waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Waterbodem normen (verouderd)
LET OP, onderstaande informatie is verouderd.
In 2008 is het beleid ingrijpend gewijzigd.parameter Eenheid S G T I SI
             
METALEN:            
cadmium mg 0,80 2,00 7,50 12,00 30,00
anorg. Kwik mg 0,30 0,50 1,60 10,00 15,00
methyl-kwik mg 0,30 - - - -
koper mg 36,00 36,00 90,00 190,00 400,00
nikkel mg 35,00 35,00 45,00 210,00 200,00
lood mg 85,00 530,00 530,00 530,00 1000,00
zink mg 140,00 480,00 720,00 720,00 2500,00
chroom mg 100,00 380,00 380,00 380,00 1000,00
arseen mg 29,00 55,00 55,00 55,00 150,00
             
ORGANISCHE VERBINDINGEN
PAK            
naftaleen mg 0,001 0,015 - -  
anthraceen mg 0,001 0,050 - -  
fenantreen mg 0,005 0,050 - -  
fluoranteen mg 0,030 0,300 - -  
benz(a)anthraceen mg 0,003 0,050 - -  
chryseen mg 0,100 0,050 - -  
benzo(k)fluorantheen mg 0,020 0,200 - -  
benzo(a)pyreen mg 0,003 0,050 - -  
benzo(ghi)peryleen mg 0,080 0,050 - -  
indenopyreen mg 0,060 0,050 - -  
som-10 PAK mg 1,000 1,000 10,000 40,000  
             
organochloorverbindingen
aldrin g 0,0600 - - -  
dieldrin g 0,5000 20,000 - -  
aldrin+dieldrin g - 40,000 40,000 -  
endrin g 0,0400 40,000 40,000 -  
som drins g 0,0050 - - 4000,00  
DDT g 0,0900 - - -  
DDD g 0,0200 - - -  
DDE g 0,0100 - - -  
som DDT/DDD/DDE g 0,0100 10,000 40,000 4000,00  
a-endosulfan g 0,0100 - - 4000,00  
a-endosulfan + -sulfaat g - 10,000 20,000 -  
a-HCH g 3,0000 - 20,000 -  
b-HCH g 9,0000 - 20,000 -  
y-HCH (lindaan) g 0,0500 1,000 20,000 -  
som HCH (a, b, y, d) g 0,0100 - - 2000,00  
heptachloor g 0,7000 - - 4000,00  
heptachloorepoxide g 0,0002 - - 4000,00  
heptachloor + epoxide g - 20,000 20,000 -  
chloordaan g 0,0300 20,000 20,000 4000,00  
hexachloorbutadieen g 0,0025 20,000 20,000 -  
som pesticiden g - - 100,000 -  
             
PCB
PCB-28 g 1,00 4,00 30,00 -  
PCB-52 g 1,00 4,00 30,00 -  
PCB-101 g 4,00 4,00 30,00 -  
PCB-118 g 4,00 4,00 30,00 -  
PCB-138 g 4,00 4,00 30,00 -  
PCB-153 g 4,00 4,00 30,00 -  
PCB-180 g 4,00 4,00 30,00 -  
som 7-PCB g 20,00 - 200,00 1000,00  
             
OVERIGE STOFFEN
(niet op basis van risico grenzen)  
minerale olie mg 50,00 1000,00 3000,00 5000,00  
             
screeningsparameters
EOX mg 0,30 - 7,00 -  

S = landelijke streefwaarde
G = grenswaarde ENW
T = toetsingswaarde
I = interventiewaarde
SI = signaleringswaarde

mg = mg/kg d.s.
g = g/kg d.s.


De getalswaarden voor sediment gelden voor de standaard van 10% organische stof en 25% lutum. Om de analyseresultaten van waterbodem-monsters te kunnen toetsen aan de normen, moeten zij worden omgerekend naar standaard-waarden.

Aan de gecorrigeerde waarde kan per geanalyseerde stof met behulp van de toetsingswaarden uit de NW4, een klasse worden toegekend. Aan de hand van de verschillende klassen per stof kan op onderstaande wijze het monster worden ingedeeld in een klasse.


Berekenen van gecorrigeerde gehaltes

De omrekening voor organische verbindingen gaat via de formule:
C sediment, standaard =    C sediment, gemeten x 10
% org. stof
Waarin:
C sediment, standaardgestandaardiseerde gehalte
C sediment, gemetengemeten gehalte
% org. stofgemeten percentage organische stof in de bodem. Voor alle normen voor organische verontreinigingen met uitzondering van PAK-normen geldt dat voor bodems met gemeten organische stofgehalten van meer dan 30%, respectievelijk minder dan 2%, gehalten van respectievelijk 30% en 2% worden aangehouden. Voor PAK geldt dat voor bodems met gemeten organische stofgehalten van meer dan 30%, respectievelijk minder dan 10%, gehalten van respectievelijk 30% en 10% worden aangehouden.


De omrekening voor metalen gaat via de formule:
C sediment, standaard =  C sediment, gemeten ×   a + b × 25 + c × 10
a + b × %lutum + c × %org. stof
Waarin:
C sediment, standaardgestandaardiseerde gehalte
C sediment, gemetengemeten gehalte
% lutumgementen percentage lutum in de te beoordelen bodem
% org. stofgemeten percentage organische stof in de bodem. Voor alle normen voor organische verontreinigingen met uitzondering van PAK-normen geldt dat voor bodems met gemeten organische stofgehalten van meer dan 30%, respectievelijk minder dan 2%, gehalten van respectievelijk 30% en 2% worden aangehouden. Voor PAK geldt dat voor bodems met gemeten organische stofgehalten van meer dan 30%, respectievelijk minder dan 10%, gehalten van respectievelijk 30% en 10% worden aangehouden.
a, b en cconstanten afhankelijk van de stof


Stofafhankelijke constanten metalen

stofabc
arseen150,40,4
barium3050
beryllium0,30,0330
cadmium0,40,0070,021
chroom5020
cobalt20,280
koper150,60,6
kwik0,20,00340,0017
lood5011
nikkel1010
vanadium121,20
zink5031,5


Bron:
Normen voor het Waterbeheer, Achtergronddocument NW4, CIW, mei 2000
Regeling vaststelling klasse-indeling onderhoudsspecie, VROM, december 1997Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink