waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie beleid
 15 januari 2009
MWH lanceert het Handboek Waterbodem

Steeds meer mensen die met waterbodems en baggerprojecten te maken hebben, geven aan niet alles meer te overzien.
Belangrijkste oorzaken zijn de veranderende wet- en regelgeving (Besluit bodemkwaliteit en Waterwet), en het toenemende aantal 'zijdelingse' aspecten dat bij baggerprojecten betrokken moet worden, zoals explosieven, ecologie en archeologie.

MWH heeft het Handboek Waterbodem opgesteld. Het handboek is een stappenplan bij het voorbereiden en uitvoeren van een baggerpoject.
lees verder...
 12 juni 2008
Breda stelt beleid hergebruik van grond vast
Het college van burgemeester en wethouders van Breda heeft het beleid voor het hergebruik van grond en baggerspecie in Breda voor de komende vijf jaar vastgesteld. Om te kunnen beoordelen of grond en baggerspecie ergens mogen worden toegepast, moet eerst de kwaliteit ervan worden bepaald. Vervolgens kan men aan de hand van een bodemfunctiekaart en een bodemkwaliteitskaart beoordelen of ze op een bepaalde locatie gebruikt mogen worden of niet.
lees verder...
 9 juni 2008
Standaard stoffenpakket bij milieuhygiŽnisch (water)bodemonderzoek vastgesteld
In november 2007 is in NEN- en SIKB-kader gezamenlijk het standaardpakket voor het analyseren van stoffen bij milieuhygiënisch bodemonderzoek en grondkeuringen vastgesteld. Het standaardpakket wordt vastgelegd in diverse NEN-normen en de SIKB BRL 9335; het treedt in werking op 1 juli 2008. Hierdoor zal er voor het eerst sprake zijn van een eenduidig stoffenpakket in het hele (water)bodembeheer. Voorafgaand aan 1 juli zijn nog enkele beperkte wijzigingen doorgevoerd in het standaardpakket voor de Rijkswateren.
lees verder...
 29 mei 2008
Publicatie gewijzigde Circulaire bodemsanering 2006
Op 1 juli 2008 wordt de gewijzigde Circulaire bodemsanering 2006 gepubliceerd in de Staatscourant. De gewijzigde Circulaire zal vervolgens op 1 oktober 2008 inwerking treden. De Circulaire bodemsanering regelt de wijze waarop de ernst en spoedeisendheid van een geval van bodemverontreiniging kan worden vastgesteld. Daarnaast gaat de Circulaire bodemsanering over de saneringsdoelstelling bij immobiele verontreinigingen in de bovengrond.
lees verder...
 6 februari 2008
Circulaire sanering Waterbodems
Op 1 januari 2008 zijn er verschillende zaken rondom bodems veranderd: de Circulaire sanering waterbodems is gewijzigd en het Besluit bodemkwaliteit (voor waterbodems) is in werking gegaan.
lees verder...
 19 december 2007
Laatste ontwikkelingen Besluit bodemkwaliteit
Op 3 december 2007 is het Besluit bodemkwaliteit in de Staatscourant gepubliceerd. In het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit komt het bodembeleid van de laatste jaren samen. Het Besluit bevat regels voor het toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie op of in de bodem of in oppervlaktewater. Ook worden eisen gesteld aan de kwaliteit van uitvoering van bodemwerkzaamheden (Kwalibo).
lees verder...
 4 september 2007
Verklaringen grond en baggerspecie op internet
DEN HAAG - Bodem+ wil maximale transparantie. Daarom zijn de verklaringen van niet-reinigbaarheid van verontreinigde grond en baggerspecieverklaringen sinds 1 september via internet te raadplegen. De pagina geeft toegang tot alle verleende en geweigerde verklaringen vanaf 1 januari 2006.
lees verder...
 13 juli 2007
Zoute bagger gedoogd in zoet IJsselmeer
DEN HAAG - Opgeslagen zoute bagger uit de voormalige Zuiderzee mag als bouwstof worden gebruikt in het zoete IJsselmeer. De Inspectie verkeer en Waterstaat werkt aan een gedoogbeschikking vooruitlopend op het nieuwe bodembeleid, blijkt uit het gisteren verschenen jaarverslag.
lees verder...
 21 juni 2007
Tweede Kamer: kosten maatregelen KRW onacceptabel hoog
Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt 7,3 miljard euro te veel geld voor de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water. Het kabinet denkt dar bedrag nodig te hebben om aan de Europese regels te kunnen voldoen. De  Kamer vraagt zich af of Nederland er niet beter aan doet om eerst de watervervuiling in het buitenland aan te pakken, aangezien de grote rivieren vanuit het buitenland het Nederlandse oppervlaktewater vervuilen.
lees verder...
 15 juni 2007
Ontwerp uitvoeringsplan Bagger- en Ruimingsspecie: openbaar onderzoek gestart
BRUSSEL - Vanaf 15 juni 2007 tot en met 14 augustus 2007 is het ontwerp uitvoeringsplan Bagger- en Ruimingsspecie in openbaar onderzoek. Dat betekent dat gedurende deze periode iedereen die zich als sector betrokken voelt zijn of haar opmerkingen kan geven op het ontwerpplan, hetzij per brief aan de OVAM of via mail (baggerplan@ovam.be). Op basis van de opmerkingen beslist de Vlaamse Regering finaal over het ontwerpplan.
lees verder...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink