinciaal MilieuVerordening
PP  PolyPropyleen
PPM  Parts Per Milion
PROMISE  ProduktOntwikkeling met Milieu als InnovatieStrategiE
RIKZ  Rijksinstituut voor Kust en Zee
RISC  Risk Identification of Soil Contamination
RIZA  Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling
RWS  Rijkswaterstaat
RWSR  Regionale Water Systeem Rapportage
RWZI  Riool Water Zuiverings Installatie/Inrichting
SBB  StaatsBosBeheer
SBZ  Speciale Beschermings Zone
Sc.  Staatscourant
SCG  Service Centrum Grond
SdT  Stand der Techniek
SEBB  Stichting Europoort Botlek Belangen
Seq  verspreidingsequivalenten
SNM  Stichting Natuur en Milieu
SO2  Zwaveldioxide
SOx  Zwaveloxiden
SPA  Schone technologie, Preventie en Afvalwaterbehandeling
Stb.  Staatsblad
Stcrt.  Staatscourant
STER  Stimulering van Technologie voor Emissie Reductie
STOWA  Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer
TBT/TBTO  Tributyltin (organotin verbinding)
TCB  Technische Commissie Bodembescherming
TDI  Tolerable Daily Intake (via alle blootstellingsroutes)
TJS  TienJarenScenario Bodemsanering
TNO  Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek
TNO-MEP  TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie
TOB  Technisch Overleg Bodemsanering
TOC  Total Organic Carbon
TOD  Total Oxygen Demand (incl. N-binding)
TONN  Technologisch Onderzoekscentrum Noord-Nederland
TOP  Tijdelijke Opslag Plaats
UN/ECE TFMA  United Nations/Economic Commission for Europe Task Force Monitoring and assessment
UvW  Unie van Waterschappen
V&W  Ministerie van Verkeer en Waterstaat
VINEX  Vierde Nota over de Ruimtelijke ordening EXtra
VR  Verwaarloosbaar Risico
VROM  Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
VU  Vrije Universiteit (Amsterdam)
VVAV  Vereniging van Afvalverwerkers
VVM  Vereniging van Milieukundigen
Wbb  Wet bodembescherming
Wbm  Wet belasting op milieugrondslag
Wca  Wet chemische afvalstoffen (vervallen)
WHP  Waterhuishoudingsplan
WHVZ  Wet Hygiëne en Veiligheid
WIER  Waterhuishoudkundig Informatiesysteem Emissiegegevens
Wm  Wet milieubeheer
Wms  Wet milieugevaarlijke stoffen
Wvo  Wet verontreiniging oppervlaktewater
Wvvs  Wet voorkoming verontreiniging door schepen
Wvvz  Wet voorkoming verontreiniging van de zee door schepen
Wvz  Wet verontreiniging zeewater
Wwh  Wet op de waterhuishouding
Zn  ZinkPagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink