waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie algemeen
 2 november 2001
Noordzeekanaal was er nu niet gekomen
AMSTERDAM (ANP) - Het is te hopen dat onze aanstaande koning Willem IV betere zeebenen heeft dan zijn voorganger. Toen Koning Willem III 125 jaar geleden de opening van het Noordzeekanaal bijwoonde, werd de goede man bijkans zeeziek. Om het Noord-Hollandse feestje nu luister bij te zetten, vereerden Willem-Alexander en zijn aanstaande bruid Maxima donderdag het Noordzeekanaal met een bezoekje. Dat het Noordzeekanaal bestaat, is volgens velen die daar de afgelopen tijd hun licht over hebben laten schijnen, te danken aan de mate van voortvarendheid waarmee toendertijd projecten werden aangepakt. Toch gingen er ook toen nog vijftien jaar discussie aan vooraf voordat alle partijen instemden met het plan. Dat roept de vraag op of de verbinding tussen Amsterdam en de Noordzee in deze tijd nog gegraven zou kunnen worden.
lees verder...
 2 november 2001
Provincie Fryslând: Ontwerpprogramma waterbodemsaneringen 2002 vastgesteld
Het College van Gedeputeerde Staten heeft het ontwerpprogramma waterbodemsaneringen 2002 vastgesteld. Het programma bestaat uit een evaluatie van onderzoeken en saneringen die de afgelopen twee jaar plaatsgevonden hebben of nog plaats moeten vinden. Daarnaast wordt beschreven welke onderzoeken en saneringen er in 2002 zullen plaatsvinden.
Het ontwerpprogramma is door het Wetterskip Fryslân opgesteld en zal binnenkort ter inzage worden gelegd. Na definitieve vaststelling door GS wordt het programma in het "Meerjaren-programma Wet bodembescherming" onderdeel waterbodems vastgelegd.
lees verder...
 1 november 2001
Baggeren kanaal tot 2003
VEENENDAAL - Waterschap Vallei & Eem is deze maand begonnen met de voorbereidingen voor het baggeren van het Valleikanaal tussen Woudenberg en Veenendaal. Zo is het waterschap begonnen met het inrichten van het baggerdepot bij Overberg en de aanleg van damwandbeschoeiingen in het Valleikanaal.
lees verder...
 31 oktober 2001
Er komt geen vervuild slib uit Maas in Lomm
ARCEN - De grond die in Lomm gestort wordt in het afgravingsgat dat ontstaat in verband met de aanleg van de hoogwatergeul, is geen vervuild Maasslib. Het gaat om grond die afgegraven wordt aan de oevers van de Maas (de zogeheten weerd) en niet van de bodem van de rivier.
lees verder...
 30 oktober 2001
Weghalen vervuild slib kost kapitalen (inhaalslag leidt tot hogere waterschapsbelasting)
GELDERMALSEN - Het waterschap Rivierenland steekt tot 2015 honderd miljoen gulden in het baggeren twee miljoen kubieke meter vervuild slib uit de watergangen. De werkzaamheden vinden plaats in het rivierengebied tussen de Duitse grens en Gorcum. Het gaat om een enorme inhaalslag, sinds 1993 is er nauwelijks vervuild slib gebaggerd. De investering leidt tot een extra stijging van de waterschapsbelasting in de komende jaren. Dit blijkt uit het Integraal Waterbeheersplan Gelders Rivierengebied.
lees verder...
 29 oktober 2001
HBG en Ballast Nedam stevenen af op baggerfusie
AMSTERDAM (ANP) - Niets lijkt het samengaan van de baggerpoten van de Hollandsche Beton Groep (HBG) en Ballast Nedam nog in de weg te staan. De enquetecommissie die in opdracht van de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam de samenwerking heeft onderzocht, beoordeelde vrijdag het beleid van HBG om tot een fusie met de baggerpoot van Ballast Nedam te komen als "zorgvuldig”.
lees verder...
 26 oktober 2001
Sanering Diemerzeedijk ligt op schema
In het IJmeer zijn de contouren van de nieuwe woonwijk IJburg steeds beter te zien. Begin 2002 zal ook de brug naar het nieuwe land worden geopend. Voorwaarde voor de komst van IJburg is de sanering van de Diemerzeedijk. Deze dijk, een in onbruik geraakte waterkering uit de 13e eeuw, is in de jaren zestig gebruikt als vuilstortplaats en vuilverbrandingsplaats waardoor de grond ernstig is vervuild. In de loop der jaren is er op de zeedijk een uniek natuurgebied ontstaan, dat na de sanering deels toegankelijk wordt voor het publiek.
lees verder...
 25 oktober 2001
Waterplannen onder de loep in gezamenlijk rapport STOWA en RIZA
Het waterplan wint aan populariteit. Met het oog op duurzame inrichting en ontwikkeling van stedelijk water slaan gemeentes en waterschappen steeds vaker ineen. In het gemeentelijk of stedelijk waterplan leggen de partijen, in overleg met verschillende maatschappelijke organisaties, vast hoe zij het water gaan beheren. Circa 100 waterplannen staan op stapel en het vertrouwen in dit beleidsmiddel is dan ook groot. Is dit terecht? Deze vraag komt aan de orde in de nieuwste uitgave van STOWA en het RIZA.
lees verder...
 23 oktober 2001
Krimpenerwaard jaagt intensief op muskusrat
GOUDA (ANP) - De Krimpenerwaard intensiveert de komende maanden de jacht op de muskusratten. Het aantal vangers wordt uitgebreid van negen naar tachtig, het totale bestand. Reden is dat het aantal muskusratten in het poldergebied in de driehoek Gouda, Krimpen aan den IJssel en Schoonhoven explosief is gestegen, met name het afgelopen jaar.
lees verder...
 22 oktober 2001
Fout in DDD/DDT/DDE bepaling in Towabo !?
Geconstateerd is dat in Towabo een aantal rekenregels is geïmplementeerd dat in sommige gevallen onverwachte resultaten geeft. Dit speelt met name bij het bepalen van de som DDD/DDT/DDE als alle individuele stoffen van deze som beneden de bepalingsgrens liggen.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink