waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie beleid
 16 februari 1999
Drie overheden werken samen aan uitvoering waterbodemsanering in Woerden
Op dinsdag 23 februari 1999 ondertekenen de provincie Utrecht, de gemeente Woerden en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een samenwerkingsovereenkomst. Hiermee bevestigen de drie partijen hun samenwerking bij de uitvoering van de waterbodemsanering van de Singelgracht in Woerden. De ondertekening wordt op ludieke wijze ingeleid. Om een goede werkplanning te kunnen realiseren is de sanering opgesplitst in twee delen, waarvan het eerste deel komende zomer start. De kosten voor het gehele project bedragen circa 19 miljoen gulden.

Bron: provincie Utrecht
lees verder...
 12 februari 1999
Uitstel verbod verspreiding baggerspecie klasse 2 op land tot 1 januari 2001
Op voorstel van minister Pronk van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu heeft de ministerraad ingestemd met het opschorten van het verbod op het verspreiden van baggerspecie klasse 2 op land van 1 januari 2000 tot 1 januari 2003. De redenen voor het uitstel zijn dat de kwaliteitsverbetering van de baggerspecie niet zo voorspoedig verloopt als werd verondersteld en dat de alternatieven voor het verspreiden (kosteneffectief toepassen, verwerken en storten) moeilijk te realiseren zijn. Als na 2000 geen specie op de kant mag worden gezet zou dit tot problemen bij de onderhoudsbaggerwerkzaamheden kunnen leiden. Uit onderzoek blijkt dat het verspreiden van een deel van klasse 2 onderhoudsspecie waarschijnlijk ook op langere termijn een milieuverantwoorde oplossing is en het duurzaam gebruik van de bodem niet aantast.

In de Stuurgroep Waterbodem (VROM, V&W, LNV, IPO, VNG en UvW) is afgesproken het verspreidingsbeleid voor baggerspecie te gaan herzien. Nagegaan zal worden welk deel van de specie in de toekomst nog wel verantwoord kan worden verspreid en welk deel niet. Ook wordt bekeken of de huidige beperking van de verspreiding op land tot een strook van 20 meter naast watergangen nog moet worden gehandhaafd.

RVD, 12.02.1999
 18 december 1997
Kwaliteit waterbodem blijft probleem
B&W hebben kennis genomen van de notitie 'Kwaliteit waterbodem 1997'. Hierin staan bijgewerkte gegevens over het verontreinigd slib dat op de gemeentelijke waterbodems rust. De vorige stand van zaken dateert uit 1994, toen de notitie 'Slibgevaar' verscheen. Inmiddels zijn nieuwe onderzoeken verricht en enkele voorschriften veranderd. Evenals in 1994 vormt het verontreinigde slib geen risico voor de volksgezondheid; naar de huidige maatstaven hoeft er om milieuhygiënische redenen niet gesaneerd te worden. B&W leggen de huidige stand van zaken voor aan de gemeenteraad. Ook wil het college met de provincie overleggen over onderzoek en eventueel sanering van verontreinigingen in de vaste bodem.

Nota: Kwaliteit waterbodem 1997
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink