waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie beleid
 5 juni 2004
Harlingen wil hoe dan ook diepere geul
HARLINGEN Om de haven van Harlingen bereikbaar te houden willen de bedrijven die er zijn gevestigd zelf de vaargeul naar Kornwerderzand uitbaggeren. Het Rijk heeft daar pas na 2010 weer geld voor over, werd vrijdag bekend.
lees verder...
 16 april 2004
Werk maken van verwerking van baggerspecie
Op 16 april 2003 participeerden ruim 170 mensen in de SVB middag "Werk maken van verwerking van baggerspecie". Novem organiseerde de bijeenkomst samen met AKWA, het Advies- en Kenniscentrum Waterbodems. Verwerkers (1/3 deel van bezoekers), ontdoeners (1/3 deel), en Adviesbureau (1/3 deel) bezochten de informatiestands van diverse verwerkers en participeerden actief discussies onder leiding van de journalist Frénk van der Linden.
lees verder...
 15 april 2004
Lokale overheden mogen tijdelijk vervuild slib storten in rijksdepots
Het baggeren van watergangen heeft een financiële impuls gekregen waardoor enkele grote en een groot aantal kleine baggerprojecten nu worden uitgevoerd. Probleem daarbij is dat de omhoog gehaalde vervuilde baggerspecie in sommige regio's nergens naar toe kan. De maatschappelijke weerstand tegen depots voor vervuilde baggerspecie is daar zo groot dat er op dit moment te weinig stortcapaciteit is. Staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen kondigde op de landelijke bijeenkomst Tienjarenscenario Waterbodems aan dat ze deacceptatiecriteria voor de twee grootste depots, De Slufter op de Maasvlakte en IJsseloog in het Ketelmeer, wil verruimen.
lees verder...
 7 april 2004
Verwerking reinigbare baggerspecie gestimuleerd
Staatssecretaris Van Geel (VROM) wil de wetgeving veranderen waardoor het voor aanbieders van de baggerspecie interessanter wordt de specie te laten verwerken voor hergebruik. Zo hoeft er ook minder te worden gestort. De huidige Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm) biedt hiervoor volgens Van Geel onvoldoende handvatten.
lees verder...
 1 april 2004
Interprovinciaal waterbodembeleid in de Kempen gereed
Gedeputeerde Staten van Limburg hebben het rapport "Interprovinciaal waterbodembeleid in de Kempen" vastgesteld. Dit rapport bevat het beleid voor het omgaan met verontreinigingen van watersystemen in de Kempen voor de provincies Limburg en Noord-Brabant. Hierdoor vindt een uniforme aanpak van alle sanerings- en inrichtingwerkzaamheden in de watersystemen van de (Nederlandse) Kempen plaats.
lees verder...
 23 maart 2004
Waterschap wijst subsidieverzoek baggeren grachten rond kasteel Doorwerth af
Het dagelijks bestuur van Waterschap Vallei & Eem heeft besloten geen geld beschikbaar te stellen voor het uitbaggeren van de grachten rond Kasteel Doorwerth. Het waterschap wil wel kennis ter beschikking stellen. Zo wil het waterschap toch bijdragen aan de planvoorbereiding, het opstellen van het bestek en de begeleiding tijdens de baggerwerkzaamheden.
lees verder...
 15 maart 2004
Samen actief in aanpak bodemverontreiniging in de Kempen
Op 18 maart 2004 komen bestuurders van de Nederlandse en Vlaamse overheid bijeen om een aantal concrete actiepunten te bespreken over de aanpak van de water- en bodem-verontreiniging in de Vlaamse en Nederlandse Kempen. Het overleg wordt voorafgegaan door een actief voorbeeld: staatssecretaris van VROM, Pieter Van Geel, geeft het startsein voor de baggerwerkzaamheden in de Klotputten en de Vleut.  Dat zijn twee slibvangen nabij Eindhoven die (verontreinigd) slib en zand afvangen. Doordat ze grotendeels zijn dichtgeslibd vervullen ze die functie niet meer. Verontreinigd water stroomt zo verder Noord-Brabant in.
lees verder...
 5 maart 2004
Ministeries vereenvoudigen regels voor opruimen asbest
De ministeries van VROM en Sociale Zaken hebben de onderzoeksinstituten TNO en DHV opdracht gegeven de mogelijkheden te onderzoeken van een risicogerichte asbestsanering.
lees verder...
 25 februari 2004
PPlannen voor Stavoren-Sneek en Galamadammen-Slotermeer bekend;
Op donderdag 5 februari heeft de stuurgroep van de trajecten Stavoren - Sneek en Galamadammen - Slotermeer, ingestemd met het 'eindconcept uitvoeringsprogramma'. In het eindconcept uitvoeringsprogramma staan de projecten beschreven die in het kader van het Friese Merenproject worden voor-gedragen. Tevens is per project de investeringsomvang beschreven. In het vervolgtraject worden er afspraken gemaakt met de betrokken gemeenten over de financiële verdeelsleutel van de verschillende projecten. Het uitvoeringsprogramma zal in de verschillenden raden besproken worden.
lees verder...
 24 februari 2004
Waterschap organiseert informatieavonden voor volkstuinders
Waterschap Vallei & Eem organiseert in maart vier voorlichtingsvonden voor volkstuinders. Het waterschap zal uitleggen welke regels er gelden voor percelen langs sloten. Het gaat daarbij om de regels uit de zogeheten Keur en het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink