waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie beleid
 24 juni 2001
Nieuwe baggernorm dreigt wad te ontgronden
Flora en fauna van wad en Dollard dreigen slachtoffer te worden van een norm die hen juist moet beschermen. Die heeft namelijk tot gevolg dat de Groninger zeehavens jaarlijks 700.000 kubieke meter slib niet meer kunnen terugstorten. Met een sluipende ontgronding van dat unieke zeegebied als gevolg. Tijd voor de Waddenvereniging om met Groningen Seaports op te trekken naar Den Haag.
lees verder...
 14 juni 2001
Gebruik bestrijdingsmiddel chloorthalonil verboden
DEN HAAG (ANP) - Het bestrijdingsmiddel chloorthalonil mag met ingang van 26 juni niet meer worden gebruikt. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft dat woensdag bepaald. De stof, die voorkomt in elf bestrijdingsmiddelen, is vooral schadelijk voor waterorganismen.
Chloorthalonil is een van de vijf meest gebruikte bestrijdingsmiddelen in Nederland, waarvan per jaar z’n 400.000 kilo wordt verbruikt. Het wordt toegepast voor de verdelging van schimmels bij de teelt van aardappelen en bloembollen in kassen.
lees verder...
 31 mei 2001
Boeren mogen omstreden bestrijdingsmiddelen blijven gebruiken
DEN HAAG (ANP) - Boeren en tuinders kunnen dit teeltseizoen elf omstreden bestrijdingsmiddelen gewoon gebruiken. De president van de rechtbank in Den Haag wijst de eisen van een aantal milieuorganisaties af. Dat blijkt uit een vonnis dat woensdag werd bekendgemaakt.
De Stichting Natuur en Milieu, de Zuid-Hollandse Milieufederatie en de Vereniging van Waterbedrijven VEWIN hadden het kort geding tegen de Staat aangespannen om te voorkomen dat de bestrijdingsmiddelen zouden worden gebruikt. Volgens de milieuorganisaties zijn de middelen zeer schadelijk voor het milieu en het grondwater.
De overheid staat het gebruik van de bestrijdingsmiddelen toe omdat deze onmisbaar zouden zijn voor de agrarische sector. Een gedoogregeling werd al twee keer door een rechtbank verboden. Door een wetswijziging kunnen de boeren het landbouwgif echter nog steeds gebruiken.
De wetswijziging is volgens de rechtbank niet in strijd met een Europese richtlijn. De milieuorganisaties vonden dat dit wel het geval was. (bron: ANP)
 25 mei 2001
Rotterdam mag havenslib in zee blijven storten (Greenpeace krijgt nul op rekest)
DEN HAAG - In een eergisteren gepubliceerde uitspraak wees het rechtscollege alle bezwaren van Milieuorganisatie Greenpeace van de hand. Greenpeace eiste een verbod op het in zee storten van TBT-baggerspecie (Klasse 2). TBT, dat in Nederland niet meer wordt gebruikt, zit in verf om algen-, schelpdieren en wierenaangroei op scheepsrompen te voorkomen. Tot op heden is er nog geen internationaal verbod van TBT. Volgens Greenpeace komt het spul via het slib met zeestromingen in de Waddenzee terecht en vergiftigt het de voedselketen. TBT verhindert onder meer de voortplanting van dieren.
lees verder...
 22 mei 2001
Aanpak provinciaal baggerbeleid in toekomst beter geregeld
Alle partijen die in Noord-Holland betrokken zijn bij de baggerproblematiek, zullen geld moeten reserveren voor uitvoeringsprogramma's voor de verwerking van bagger. Dat is een van de verbeterpunten in het provinciaal baggerbeleid die GS aan de staten voorstellen naar aanleiding van een evaluatie van het baggerspeciebeleid over de periode 1993-1998 van de commissie Beleidsevaluatie.

Die commissie, met o.a. een drie onafhankelijke externe leden, onderzoekt de effectiviteit van provinciaal beleid. Ten aanzien van het provinciaal baggerbeleid constateerde de commissie dat dat in de betreffende periode onvoldoende effectief is geweest. GS hebben inmiddels het Platform Baggerspecie Noord-Holland ingesteld. Daarin zitten alle betrokken partijen, die naar oplossingen zoeken. Het Platform heeft inmiddels o.a. geadviseerd baggerstort te voorkomen door het zoveel mogelijk te verwerken met eenvoudige technieken. Dat komt overeen met het advies van de commissie Beleidsevaluatie.

Bij de begrotingsbehandeling 2002 dit najaar wordt het provinciaal budget voor het baggeren van provinciale vaarwegen vastgesteld. (Bron: Prov. NH)
 8 mei 2001
Afronding baggerproject gemeente Den Haag
Op dinsdag 15 mei a.s. vindt om 16.00 uur de afronding van het baggerproject in de gemeente Den Haag plaats. De heer W.J. Stolte, wethouder Leefbaarheid en Milieu van de Gemeente Den Haag en de heer drs. W.H.M. Aalbers, hoogheemraad van het Hoogheemraadschap van Delfland zullen de laatste m3 bagger op symbolische wijze verwijderen. Deze handeling vindt plaats bij de sloot aan de Ambachtsgaarde/Beresteinlaan.

In vier jaar is er ruim 600.000 m3 gebaggerd uit de Haagse wateren. Met de afronding van dit project is tevens de overdracht van het Waterbeheer naar het Hoogheemraadschap van Delfland een feit. Bron: gemeente Den Haag
 21 maart 2001
Veranderingen voor waterbodemsaneringen
"Functiegericht" en "kosteneffectief" saneren zijn de centrale begrippen geworden bij de bodemsanering in Nederland. Deze begrippen zijn echter alleen voor landbodems nader uitgewerkt. Er is nu een begin gemaakt om zo ook voor de sanering van waterbodems te operationaliseren.

Voor landbodems is inmiddels, via de beleidsvernieuwing bodemsanering (BEVER), een nieuw Afwegingsproces voor de saneringsdoelstelling ontwikkeld. Daarin zijn de begrippen "functiegericht" (i.p.v. "multifunctioneel") en "kosteneffectief" saneren geoperationaliseerd. Het Afwegingsproces voor de landbodems kan niet zonder meer worden gebruikt voor waterbodems. Op 19 mei 2000 heeft het projectteam SAWA groen licht gekregen van de Stuurgroep waterbodem (STUWABO) om ook voor de waterbodem een nieuw Afwegingsproces te ontwikkelen. Een antwoord moet worden gevonden voor de volgende vragen:

Welke betekenis heeft het onderscheid tussen mobiele en immobiele verontreinigingssituaties voor de waterbodem en op welke wijze kan functiegericht en kosteneffectief saneren voor de waterbodems worden geoperationaliseerd?

Het projectteam bestaat uit vertegenwoordigers van de Ministeries van V&W, LNV en VROM, het IPO en de Unie van Waterschappen. Begin 2001 komt het definitieve projectplan gereed. Hierin wordt een eerste visie op het Afwegingsproces gegeven. Ook wordt het ontwikkelingstraject beschreven om te komen tot het Afwegingsproces. Daarnaast wordt aangegeven hoe belanghebbenden worden betrokken bij het project, wat de raakvlakken zijn met andere projecten en hoe de activiteiten resultaten worden afgestemd.
 10 augustus 2000
Waterbeheerder en drinkwaterbedrijf slaan handen inéén
Waterketen Noordwijkerhout in beweging

Het hoogheemraadschap van Rijnland gaat samen met het Duinwaterbedrijf Zuid-Holland (DZH) een intentieverklaring ondertekenen, om het beheer van het rioolstelsel van de gemeente Noordwijkerhout over te nemen. De gemeente wil het onderhoud en beheer van de riolering aan de partners overlaten.

Volgens de intentieverklaring moet op 1 januari 2001 het rioleringsbeheer door Rijnland en de DZH zijn overgenomen van de gemeente Noordwijkerhout. In de tussenliggende periode gaan de partijen nader overleggen om de samenwerking en het beheer van het rioolstelsel concreet vorm te geven. Het gaat om een proefproject voor een periode van 5 jaar. Doel is ervaring opdoen in de samenwerking binnen de waterketen. Rijnland en de DZH kijken vooral naar de positieve effecten van samenwerking op de waterkwaliteit en mogelijke besparingen in kosten. Rijnland en de DZH gaan er vanuit dat zij samen het beheer van de riolering op zich gaan nemen. In de periode tot 1 januari 2001 kijken de partijen naar de huidige kwaliteit van het rioolstelsel in Noordwijkerhout.
lees verder...
 20 oktober 1999
Saneringsprogramma waterbodem Rijkswateren vastgesteld
Tussen 2000 en 2003 zijn circa 50 gevallen van voorbereiding van sanering van waterbodems gepland. Ook vinden enkele saneringen plaats. De grootste sanering is die van de oostelijke helft van het Ketelmeer. Andere voorgenomen saneringen zijn: de Malburgerhaven te Arnhem, de Vissershaven te Den Oever, de Petroleumhaven te Amsterdam, de Chemiehaven te Rotterdam en delen van de Hollandsche IJssel. Dit staat in het Saneringsprogramma waterbodem Rijkswateren 2000-2003 van het ministerie van Verkeer en Waterstaat dat staatssecretaris J.M. De Vries deze week aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat
lees verder...
 14 juni 1999
De Vries schrijft plan van aanpak voor waterbodems
Staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat wil meer samenwerking tussen de landelijke en regionale overheden bij de sanering van waterbodems. Dit schrijft De Vries in een brief aan de Tweede Kamer. De staatssecretaris meent dat een gestructureerde aanpak van sanering en onderhoud mogelijk is en heeft daarom een scenario geschreven voor de komende tien jaar.
Uit de brief van De Vries blijkt onder andere dat er uitkeringsregelingen komen voor de uitvoering van onderhoudsbaggerwerken door de gemeenten en sanering van waterbodems om milieuhygiënische redenen door de provincies. Aanleiding voor dit plan is de constatering in de eerste helft van vorig jaar, dat de aanpak van waterbodems een betere coördinatie vraagt. Toen bleek dat er sprake is van een achterstand op het gebied van sanering en onderhoud. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor het milieu en de waterhuishouding en het kan belemmerend werken voor herinrichting en natuurontwikkeling. Door een gezamenlijke aanpak kan de sanering efficiënter verlopen.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink