waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie algemeen
 12 februari 2001
Nieuwe versie SEDISOIL
Bij de beoordeling van actuele risico’s voor de mens wordt gebruik gemaakt van het SEDISOIL. Dit model is ook in SUS (Sanerings Urgentie Systematiek) opgenomen. Het model werd in 1993 ontwikkeld voor de urgentiebepaling van een geval van ernstige waterbodemverontreiniging. Het model berekent de levenslanggemiddelde, dagelijkse blootstelling (dosis) van de mens aan een verontreinigde waterbodem.
Afgelopen jaar heeft het RIZA in samenwerking met het RIVM gewerkt aan een nieuwe versie van het model SEDISOIL. Op grond van verbeterde inzichten zijn enkele aanpassingen in het model aangebracht. Ten behoeve van de nieuwe richtlijn voor nader onderzoek is tevens een verbeterde methodiek voor de actuele risicobeoordeling uitgewerkt.
Informatie: AKWA/RIZA, dhr. M. van Elswijk (0320) 29 87 63. (bron: Advies- en Kenniscentrum Waterbodems)
 9 februari 2001
Voorlichtingsavond saneringsplan Amstel/Uithoorn
Voorlichtingsavond saneringsplan Amstel/Uithoorn De provincie Noord-Holland organiseert dinsdag 13 februari een voorlichtingsavond over het saneringsplan Amstel/Uithoorn. Hierbij zal de ernstig verontreinigde bodem van de Amstel over een lengte van bijna 5 km tussen de Nessersluis en de brug N201 grondig worden schoongemaakt. Hiermee zal een einde komen aan een jarenlang ongewenste situatie. De kosten bedragen naar schatting circa 45 miljoen gulden en worden gedragen door het ministerie van VROM, de provincie Noord-Holland en DWR/waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

De bijeenkomst, onder voorzitterschap van milieuwethouder L.J. Heijlman, vindt plaats in het gemeentehuis van Uithoorn. Aanvang: 20.00 uur. Het programma bestaat uit een toelichting op het saneringsplan met daarna gelegenheid tot vragen stellen en discussie. Het is nog niet bekend wanneer de uitvoering van het saneringsplan zal starten. Dit is afhankelijk van de vraag waar en vanaf wanneer de verontreinigde bagger kan worden opgeslagen en verwerkt.
 9 februari 2001
Zand winnen uit bagger niet rendabel voor Rotterdam
Het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam onderzoekt verschillende methoden voor de verwerking van vervuilde bagger om zo weinig mogelijk te hoeven storten. De goedkoopste methode is zandwinning. Als in het slib echter minder dan 50 procent zand zit is het moeilijk het zand eruit te halen en is het niet meer rendabel.
In het Rotterdamse slib zit slechts in 5 procent voldoende zand. Als Rotterdam geen overeenkomst kan sluiten met Den Haag en de belasting op grond van de Vergroeningswet toch moet betalen, is de gemeente gedwongen de havengelden fors te verhogen. (bron: Rotterdams dagblad)
 20 januari 2001
Middelburgse gracht wordt uitgebaggerd
MIDDELBURG - Het waterschap Zeeuwse Eilanden begint volgende week met het uitbaggeren van de Veerse Vest in Middelburg. Omwonenden klagen al jaren over stankoverlast. De klachten doen zich vooral voor bij warm weer.
lees verder...
 20 januari 2001
Putten voor heldere plassen
In de Loosdrechtse Plassen komen 15 meter diepe putten die het water helder moeten maken. Ook moeten de putten de aanwas van slib en bagger tegengaan. In de jaren 50 waren de plassen nog kraakhelder, maar tegenwoordig is het water erg troebel. Ook slibben de plassen langzamerhand dicht. Eén procent van de 1200 hectare beslaande plassen zal tot 15 meter worden uitgebaggerd. Slib en in het water rondzwevende veendeeltjes zullen naar verwachting na twee seizoenen in de putten zijn bezonken. (bron: Algemeen Dagblad)
 19 januari 2001
Een mogelijke oplossing voor de slibberg
Nederland bouwt gestaag door aan zijn slibverzameling. Baggerslib en zuiveringsslib zijn meestal zo vervuild met zware metalen (vooral koper, lood en zink) dat het niet gebruikt mag worden als bouwgrond of als meststof - van oudsher de manieren om slib kwijt te raken. Omdat er ook nog geen adequate reinigingstechnologie is, zit er niets anders op dan verontreinigd slib te verbranden of te storten. En dus groeit de slibberg. De afgelopen tijd is de bruikbaarheid van veel technieken onderzocht, maar die bleken te duur, te weinig effectief of schadelijk voor het milieu. De behoefte aan een goed alternatief blijft dus bestaan. Mogelijk zit er muziek in extractie met complexanten op basis van agrogrondstoffen. Een haalbaarheidsstudie van Oranjewoud, Cosun, Novem en ATO toonde aan dat agrocomplexanten de metalen efficiënt aan het slib kunnen onttrekken. Dat gebeurt in vier stappen:
lees verder...
 19 januari 2001
Geknoei bij schoonmaak van gifbelt
De sanering van één van de zwaarst vervuilde plekken in Nederland, de Diemerzeedijk in Amsterdam, is niet goed uitgevoerd. Ook vermoedt justitie dat bij de sanering strafbare feiten zijn gepleegd. Dit heeft het ministerie van Milieu gisteren bekend gemaakt.
De voormalige vuilstortplaats Diemerzeedijk was 55 hectare groot. In de jaren 60 en 70 is er chemisch afval verbrand en baggerspecie, huisvuil, puin en chemisch afval gestort.
De saneringsoperatie is een van de grootste in Nederland. De kosten bedroegen ruim 200 miljoen gulden. De vervuilde grond werd niet afgegraven, maar geïsoleerd. Het gif werd ingepakt. Maar volgens de Inspectie Milieuhygiëne is dit niet afdoende gebeurd. "Onmiddellijk ingrijpen is niet nodig, maar voor de langere termijn zijn risico's niet uit te sluiten", aldus de inspectie.
Daarom heeft minister Pronk (Milieu) de gemeente Amsterdam gevraagd een plan van aanpak te maken. In het huidige bestemmingsplan is voorzien dat het gebied een park wordt voor de nieuwe wijk in aanleg, IJburg.
lees verder...
 19 januari 2001
Milieuschade klein bij diepere Westerschelde
De vrees dat verdere uitdieping van de Westerschelde grote schade toebrengt aan de natuur is ongegrond. Dat is de conclusie van internationale experts, die daar onderzoek naar hebben gedaan en vaststellen dat de natuurlijke omstandigheden in de Scheldemonding nauwelijks zijn veranderd als gevolg van eerdere, ingrijpende baggeroperaties.
lees verder...
 12 januari 2001
Schoonmaakactie in Krimpenerwaard
De Stichting Bodembeheer Krimpenerwaard (SBK) begint deze maand aan een omvangrijk bodemsaneringsproject in dit poldergebied tussen Schoonhoven, Krimpen aan den IJssel en Gouda. In dit gebied zijn in de jaren 60 en 70 meer dan 4000 sloten dichtgegooid met vervuild afval. Het kost circa 40 miljoen gulden om deze sloten weer toe te dekken. (bron: Algemeen Dagblad)
 9 januari 2001
Veldwerk (water) bodemonderzoek naar aanleiding van ATF-brand van start
Naar aanleiding van de brand bij ATF te Drachten op 13 mei 2000 hebben de provincie Fryslân en het Wetterskip Fryslân besloten om aanvullend onderzoek te doen naar de kwaliteit van de water- en landbodem. Inmiddels zijn de veldwerkzaamheden voor deze onderzoekingen van start gegaan. Naar verwachting zullen de resultaten in april bekend gemaakt worden.
Tijdens en na de brand is er door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne) onderzoek gedaan naar rook, gras, melk. De resultaten van dat onderzoek wezen uit dat er geen verhoogd risico voor de volksgezondheid aanwezig was.

Bron: provincie Friesland
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink