waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie algemeen
 4 januari 2001
Het hoe en waarom van het Pikmeerarrest
De gemeente Volendam kan niet strafrechtelijk worden vervolgd voor de brand in bar De Hemel vanwege het Pikmeerarrest, zei plaatsvervangend hoofdofficier Th. Bot vrijdag. Waar ging de Pikmeerzaak over en waarom zorgt het oordeel van de Hoge Raad uit 1998 voor zoveel verwarring?
lees verder...
 4 januari 2001
Middeleeuws schip wordt geborgen
Rijkswaterstaat laat komende zomer voor de kust van Lelystad een handelsschip uit circa 1460 bergen. Het wrak werd ontdekt bij baggerwerk aan de vaargeul Amsterdam-Lemmer. Het schip is ongeveer 50 meter lang en 20 meter breed. Het is het tweede in zijn soort dat in Nederland is gevonden. De overblijfselen worden waarschijnlijk tentoongesteld. De operatie kost 5 10 miljoen gulden. (bron: Algemeen Dagblad)
 8 december 2000
Promotie naar ontstaan fijn slib in havens
Veel havenbekkens en vaargeulen verondiepen doordat fijn, cohesief sediment kan sedimenteren als gevolg van de relatief rustige hydrodynamische omstandigheden in havengebieden. Hierdoor worden aan de bodem sliblagen gevormd. Aanvankelijk zijn deze lagen nog vloeibaar, maar na verloop van tijd bouwen zulke lagen een grotere sterkte op ten gevolge van consolidatie onder invloed van het eigengewicht. De sterkte van zo'n laag speelt een rol in de weerstand die schepen tijdens het varen ondervinden. Om te voorkomen dat schepen te veel last krijgen van de sterker wordende sliblagen, worden deze, tegen hoge kosten, verwijderd door middel van baggeren. Daarnaast bepaalt de sterkte ook de weerstand tegen erosie en het stroomgedrag van sliblagen op een hellende ondergrond. In dit onderzoek zijn een drietal reeksen van experimenten gedaan waarbij sliblagen zijn gevormd in consolidatiekolommen. (Bron: TU Delft)
 7 december 2000
Baggerprobleem neemt toe
De Nederlandse waterbodem kent 230 miljoen m3 zwaar verontreinigde bagger. Eind september 2000 meldde het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij dat de paling uit de grote wateren niet meer geschikt is voor consumptie in verband met te hoge concentraties aan dioxinen en PCBs. Het slib moet worden opgeruimd om het milieu te verbeteren en om de vaarwegen open te houden.
Dichtgeslibde waterwegen kunnen botsingen van schepen veroorzaken, met alle milieugevolgen van dien. Baggeren op zich is niet duur, wél de verwerking van de vervuilde bagger. Hoewel de industrie klaarstaat om de bagger te verwerken tot herbruikbaar materiaal, kiest staatssecretaris De Vries nog steeds voor de goedkopere manier om de bagger van de hand te doen: opslaan. Door gebrek aanopslagplaatsen kan niet voldoende gebaggerd worden. Als gevolg van keuze voor een goedkope oplossing stagneert opnieuw de aanpak van de baggerproblematiek. (bron: Trouw)
 4 december 2000
Westvoorne wil baggerstort stoppen
De gemeente Westvoorne en de werkgroep Verontruste Burgers van Voorne hebben de Raad van State gevraagd een vergunning voor het storten van vervuild baggerslib op de Maasvlakte te vernietigen.
Gemeente Westvoorne is het niet eens met de lengte van de vergunning die in 1998 is gegeven en duurt tot 2005, omdat in 1984, toen de stort begon, uitgegaan werd van een periode van 15 jaar. Het vervuilde slib komt nu nog niet boven de waterspiegel van het baggerdepot de Slufter uit. Omwonenden vrezen echter stof- en geuroverlast wanneer het slib wél boven de waterspiegel uitkomt. De provincie vindt dat ze door mag gaan met storten, omdat het depot nog niet vol is. (bron: Cobouw)
 1 december 2000
Europees netwerk voor verontreinigd sediment
Naar aanleiding van een internationale workshop in Duitsland is het initiatief genomen een Europees netwerk voor verontreinigde sedimenten op te zetten.
Voor verontreinigde landbodems bestaat een dergelijk netwerk reeds (Nicole). Aangezien waterbodems, meer nog dan landbodems, een grensoverschrijdende problematiek kennen, bestaat een grote behoefte aan een internationaal netwerk. Actuele onderwerpen voor de sedimenten zijn onder andere: de huidige en toekomstige (inclusief de historische) verontreiniging van het sediment; de ontwikkeling van de normstelling in het licht van een geïntegreerd stroomgebied- en kustzonemanagement; de baggerspecieproblematiek en de omgang met sediment in het licht van de nieuwe "Europese Kaderrichtlijn Water". De haalbaarheid van een dergelijk SEDiment NETwerk (SedNet) wordt onderzocht.
lees verder...
 1 december 2000
Landfarming van verontreinigde baggerspecie: van totaalgehalten naar beschikbare gehalten en risicos
Landfarming in de periode van 1989 tot 2000 van vier verschillende partijen verontreinigde baggerspecie op de proeflocatie Kreekraksluizen heeft geleid tot een sterke reductie van de PAK- en minerale-oliegehalten, zonder aantoonbaar risico voor verspreiding. Vanaf 1994 is, vooruitlopend op een ander beleid, specifiek aandacht geschonken aan beschikbaarheidsmetingen en risicobepalingen (verspreiding van stoffen en effecten in bioassays).
De in behandeling zijnde species zijn sinds 1994 beoordeeld via bioassays. Aanvankelijk zijn waterbodembioassays gebruikt om het verloop van de toxiciteit in de tijd te volgen, waarbij voor de species van Wemeldinge en Petroleumhaven een sterke afname van de toxiciteit is waargenomen. Binnenkort verschijnt een overzichtsrapport over de resultaten en ervaringen van tien jaar landfarmen op Kreekraksluizen met als doel belangstellenden (voor de toepassing van landfarming) te informeren.
Informatie:
AKWA/RIZA, dhr. L. de Poorter, tel. (0320) 29 84 56;
Alterra, dhr. J. Harmsen, tel. (0317) 47 43 60
(bron: Advies- en Kenniscentrum Waterbodems)
 23 november 2000
Prins van Oranje bij vierde Internationale Rijnconferentie
Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje is donderdag 23 november 2000 in Rotterdam aanwezig bij de opening van De Rivier, de Haven en de Zee, de vierde Internationale Rijnconferentie. De bijeenkomst staat in het teken van het 50-jarig bestaan van de Internationale Commissie ter bescherming van de Rijn (ICBR). De openingstoespraak wordt gehouden door de minister van Verkeer en Waterstaat, mevrouw T. Netelenbos. (Bron: RVD)
lees verder...
 27 oktober 2000
Sleephopperzuiger HAM 310 verlengd
Capelle aan den IJssel - HAM, bagger- en waterbouwkundige werken, heeft de sleephopperzuiger HAM 310 met circa dertig meter verlengd. De verlenging heeft plaatsgevonden bij scheepswerf Singapore Technologies Marine in Singapore, waar eveneens een geheel nieuw baggersysteem zal worden ingebouwd. Met de aanpassing van de HAM 310 is een investering gemoeid van enkele tientallen miljoenen guldens. Eind 2000 is de HAM 310 weer operationeel.

Om de HAM 310 te verlengen, is het schip midscheeps doorgesneden. Vervolgens is een segment in het schip gelast. De lengte van het schip bedraagt thans 167 meter. Door de verlenging is de hoppercapaciteit toegenomen van 8.200 naar 12.500 kubieke meter.
lees verder...
 4 september 2000
Vervuiling verwijdert, schone Gender bijna een feit
Over enkele maanden is het een feit, dan meandert een schone Gender door het Zuidwestelijke deel van Eindhoven. Op maandag 4 september om 09.00 uur, geven de gezamenlijk verantwoordelijke bestuurders van de gemeenten Eindhoven, Veldhoven , Provincie en het Waterschap De Dommel het startsein. Na jaren van onderzoek en overleg kan de sanering van de vervuilde waterbodem en de herprofilering van de bedding en oevers van start gaan. Kosten 1.8 miljoen gulden. De herprofilering van de Gender is in nauw overleg van de gemeente met de bewoners uit de aangrenzende buurten tot stand gekomen.

Bron: gemeente Eindhoven
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink