waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie beleid
 10 juni 2007
Regelgeving bodemkwaliteit eenvoudiger
AMSTERDAM - De ministerraad heeft op voorstel van minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ingestemd met het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit omvat algemene regels voor het toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie op of in de bodem of in oppervlaktewater.
lees verder...
 7 juni 2007
Nederland als dichtbevolkte delta en spraakmakende waternatie
Eind juni komt staatssecretaris Tineke Huizinga met de nota Watervisie waarin zij zal aankondigen hoe het kabinet het waterbeheer in Nederland wil gaan aanpakken. Vooruitlopend daarop heeft de redactie van WaterForum Online een aantal deskundigen gevraagd wat Nederland nodig heeft zich te handhaven als een dichtbevolkte delta en als spraakmakende waternatie.
lees verder...
 31 mei 2007
Europarlement wil lozingsverbod voor veel meer stoffen
Het Europees Parlement nam op 22 mei voor het eerst een gezamenlijk standpunt in over de door de Europese Commissie voorgestelde richtlijn inzake milieukwaliteitnormen op het gebied van het waterbeleid.

lees verder...
 5 december 2006
Europese bodemrichtlijn geeft Nederland beleidsruimte en verplichtingen
De Europese Commissie heeft een voorstel voor een kaderrichtlijn voor bodembescherming uitgebracht. Veel uitgangspunten daarin sluiten aan op het Nederlandse bodembeleid. De brede kaders van de richtlijn bieden flexibiliteit, maar ook vraagtekens over de mogelijke doorwerking van de richtlijn in concrete praktijksituaties rond bodemafdekking, verlies van organische stof en verzilting door zeespiegelstijging.
lees verder...
 24 februari 2006
Tweede Kamer vindt 8 miljard voor Kaderrichtlijn Water onacceptabel
Tijdens de behandeling van de Decembernota 2005 op 16 februari gaf CDA-Kamerlid Erik van Lith ondubbelzinnig aan dat hij de geraamde kosten voor de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water (KRW) 'onacceptabel hoog' vindt.
lees verder...
 28 september 2005
Website over de Pecos claim
Pecos BV in de jaren negentig één van de grootste baggerverwerkers in Nederland is in 2000 in moeilijkheden gekomen. Doordat de Rijksoverheid met nieuw beleid aankondigde te zullen komen bleven nieuwe verwerkingsopdrachten uit. Waarom nu baggeren als je het binnenkort gesubsidieerd kunt doen, toch? Dit resulteerde voor Pecos echter in een faillissement en heeft uiteindelijk geleid tot een claim richting de Rijksoverheid. Uitgebreide informatie hierover is nu te zien op www.pecosclaim.nl.
 6 september 2005
Tijdens de wetswijzigingen gaat de bodemsanering gewoon verder
Naar verwachting zal dit najaar de Wet bodembescherming (Wbb) op een aantal cruciale punten worden gewijzigd. Daarmee wordt een juridische basis gelegd voor een (sanerings)praktijk die al enige jaren gangbaar is, te weten het functiegericht en kosteneffectief saneren
lees verder...
 1 augustus 2005
Extra baggerwerkzaamheden winstgevend

De ministerraad heeft op 8 juli het kabinetsstandpunt waterbodems vastgesteld. Met dit standpunt erkent het kabinet de aanzienlijke maatschappelijke voordelen van het beheer van waterbodems. Op basis van een studie naar kosten en baten van baggerwerkzaamheden zal nu een besluit worden genomen over investeringen in het beheer van waterbodems door het Rijk, medeoverheden en private partijen. Niet alleen is het stoppen van het dichtslibben van watersystemen positief voor de scheepvaart en landbouw, ook is het wegbaggeren van de bestaande voorraad bagger gunstig voor de ecologische kwaliteit en recreatie.

lees verder...
 25 maart 2005
EU-lidstaten zeer terughoudend met invoering Kaderrichtlijn Water
Het Europese Milieu Bureau (EEB) en het Wereld Natuur Fonds (WNF) hebben de nationale milieuorganisaties in de EU-lidstaten gevraagd hoe de invoering van de Kaderrichtlijn Water verloopt. Het resultaten van dit onderzoek is zeer diffuus. Het algemene beeld is dat zowel overheden als milieuorganisaties worstelen met de kaderrichtlijn.
lees verder...
 4 maart 2005
Geen obstakels voor Kaderichtlijn Water in Eerste Kamer
De Eerste Kamer heeft besloten dat er geen schriftelijke vragen meer gesteld hoeven te worden en dat het wetsvoorstel Implementatie Europese Kaderrichtlijn Water op 5 april plenair kan worden behandeld.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink