waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Richtlijn Nader Onderzoek voor Waterbodems

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Publicatie
titel:Richtlijn Nader Onderzoek voor Waterbodems
 Ernst- & urgentiebepaling van verontreinigde waterbodems
datum:2002-07-22
inhoud:De nieuwe richtlijn voor het uitvoeren van nader onderzoek van verontreinigde waterbodems getiteld “Richtlijn Nader Onderzoek voor Waterbodems, ernst- en urgentiebepaling van verontreinigde waterbodems” is in de derde week van juli 2002 verspreid onder een groot aantal verschillende organisaties die zich bezig houden met waterbodems. Deze richtlijn vervangt de richtlijn uit 1991 getiteld “Voorlopige richtlijnen voor nader onderzoek van verontreinigde waterbodems in de Rijkswateren”.
Hoe wordt het nader onderzoek voor waterbodems nu ingevuld?
Indien het vermoeden bestaat dat op een bepaalde locatie een geval van ernstige bodemverontreiniging bestaat, dienen de ernst en urgentie vastgesteld te worden op basis van de omvang van de verontreiniging en de actuele risico’s. De richtlijn geeft een beschrijving van de uit te voeren onderzoeksstappen binnen het nader onderzoek, en gaat uit van nieuwe onderzoeksmethoden.

Voor wie is de Richtlijn bestemd?
De richtlijn is bedoeld voor een ieder die betrokken is bij het uitvoeren van waterbodemonderzoek in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb). Hiermee wordt naar verwachting een bijdrage geleverd aan de communicatie tussen bevoegd gezag en de initiatiefnemer over het saneringstraject (oriënterend onderzoek - nader onderzoek - saneringsonderzoek - saneringsplan - en uiteindelijk - sanering).

Wat is de status van deze Richtlijn?
Deze richtlijn nader onderzoek sluit aan bij bestaande regelgeving rond (water)bodemonderzoek, in het bijzonder de "Circulaire Saneringsregeling Wet bodembescherming, beoordeling en afstemming’. De richtlijn heeft een niet-wettelijke status. Indien de inhoud van de Circulaire in de komende periode juridisch bindend mocht worden, dan zal ook de status van de richtlijn nader moeten worden bepaald.

Evaluatie na 2 jaar
De toepassing van deze richtlijn zal gedurende een periode van twee jaar in de praktijk worden gevolgd. Volgend op de periode van 2 jaar wordt een evaluatie uitgevoerd, waarna zal worden beoordeeld waar aanpassing wenselijk is.
download:richtlijn_nader_onderzoek.pdf (654 kb)


Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink