waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Actief Beheer van de Waterbodem (ABW) in landelijk perspectief

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Publicatie
titel:Actief Beheer van de Waterbodem (ABW) in landelijk perspectief
datum:2002-06-01
inhoud:De afgelopen jaren is er hard gewerkt om de landelijke beleidslijn Actief Bodembeheer (ABB) geschikt te maken voor de uiterwaarden van de grote rivieren: Actief Bodembeheer Rijntakken (ABR) en Actief Bodembeheer Maas (ABM). Het resultaat daarvan ligt vast in diverse beleidsdocumenten, waaronder de ontwerpbeleidsregels die in de loop van 2002 zullen worden vastgesteld.

In 2002 wordt intern RWS in de werkgroep Abba (actief BodemBeheer AKWA) gewerkt aan het verbreden van de kennis en het toepassen van beleidsregels voor Actief Beheer voor de Waterbodems (ABW), zodat het gedachtegoed ABW op een landelijk niveau bruikbaar wordt gemaakt. Binnen deze beleidsontwikkeling ABW wordt gestreefd naar een uniform en eenduidig kader voor de beoordeling van de waterbodemkwaliteit en de omgaan met baggerspecie in geheel Nederland. Dat betekent o.a. dat het toepassingsgebied wordt verbreed van de uiterwaarden naar allereerst de overige Rijkswateren, zoals het natte hart en kanalen etc. en wellicht ook de regionale wateren in beheer bij waterschappen, provinciŽn en gemeenten. Aandachtspunten bij deze beleidsontwikkeling zijn:
- omgaan met (kennis over) risicoís.
- toepassen van beleidsuitgangspunten zoals ALARA.
- specifieke kenmerken van de Nederlandse watersystemen.

Dit leidt tot het formuleren van de volgende doelen:
1. Het begrijpelijk presenteren van het ABW gedachtengoed, incl. het in kaart brengen van de geschiedenis en de huidige stand van ABR en ABM.
2. het aangeven van de mogelijkheden/knelpunten om deze beleidsregels en de bijbehorende kennis en tools ook in landelijk perspectief toe te passen.

We beginnen met een bureaustudie gericht op het in beeld brengen en beschrijven van zowel de geschiedenis als de huidige stand van ABW, zoals die voor de Rijntakken (ABR) en de Maas (ABM) zijn opgesteld.

Daarbij wordt gebruik gemaakt van een door de opdrachtgever aan te leveren lijst van relevante beleids- en kennisdocumenten. De aangeleverde documenten (zie hoofdstuk 6) werden in 3 categorieŽn (beleidsdocumenten, watersystemen en kennis/tools) ingedeeld en vervolgens op jaar en dus relevantie gesorteerd. Daarna heeft een quick-scan van de belangrijkste documenten plaatsgevonden.

Tijdens het opstellen van het nu voorgelegde rapport verscheen het Basisdocument Tienjarenscenario waterbodems en het bijbehorende bestuursadvies. In deze documenten is voor het gehele land het aanbod van de baggerspecie verkend. De gegevens hieruit leveren de bouwstenen voor de op te stellen uitvoeringsplannen. Een denkbaar scenario voor de omgang met het landelijke bagger problematiek wordt in dit rapport verkend.
download:tno_actief_beheer_waterbodem.pdf (102 kb)


Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink