waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Basisdocument Tienjarenscenario Waterbodems

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Publicatie
titel:Basisdocument Tienjarenscenario Waterbodems
 Bagger in beeld
datum:2002-02-28
inhoud:Het Tienjarenscenario Waterbodems is het programma van de gezamenlijke overheden voor de structurele aanpak van de waterbodemproblematiek in Nederland. In dat programma is het Basisdocument een belangrijke stap. In het Basisdocument is voor het gehele land het aanbod in beeld gebracht, wat er ten behoeve van waterhuishouding, scheepvaart en milieu gebaggerd moet worden, zowel in het hoofdsysteem als in regionale wateren. Tevens zijn oplossingsrichtingen voor het tempo van de aanpak en het bestemmen van de baggerspecie door middel van een aantal scenario’s verkend en is nagegaan wat dit betekent. Het Basisdocument is tot stand gekomen via een interactief proces met alle primair betrokken partijen, waaraan leiding is gegeven door het Bestuurlijk Overleg Tienjarenscenario Waterbodems. De begeleiding van het project was in handen van een delegatie uit de Stuurgroep Waterbodems. Belangrijke spil in het aanleveren van de gegevens waren de provinciale werkgroepen, met vertegenwoordigers van waterschappen, gemeenten en Rijkswaterstaat onder regie van de provincie. Afstemming tussen de regio`s heeft plaatsgevonden in vier landelijke bijeenkomsten en via de landelijke projectgroep. Het Advies- en Kenniscentrum Waterbodems (AKWA) heeft dit proces gecoördineerd een faciliterende rol vervuld en tevens de redactie van het Basisdocument gevoerd.

Te bestellen via akwa@cabri.nl, o.v.v. AKWA-rapportnummer 01.014
kosten:EUR: 16.00
download:1014910718.pdf (750 kb)


Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink