waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuwsbrieven
titel:AKWA Nieuwsbrief
inhoud:AKWA NieuwsbriefNieuwsbrief van het Advies- en Kenniscentrum Waterbodems (AKWA). Actuele informatie op het gebied van waterbodems.

Een must voor iedereen die zich met waterbodem-onderzoek bezig houdt.
bestel info:Abonnement gratis aan te vragen via: AKWA@dww.rws.minvenw.nl.
website:http://www.helpdeskwater.nl/service_functies/nieuwsbrieven/

titel:Bagger en Bodem
inhoud:Bagger en BodemDe nieuwsbrief Bagger en Bodem is een initiatief van het project Bagger en Bodem en verschijnt periodiek. In het project Bagger en Bodem werken ministeries (VROM, V&W, LNV), waterschappen, provincies en gemeenten aan oplossingen voor onderhoudsbagger uit regionale systemen, nu en straks.
Het project is voortgekomen uit de aanbevelingen in het TienJarenScenario Waterbodems.
bestel info:Via het adres info@baggerenbodem.nl kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

titel:De Water
inhoud:De WaterDe Water, magazine over integraal waterbeheer is een tweemaandelijkse uitgave van het Directoraat-Generaal Water van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.
bestel info:Voor het aanvragen van een gratis abonnement op De Water, stuurt u de gegevens: bedrijf/instelling, afdeling, naam, adres, postcode en woonplaats naar:
De Water
Postbus 194
1000 AD Amsterdam

titel:DHV Times
inhoud:DHV TimesDHVTimes is een internationaal tijdschrift van de DHV Groep. Het informeert de relaties van DHV over de activiteiten waarbij DHV wereldwijd betrokken is. DHVTimes verschijnt driemaal per jaar in een Nederlandse, Engelse en Portugese editie.
bestel info:Voor een gratis abonnement op DHVTimes vult u het formulier op hun website in.
website:http://www.dhv.nl

titel:InFormatie, editie grondwater en bodem
inhoud:InFormatie, editie grondwater en bodemNieuwsbrief van het Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO. InFormatie is een nieuwsbrief van het Instituut die driemaal per jaar verschijnt.

De nederlandstalige editie heeft als doel het informeren van relaties over ontwikkelingen op het gebied van grondwater- en bodemonderzoek.
De engelstalige editie -InFormation- informeert over ontwikkelingen op het terrein van geo-energie.

Deze Informatie is als PDF-bestand beschikbaar. Tevens is ieder artikel afzonderlijk als PDF-bestand beschikbaar op de betreffende internetpagina.
bestel info:Abonnement gratis aan te vragen via:
T 015 269 71 44
F 015 261 45 36
E l.korrel@nitg.tno.nl
website:http://www.nitg.tno.nl/

titel:Medusa Nieuwsbrief
inhoud:Medusa NieuwsbriefDe Medusa Nieuwsbrief is een uitgave van Medusa Explorations en verschijnt twee maal per jaar.
Het blad is bestemd voor opdrachtgevers en andere belangstellenden.
bestel info:Abonnement gratis aan te vragen via nieuwsbrief@medusa-online.com
website:http://www.medusa-online.com/

titel:Nederland leeft met water
inhoud:Nederland leeft met waterDeze nieuwsbrief is een uitgave van de projectgroep Waterbeheer 21e eeuw in het
kader van de campagne Nederland leeft met water. Hij bericht over de voortgang van de WB21-projecten en alle daaraan gerelateerde projecten.

Het projectteam WB21 is een samenwerkingsverband tussen IPO, VNG, Unie van Waterschappen en de ministeries van Verkeer en Waterstaat, Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden en Landbouw Natuurbeheer en Visserij.
bestel info:De nieuwsbrieven zijn kosteloos te downloaden van de website.
website:http://www.nederlandleeftmetwater.nl

titel:Nieuwsbrief Impuls Stimuleringsregeling verwerking baggerspecie
bestel info:Abonnement gratis aan te vragen bij wau@bwd.rws.minvenw.nl

titel:Schelde Nieuwsbrief
inhoud:Schelde NieuwsbriefHet Schelde InformatieCentrum geeft samen met Vlaanderen viermaal per jaar een gratis Schelde Nieuwsbrief uit. Met de Schelde Nieuwsbrief wil men belangstellenden en belanghebbenden op de hoogte houden van de ontwikkelingen in het Schelde-estuarium om zo betrokkenheid met de Schelde te vergroten. De Nieuwsbrief voorziet elk kwartaal in 8 pagina’s met achtergrondinformatie over het wel en wee van het Schelde-estuarium in al zijn facetten. De verschillende rubrieken zijn artikels over het beleid en de functies van het Schelde-estuarium, de cultureel getinte rubriek ‘inspiratiebron’, de Scheldemonitor dat telkens één facet van het estuarium in beeld brengt, een rubriek over mensen die Wonen en werken aan de Schelde en Scheldenieuws van het Schelde InformatieCentrum.De Vlaams-Nederlandse redactie van de Nieuwsbrief is samengesteld uit vertegenwoordigers van overheden en instellingen die betrokken zijn bij het Schelde-estuarium. Kortom, interessant voor een brede doelgroep van professionele belanghebbenden tot geïnteresseerde bewoners van het estuariumgebied. U kunt kiezen uit een papieren of digitale versie van de Schelde Nieuwsbrief.
bestel info:Abonnement gratis aan te vragen via sic@rikz.rws.minvenw.nl, onder vermelding van de volgende gegevens: Aanvraag Schelde Nieuwsbrief, Naam, organisatie, afdeling, adres, postcode, plaats, e-mail, bedrijfsmatig of particulier, e-mail of post.
website:http://www.scheldenet.nl

titel:Tauw Dimensies
inhoud:Tauw DimensiesDimensies is een uitgave van Tauw en verschijnt vier maal per jaar. Het blad is bestemd voor opdrachtgevers en andere belangstellenden.
Het blad is ook online te lezen op de Tauw website.
bestel info:Voor een gratis abonnement op Tauw Dimensies vult u het formulier op de Tauw-website in.
website:http://www.tauw.nl

titel:Tienjarenscenario Waterbodems
inhoud:Tienjarenscenario WaterbodemsHet Tienjarenscenario Waterbodems is het programma van de gezamenlijke overheden voor de structurele aanpak van de waterbodemproblematiek in Nederland.

De nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar en heeft als doelgroepen alle waterbeheerders (van gemeenten, waterschappen, provincies, rijksoverheid, zowel bestuurlijk als ambtelijk), maar ook baggeraars, verwerkers en grondeigenaren.

Een must voor iedereen die zich met de waterbodem problematiek bezig houdt.

bestel info:Abonnement gratis aan te vragen via:
d.terlien@bwd.rws.minvenw.nl.
website:http://www.minvenw.nl/rws/projects/akwa/index.htm

titel:Trendsinwater.nl
inhoud:Trendsinwater.nlIn trendsinwater.nl wordt op een luchtige en compacte manier geschreven over actuele ontwikkelingen in de Nederlandse wateren. Om de toestand en de dynamiek van de Nederlandse wateren te kunnen volgen worden door de waterbeheerders periodiek monsters genomen en metingen uitgevoerd; de fysische, chemische en biologische monitoring.
De trendsinwater.nl presenteert opvallende resultaten uit deze routinematige metingen (de monitoringresultaten). Daarnaast is ook aandacht voor vernieuwingen in en rond de monitoring, nieuwe meetmethoden en vernieuwingen in de verwerking van de meetresultaten.

De doelgroep van de krant is breed, beleidsmakers, beheerders en onderzoekers bij Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen. En natuurlijk iedereen die in ‘het water’ is geïnteresseerd. De krant wil een platform zijn voor informatie-uitwisseling tussen deze groepen.
bestel info:Voor een gratis abonnement op trendsinwater.nl vult u het formulier op hun website in.
website:http://www.trendsinwater.nl/
Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink