waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie algemeen
 13 april 2001
Banenverlies dreigt bij Frisian Shipyard (kosten sanering waterbodem)
HARLINGEN (ANP) - De overnamekandidaat van Frisian Shipyard Welgelegen (FSW) wil een reorganisatie van de scheepswerf. Dat gaat ten koste van 60 van de 260 banen. Zonder een reorganisatie wil Bodewes Volharding uit Foxhol het bedrijf niet hebben.
Ook wordt er op de werf vanaf de zomer een jaar lang geen schip meer gebouwd. Reden is een geannuleerde order voor de bouw van een olietanker. "Het lukt FSW maar niet om nieuwe orders te krijgen", zegt G. Bodewes van Bodewes Volharding. "Eerst moeten problemen opgelost worden voordat we over een definitieve overname praten."
Een andere reden voor Bodewes om FSW vooralsnog niet over te nemen heeft te maken met de vervuilde waterbodem bij de werf. De kosten voor sanering van de bodem kunnen oplopen tot f 10 miljoen. "We willen eerst zekerheid dat de milieuclaim verdwenen is", aldus Bodewes. FSW heeft de provincie inmiddels om financiële steun gevraagd bij de sanering. (bron: De Financiele Telegraaf)
 6 april 2001
Frisian Shipyard ("Welgelegen") verliest gedingen over sanering industriehaven Harlingen
Frisian Shipyard Welgelegen BV had 2 rechtszaken aangespannen tegen de gemeente Harlingen. Welgelegen vorderde meer dan 4,5 miljoen gulden aan schadevergoeding plus sanering van de industriehaven door de gemeente Harlingen. De schade zou zijn ontstaan doordat de haven slechts 8,5 meter diep is, terwijl voor het optimaal kunnen gebruiken van het droogdok van Welgelegen een diepte van 11 meter nodig is. De haven kan echter pas worden uitgediept nadat de waterbodem is gesaneerd in verband met ernstige milieuverontreiniging.

Bron: Rechtbank Leeuwarden
lees verder...
 1 april 2001
Normen voor het Waterbeheer: de bomen in het bos
Monitoring van de water- en waterbodemkwaliteit vindt onder andere plaats om te kunnen toetsen aan de gestelde normen. De resultaten van het Nederlandse waterbeleid volgen onder andere uit toetsing aan de milieukwaliteitsnormen uit NW4 (vierde Nota waterhuishouding, update: Staatscourant 2000), het MTR (Maximaal Toelaatbaar Risico) en de streefwaarde. Daarnaast zijn er bijvoorbeeld de klassenindeling waterbodems, diverse functiegerichte normen voor zwem-, drink- en viswater, en de 'Zielvorgaben' voor het Rijnstroomgebied, zoals overeengekomen in de Internationale Rijn Commissie.
Al met al zijn er veel verschillende nationale en internationale normen voor de water- en waterbodemkwaliteit. In de onlangs verschenen nota ‘Normen voor het Waterbeheer’ van de Commissie Integraal Waterbeheer (CIW) staan alle verschillende normensets op een rijtje met achtergrondinformatie over de afleiding en het gebruik van deze normen. (bron: trendsinwater.nl)
 20 maart 2001
Nieuwe vangsttechniek kokkelvissers verstoort waterbodem minder
MIDDELBURG (ANP) - De Producentenorganisatie Kokkelvisserij verwacht volgend jaar over een vangsttechniek te beschikken die minder belastend voor de waterbodem is. Met de nieuwe vangstmethode wordt 30 procent minder slib losgewoeld. Bovendien kost de nieuwe techniek zeker de helft minder energie.
Vooral natuurbeschermingsorganisaties hebben kritiek op de bodemberoering tijdens de huidige manier van kokkelvissen. De kokkelsector wil daar met de nieuwe vangsttechniek aan tegemoet komen.
Ook willen de vissers tijdig op nieuw beleid van de staatssecretaris van LNV inspelen. Die neemt in 2003 een beslissing over de wijze waarop de schelpdiervisserij moet plaatshebben. Bij de afweging spelen twee elementen een belangrijke rol: de effecten van de schelpdiervisserij op het bodemleven en op de beschikbaarheid van voedsel voor vogels.
De kokkelvissers werken met een zogeheten kokkelkor, een vistuig dat aan twee zuigpijpen is bevestigd. Die zuigen kokkels uit het bovenste laagje slib op de zeebodem en brengen de schelpdieren aan dek.
De totale projectkosten voor de minder milieubelastende kokkelkor zijn op ruim half miljoen gulden begroot. Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben dinsdag besloten 75.000 gulden bij te dragen aan de ontwikkeling van het prototype, waarmee ruim een ton is gemoeid. (bron: ANP)
 8 maart 2001
Troebele classificatienormen voor vervuild baggerslib.
Raad van State struikelt over troebele classificatienormen voor vervuild baggerslib.
De klasse-indeling voor vervuilde baggerspecie die het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam in de jaren tachtig heeft geïntroduceerd en die daarna landelijk werd gebruikt, leidt nog steeds tot onduidelijke situaties. Zo bleek onlangs weer bij de behandeling van een beroep van de gemeente Westvoorne tegen een vergunning van de provincie Zuid-Holland aan het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam voor het overbrengen van klasse 4-specie uit het slibdepot Papegaaienbek naar het slibdepot De Slufter. De Raad verwierp de vergunning omdat de acceptatieregeling niet deugt.
lees verder...
 22 februari 2001
Groningen wil af van bagger in stadswateren
GRONINGEN (ANP) - De gemeente Groningen wil af van ongeveer 330 duizend kubieke meter bagger op de stedelijke waterbodems. Voor ruim 40 miljoen gulden gaat zij de komende zes jaar samen met waterschap Hunze en Aa's de vervuiling van onder meer het Reitdiep, het Eemskanaal en het Hoendiep te lijf.

In de loop van de jaren raakten de Stad-Groningse wateren sterk verontreinigd door de lozing van vervuild water, riooloverstort en scheepvaart. Het vieze water uit de stadsgrachten en -kanalen heeft er voor gezorgd dat het Eemskanaal en de Oosterhomhaven in de provincie tot de meest vervuilde wateren van Nederland behoren. Vooral de grote hoeveelheid kwik zorgt voor milieuproblemen. Om te voorkomen dat de waterbodems in de stad opnieuw vervuilen, heeft de gemeente de afgelopen jaren vervuilde bedrijfsterreinen schoongemaakt en riooloverstorten afgesloten. Ook milieudelicten worden tegenwoordig harder aangepakt.

Het meest verontreinigde slib uit de Groningse grachten gaat naar stortplaats de Stainkoel'n in de stad. Omdat daar te weinig capaciteit is, wordt de rest van het slib opgeslagen in baggerdepot IJsseloog in het Ketelmeer.
Het ministerie van VROM betaalt het grootste deel van het baggerproject, bijna 23 miljoen, op voorwaarde dat het binnen zes jaar wordt uitgevoerd. Dit najaar begint daarom de sanering van het Reitdiep en het Balkgat. De gemeenteraad van Groningen moet nog formeel beslissen over een bijdrage van 10 miljoen. De rest komt voor rekening van de provincie en de waterschappen. (bron: ANP)
 22 februari 2001
Wilgen tieren welig op vervuild slib
Van een meter slib op land blijft na vijf jaar ongeveer een halve meter over en is dan geschikt om er wilgen op te laten groeien. Na ongeveer vijftien jaar (overeenkomend met de levenscyclus van wilgen) hebben bacteriën hun werk afgerond en kan de grond veilig worden verwerkt tot bouwstof voor dijken of geluidswallen. Ongeveer tien procent van al het vervuilde slib komt in aanmerking voor deze teelt. De wilgentenen die geoogst worden kunnen dienen als duurzame brandstof. (bron: Intermediair)
 21 februari 2001
Vliegtuigbom onder Moerdijkbrug
De Explosieven Opruimingsdienst heeft gisteren bij Moerdijk een vliegtuigbom van 500 pond laten ontploffen. De bom werd eergisteren bij het baggeren voor de hsl onder de Moerdijkbrug gevonden. Het is de tweede keer dat er tijdens werk voor de flitstrein in de gemeente Moerdijk een vliegtuigbom is gevonden. De gemeente neemt aan dat het nog wel vaker zal gebeuren. De Moerdijkbrug en de dijken in die omgeving zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog zwaar gebombardeerd. (bron: Algemeen Dagblad)
 20 februari 2001
Explosieven Opruimings Commando ruimt vliegtuigbom Moerdijk
Deskundigen van het Explosieven Opruimings Commando van de Koninklijke Landmacht hebben maandag een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De bom, een zogenoemde 500-ponder van Britse makelij, was die dag gevonden bij baggerwerkzaamheden in de omgeving van de Moerdijkbrug. Deze werkzaamheden dienen ter voorbereiding op de aanleg van de hogesnelheidslijn. (Bron: Ministerie van Defensie)
lees verder...
 16 februari 2001
Samenwerking gemeenten en waterschappen
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bepleit een actieve samenwerking tussen gemeenten en waterschappen om het water binnen hun grenzen een plaats te geven. Gemeenten moeten de wensen van de waterschappen met betrekking tot de benodigde ruimte voor berging van water serieus nemen en meenemen in hun ruimtelijke plannen.
Woningen bouwen in de uiterwaarden kan dan financieel aantrekkelijk zijn, toch moet rekening gehouden worden met het feit dat waterschappen deze gebieden als waterbuffer willen aanhouden. (bron: Cobouw)
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink