waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Regeling stortplaatsen voor baggerspecie op land

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Publicatie
titel:Regeling stortplaatsen voor baggerspecie op land
datum:2001-07-09
inhoud:Op 16 juli is een nieuwe regeling in werking getreden voor het storten van baggerspecie op stortplaatsen op land. Het gaat om de omplementatie van de Europese Richtlijn Storten die op 26 april 1999 is vastgesteld.

De richtlijn heeft tot doel de door stortplaatsen veroorzaakte milieubelasting te verminderen. Ze voorziet in een aantal milieubeschermingsmaatregelen voor zowel bestaande als nieuwe stortplaatsen. De richtlijn gaat op deze datum overigens alleen in voor nieuwe stortplaatsen. De eisen uit de richtlijn gelden uiterlijk 16 juli 2009 ook voor bestaande stortplaatsen.

De EG-Richtlijn Storten is bedoeld om de negatieve gevolgen van het storten van afvalstoffen in het milieu te voorkomen of in ieder geval zoveel mogelijk te verminderen. Het gaat in het bijzonder om verontreiniging van het oppervlaktewater, grondwater, bodem en de lucht tegen te gaan. De EG-Richtlijn kijkt niet alleen naar de effecten voor het milieu (met name het broeikaseffect) maar ook naar de risico's voor de volksgezondheid.
Een belangrijke plaats in de richtlijn is ingeruimd voor de isolatievoorschriften van de stortplaats. Ook de omgang met vervuild water en percolaat wordt voorgeschreven. Tevens eist de richtlijn een bepaald niveau voor de bescherming van de bodem, grondwater en oppervlaktewater.
Om de uitvoering van de EG-Richtlijn Storten mogelijk te maken wordt de Uitvoeringsregeling Stortbesluit bodembescherming gewijzigd.
download:regeling_stortplaatsen_baggerspecie_op_land.pdf (160 kb)


Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink