waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie algemeen
 25 oktober 1999
Vervroegde sanering op Gemeentewerf (onderdeel voorm. gasfabriekterrein) St. Annaparochie
Afgelopen jaar zijn er verschillende bodemonderzoeken uitgevoerd op en rondom het voormalig gasfabriekterrein, de huidige gemeentewerf, te St. Annaparochie. De onderzoeken hadden betrekking op zowel de land- als de waterbodem. De activiteiten van de gasfabriek hebben ervoor gezorgd dat de bodem verontreinigd is. De verontreinigingen zijn dermate ernstig dat er sanerende maatregelen moeten worden uitgevoerd. Gedeputeerde Staten hebben op basis van deze aanvullende onderzoeken besloten een vorig besluit, t.a.v. het tijdstip van sanering en de omvang van de verontreiniging, te wijzigen. Op basis van de nieuwste gegevens zal nu binnen vier jaar een begin met de sanering worden gemaakt. GS hebben de wijziging vastgelegd in een (ontwerp)beschikking.

Bron: provincie Friesland
lees verder...
 13 september 1999
Greenpeace zet giftige bagger op de stoep bij Rotterdams havenbedrijf
Actievoerders van Greenpeace zetten vanochtend vijf grote zakken met daarin duizenden kilo’s giftige bagger uit de Rotterdamse haven op de stoep bij het Gemeentelijk Havenbedrijf in de Maasstad. Greenpeace acht het Havenbedrijf verantwoordelijk voor de grootschalige vervuiling die het dumpen van vervuild slib in zee veroorzaakt. Deze actie valt samen met de behandeling van een kort geding dat tegen de milieuorganisatie is aangespannen vanwege de blokkade van een baggerschip op de Noordzee. (Bron: Greenpeace)
lees verder...
 8 september 1999
Actievoerders Greenpeace blokkeren baggerschip
SCHEVENINGEN - Actievoerders van Greenpeace proberen woensdag voor de kust van Scheveningen storting van een lading bagger te voorkomen. Volgens de actievoerders ligt het schip met het slib inmiddels stil, maar wel binnen de zone waar het mag lozen. "Er is nu sprake van een status quo."
De milieu-organisatie heeft inmiddels staatssecretaris M. de Vries (VVD) van Verkeer en Waterstaat uitgenodigd voor een bezoek aan haar schip. Het ministerie voert daarover nog overleg.
lees verder...
 11 juni 1999
Nauwere samenwerking overheden bij aanpak sanering waterbodems
Bij de sanering van waterbodems zal meer dan voorheen landelijk en regionaal worden samengewerkt. Om een gestructureerde aanpak van sanering en onderhoud van waterbodems mogelijk te maken is een tien-jarenscenario waterbodem geschreven. In het plan zijn concrete actiepunten opgenomen. Dit schrijft Staatssecretaris drs. J.M. de Vries van Verkeer en Waterstaat, mede namens de Minister van VROM, vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat
lees verder...
 26 april 1999
Greenpeace protesteert tegen dumpen giftig slib
Bagger uit Rotterdamse haven bedreigt zeeleven in Waddenzee

Greenpeace voert vandaag actie tegen het lozen van giftige bagger uit de Rotterdamse haven in zee. Achter het baggerschip HAM 316 probeerden drie rubberboten van de milieuorganisatie een enorm spandoek met de tekst: “Giftig slib: spoor van verderf” door het water te slepen. Het geloosde slib is sterk vervuild met tributyltin (TBT). Greenpeace wil deze vuile praktijken aan de kaak stellen en de Nederlandse overheid op haar verantwoordelijkheid wijzen. (Bron: Greenpeace)
lees verder...
 10 februari 1999
Video baggerwerkzaamheden in Schollevaar
Deze video is gemaakt door Hoogheemraadschap van Schieland tijdens baggerwerkzaamheden in 1997. Op deze video kunt u zien wat de noodzaak van baggeren is, onder andere wat er gedaan wordt met de baggerspecie en welke problemen zich tijdens het baggeren kunnen voordoen. De videoband is speciaal bedoeld voor de bewoners van de wijk Schollevaar. Wanneer er gestart wordt met baggeren is nog niet bekend, dit is afhankelijk van de weersomstandigheden, maar wordt tijdig vermeld op deze pagina. Bron: gemeente Capelle a/d IJssel
lees verder...
 22 januari 1999
Boskalis en Ballast Nedam in Argentijns project
Papendrecht - Boskalis en Ballast Nedam hebben in Argentinië het definitieve contract getekend voor een project in het deltagebied bij de stad Rosario, 600 kilometer ten noorden van Buenos Aires. Met de order is een bedrag van ongeveer 160 miljoen gulden gemoeid. De twee bedrijven spuiten bij Rosario in het deltagebied een zandlichaam met een lengte van 46 kilometer op. Daarop komt een weg die Rosario moet verbinden met het noordelijker gelegen Victoria. Voor het project moet 11 miljoen kubieke meter slib worden gebaggerd en nog eens 25 miljoen kubieke meter zand worden opgespoten. Het werk vereist de inzet van meerdere soorten materieel. Boskalis levert onder meer de cutterzuiger Zuiderklip. Ballast Nedam zal de cutterzuiger Haarlem op het project inzetten. (Bron: Royal Boskalis Westminster N.V.)
lees verder...
 24 augustus 1998
Provincie gaat milieukwaliteit onderzoeken in Krimpenerwaard
De provincie Zuid-Holland gaat in de Krimpenerwaard de milieukwaliteit onderzoeken. Doel hiervan is een beeld te krijgen van hoe het milieu wordt belast door zware metalen en bestrijdingsmiddelen in het water en op het land. Dit najaar worden op diverse plaatsen in de Krimpenerwaard monsters genomen van het gras, regenwormen en mollen. Voor het onderzoek worden per locatie een pedaalemmerzak gras en circa zestig regenwormen verzameld. Het gras wordt geknipt. De regenwormen worden zo mogelijk door middel van trillen met een riek verzameld. Als dit onvoldoende wormen oplevert wordt de zode gekeerd met een riek. Tien boeren worden door een medewerker van Landschapsbeheer Zuid-Holland benaderd met het verzoek om op hun land op twee plaatsen monsters te mogen nemen.

Bron; provincie Zuid-Holland
lees verder...
 7 juli 1998
Verdere opwaardering Coevorden-Vechtkanaal
Gedeputeerde staten (GS) van Drenthe willen het tracé De Haandrik-Coevorden in de vaarweg Almelo-Coevorden nog verder uitbouwen. De bedoeling is om de vaarweg tussen De Haandrik en het Europark geschikt te maken voor schepen tot 1.000 ton. Het traject van het Europark tot het industrieterrein door de Stadsgracht van Coevorden wordt uitgebouwd tot 800 ton.
Voorwaarde voor de uitvoering is dat ook de provincie Overijssel overgaat tot uitbouw van het tracé Almelo-De Haandrik tot 1.000 ton en dat de financiering rondkomt. Als provinciale staten van Drenthe de plannen goedkeuren gaan de gezamenlijke colleges van GS van Drenthe en Overijssel rond de tafel over een financieringsvoorstel. Ze gaan op zoek naar medefinanciers. Gedacht wordt aan het rijk, gemeenten, bedrijfsleven en Europese subsidies.

Bron: provincie Drenthe
lees verder...
 19 juni 1998
Gevaarloze munitie uit de Berlagevijver
In het najaar van 1996 startte de gemeente met het baggeren van slib uit de Berlagevijver. Dit werk kon niet worden afgemaakt omdat er in een gedeelte van de vijver munitie bleek te liggen. Er is geen ontploffingsgevaar meer. Vanaf maandag 15 juni zal de munitie en het resterende slib worden verwijderd. Dit duurt ongeveer 3 weken.

De lichte munitie ligt in de vijver in de hoek Berlagelaan en Snelliuslaan. Het gaat om klein kaliber munitie, rookgas- en fosforgranaten. De EOC (Explosieven Opruimings Commando) zal samen met de gemeente en de aannemer de munitie verwijderen. Op donderdag en vrijdag (11 en 12 juni) worden hekken rond de vijver geplaatst en wordt het water zoveel mogelijk weggepompt. Op maandag begint het verwijderen van het slib, waarin de resten van de munitie zit. Het slib wordt in containers naar de rioolwaterzuivering gebracht waar de EOC het slib zal controleren. Daarna wordt het slib naar een stortplaats afgevoerd. (Bron: gemeente Hilversum)
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink