waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie algemeen
 24 juli 2000
Weebers zwemtocht voor schone Rijn is ten einde
ROTTERDAM - Na bijna honderd uur zwemmen, zo'n negen uur per dag, kwam Hans Weeber zaterdagmiddag in Rotterdam aan. "Ik ben blij dat ik er ben," zei hij, toen hij aan boord van het schip de Polycarpus stapte. Weeber was moe, maar niet te moe om in een toespraakje nogmaals te pleiten voor een kristalheldere Rijn.
lees verder...
 18 juli 2000
F 185.096,- voor bodemsanering van het voormalige woonwagenkamp aan de Strobossertrekweg in Dokkum
Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben vandaag ingestemd met een bijdrage van 185.096,- voor de sanering van het voormalige woonwagenkamp aan de Strobossertrekwei te Dokkum. Het terrein dat voor opslag en sloopactiviteiten werd gebruikt, is met name vervuild met zware metalen. De totale kosten van de sanering worden geschat op 658.000,-. De gemeente en het Woonwagenschap Friesland (in liquidatie) dragen gezamenlijk 487.904,- bij. Met de sanering van het terrein wordt na de zomer van 2000 een begin gemaakt. Na het bouwrijp maken zal het terrein van eigendom van het Woonwagenschap overgaan naar de gemeente Dongeradeel. De gemeente gaat het terrein in het kader van het uitbreidingsplan Kooilanden gebruiken voor het ontwikkelen van woningbouw. (Bron: provincie Friesland)
lees verder...
 18 mei 2000
Sanering Singel-zuid in Woerden gaat langer duren
De sanering van de Singel-zuid loopt uit: de nieuwe opleveringsdatum is vastgesteld op 1 oktober 2000. Oorspronkelijk was voorzien dat de sanering al in mei klaar was. Reden van de vertraging is dat er veel meer slib ligt dan verwacht. De bodem van de singel is opnieuw onderzocht. Daaruit bleek dat er circa 35. 000 kubieke meter meer gesaneerd moet worden, ongeveer twee keer de oorspronkelijk aangegeven hoeveelheid.

Uit de evaluatie van het vooronderzoek is gebleken dat de metingen die destijds zijn gedaan niet overeen komen met de werkelijk aangetroffen slibdikten. De gemeente Woerden, het waterschap en de provincie zijn van mening dat het betrokken onderzoeksbureau zich niet heeft gehouden aan de gemaakte afspraken. Op dit moment zoeken de betrokken partijen naar een passende oplossing.

Bron: provincie Utrecht
lees verder...
 10 mei 2000
Nieuwe CAO voor baggeraars zet eerste stap naar modernisering arbeidsvoorwaarden
De tweeduizend werknemers in het baggerbedrijf hebben een nieuwe cao. Bonden en werkgevers hebben daar in de derde onderhandelingsronde op 8 mei een principe-akkoord over bereikt. De nieuwe CAO heeft een looptijd van één jaar: van 1 april 2000 tot en met 31 maart 2001. In die periode gaan de lonen, afgezien van de prijscompensatie, met twee procent omhoog.

Het principe-akkoord over de nieuwe CAO omvat een beperkt aantal afspraken. Dat komt omdat op dit moment vooral wordt gewerkt aan een nieuwe functie- en loonstructuur. Dat is een omvangrijke klus, omdat de baggersector nogal wat specifieke functies kent. De komende tijd zal verder worden benut om te werken aan modernisering van de CAO. Dat betekent dat de CAO kritisch wordt doorgelicht om te kijken of de tekst nog wel goed aansluit op de huidige praktijk. Het zal ook mogelijk worden om per bedrijf specifieke afspraken te maken over de arbeidstijden. Maar materieel gezien zal de CAO op het huidige niveau blijven. Modernisering zal dus beslist niet leiden tot een verslechtering van de arbeidsvoorwaarden.
lees verder...
 18 april 2000
Strijkviertelplas blijft onder voorwaarden open voor recreatie
De resultaten van het onderzoek geven aan dat het voor de recreant verantwoord is om te recreëren in het recreatiegebied Strijkviertel. Wel wordt een aantal voorwaarden aan de openstelling gesteld. Allereerst zal een aantal obstakels die zijn aangetroffen op de waterbodem (0-4 meter) bij de oevers moeten worden verwijderd. Daarnaast moeten objecten die dieper liggen dan 4 meter nader worden onderzocht en indien nodig verwijderd. De milieukwaliteit van de plas moet door regelmatige metingen worden bewaakt. Tenslotte moet er een plan van aanpak worden gepresenteerd om te komen tot een beheerplan. Afgesproken is dat deze maatregelen voor 1 mei aanstaande worden gerealiseerd.

Bron: provincie Utrecht
lees verder...
 14 januari 2000
Tewaterlating sleephopperzuiger HAM 317
Capelle aan den IJssel - HAM, bagger- en waterbouwkundige werken heeft op 14 januari 2000 de nieuwe sleephopperzuiger HAM 317 gedoopt en te water gelaten bij IHC Holland N.V. in Kinderdijk. Het nieuwe schip heeft een laadruiminhoud van 4.500 kubieke meter. Het laadvermogen bij de maximaal toegestane diepgang van 7,12 meter bedraagt 6.780 ton. In de HAM 317 is een bedrag van circa f 50 miljoen geïnvesteerd. HAM beschikt over een gevarieerde vloot voor het uitvoeren van projecten over de gehele wereld.

De lengte van de HAM 317 bedraagt 95,50 meter. Deze beperkte lengte ten opzichte van het draagvermogen maakt het schip geschikt voor onderhouds- en verdiepingswerkzaamheden in de kleinere zeehavens. Voor de uitvoering van landaanwinnings- en zandsuppletieprojecten is de HAM 317 uitgerust met een walperspompinstallatie. Om lading te kunnen lossen in ondiep water is een afsluiter in beide overlopen aangebracht, zodat er gelost kan worden zonder de bodemdeuren te openen. Met een laadvermogen van circa 3.200 ton bij een diepgang van vijf meter is de HAM 317 geschikt voor de zogenoemde vooroeversuppleties ten behoeve van kustbescherming. Na de doop door mevrouw M.J. Koeman-Hofman, echtgenote van HAM-directeur ing. J.J. Koeman, is de HAM 317 van de helling gelopen. Voltooiing van de bouw vindt plaats aan de IHC-werf in Kinderdijk. Medio april 2000 wordt het schip in gebruik genomen. Bron: Hollandsche Beton Groep
lees verder...
 1 december 1999
Munitie in het Van Starkenborghkanaal?
Weet u misschien iets over munitie, explosieven of ander oorlogsmateriaal in het Van Starkenborghkanaal? Dan wil de gemeente graag contact met u. De provincie Groningen werkt aan verbetering van het Van Starkenborghkanaal voor de scheepvaart. Tijdens baggerwerkzaamheden is men in de afgelopen zomer gestuit op een aantal granaten uit de Tweede Wereldoorlog. Het werk in dat kanaalvak is stilgelegd in afwachting van verder onderzoek. Er is contact gezocht met enkele instellingen die beschikken over documentatie en getuigenissen over de oorlogshandelingen rond het Van Starkenborghkanaal, vooral tijdens de gevechten voor de bevrijding van de stad in 1945. Hierdoor is een redelijk beeld ontstaan van de aard en het aantal projectielen en explosieven dat zich mogelijk nog in de bodem van het Van Starkenborghkanaal bevindt.

Bron: gemeente Groningen
lees verder...
 22 november 1999
De Gender wordt gesaneerd
De rivier de Gender is dichtgeslibd en moet worden uitgebaggerd. Omdat de waterbodem ernstig is verontreinigd met de zware metalen zink en nikkel, moet deze ook worden gesaneerd. De baggerwerkzaamheden worden aangegrepen om de oevers van de Gender beter toegankelijk te maken voor onderhoudswerkzaamheden en om vervuiling in de toekomst mede te voorkomen.

Bron: gemeente Eindhoven
lees verder...
 4 november 1999
Bodemsanering kleiduivenschietbaan Loon
Op 8 november a.s. start in opdracht van de provincie Drenthe de bodemsanering van de voormalige kleiduivenschietbaan te Loon. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemingsmaatschappij K. Beens en Zonen uit Genemuiden en de directievoering wordt verzorgd door Tauw uit Assen.

De locatie, een ven en omliggend bosgebied, is sterk verontreinigd met lood. Sanering in dit gebied vergt een speciale aanpak, want het ven heeft een bijzondere natuurhistorische waarde. De locatie ligt direct naast het natuurgebied de Drentse Aa en maakt onderdeel uit van de Ecologische Hoofd Structuur (EHS). De bodem en het ven worden gevormd door een pingoruïne uit de laatste ijstijd. Kenmerkend voor een pingoruïne is de aanwezigheid van een slecht doorlatende laag waar een ven is ontstaan met rondom een ringwal. De slecht doorlatende laag en de ringwal dienen tijdens de sanering intact te blijven.

Bron: provincie Drenthe
lees verder...
 25 oktober 1999
Meerderheid statencommissie Milieu steunt baggeraanpak GS
Een meerderheid in de statencommissie Milieu, Water en Groen (VVD, PvdA en CDA) steunen het beleid van GS om de partiële streekplanherziening voor Waterland in verband met de mogelijke aanleg van een baggerdepot in het IJmeer voort te zetten. (Zie hiervoor de bijlage, het persbericht van 6 oktober). Vrijwel unanieme steun kreeg een voorstel van het statenlid G. Franke (PvdA) om een platform/project op te richten waarbinnen alternatieven voor storting nader worden onderzocht en ontwikkeld. Voor deelname worden alle probleemhouders van slib, milieu- en overige betrokken organisaties uitgenodigd. Voor dit platform stemden PvdA, VVD, CDA, Groen Links, D'66, RPF/GPV/SGP en Noord-Holland Anders/De Groenen. (Bron: provincie Noord Holland)
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink