waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Basisdocument Tienjarenscenario Waterbodems

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Publicatie
titel:Basisdocument Tienjarenscenario Waterbodems
 Bestuurlijk Advies Tienjarenscenario Waterbodems
datum:2002-02-26
inhoud:Het Bestuurlijk Overleg Tienjarenscenario Waterbodems onder voorzitterschap van gedeputeerde L.H.J. Verheijen van provincie Noord-Brabant heeft op 20-02-2002 over het Basisdocument advies uitgebracht aan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Het advies kent drie pijlers. De eerste pijler is samenwerking op zowel landelijk niveau als in de regio. Door het bundelen van krachten kan veel dubbel werk worden vermeden en kunnen grootschaliger, en dus goedkoper, oplossingen van de grond komen. Meer interprovinciale samenwerking bij hergebruik, verwerking en storten is daarvan een voorbeeld. De tweede pijler is politieke prioriteit, dus geld. Een inhaalslag van de baggerachterstand in een periode van 25 jaar betekent aanspraken op de middelen uit de aardgasbaten (ICES) en een structurele verdubbeling van de begrotingsposten voor baggeren voor waterschappen, provincies en Rijk. Voor gemeenten zelfs een verdrievoudiging. Tenslotte, de derde pijler is een uitgekiend baggerbeleid. Dat betekent bijvoorbeeld dat actief bodembeheer ook voor waterbodems wordt uitgewerkt; en dat allerlei onnodige beperkingen in regelgeving worden opgelost, vooral om de producten van baggerverwerking een kans te geven.
download:1014894006.pdf (247 kb)


Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink