waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie kwaliteit
 17 juni 2008
Meststoffen verpesten de sloten
In het najaar van 2000 gebeurde er in de vergaderzalen in Brussel iets bijzonders, waarvan de reikwijdte niet direct doordrong in de Lage Landen. Op 23 oktober dat jaar stelde de EU de Kaderrichtlijn Water vast
lees verder...
 11 juni 2008
Pcb-slib haven Steenwijk geen gevaar voor mens
STEENWIJKERLAND - De passantenhaven in het Steenwijkerdiep wordt na dit recreatieseizoen gesaneerd. Op de bodem bevindt zich zeker 2500 kubieke meter vervuild slib van de zwaarste categorie, met daarin pcb's (polychloorbifenyl, een giftige verbinding). Uitstel tot het najaar is volgens de GGD verantwoord: die stelt dat er geen gevaar bestaat voor de volksgezondheid. Alle direct omwonenden van het havengebied in Steenwijk zijn gisteren per brief geïnformeerd.
lees verder...
 30 mei 2008
Uitvoering Europese richtlijn verbetert kwaliteit Nederlandse wateren
Met een jaarlijkse stijging van de waterschapslasten met 0,7% kan in 2027 in de regionale wateren de helft van de ecologische doelen voor de Europese Kaderrichtlijn Water worden bereikt. Dat is veel minder dan tot nu toe werd verwacht.
lees verder...
 6 september 2007
Waterschappen bepleiten soepelere KRW-normen voor metalen
De Unie van Waterschappen (UvW) wil lagere normen voor concentraties van metalen die van invloed zijn op de waterkwaliteit. De waterschappen gaat dit bespreken met de ministeries van VROM en Verkeer & Waterstaat.
lees verder...
 25 maart 2007
Slib verontreinigt sloot bij Garmerwolde
GARMERWOLDE - De provincie Groningen heeft afgelopen donderdag een vervuiling geconstateerd van een sloot bij het slibverwerkingsbedrijf Swiss Combi Technology in Garmerwolde. Een hoeveelheid slib van het slibverwerkingsbedrijf blijkt in de sloot te zijn gelopen.
lees verder...
 12 juli 2005
Rivier oogt schoon, maar is het niet
LE/DEVENTER - De rivieren ogen schoner en ruiken beter dan eertijds. En de ANWB roemde in het laatste nummer van haar huisorgaan Kampioen de geneugtes van het verpozen aan de boorden van de rivieren. Recreëren bij en in de Waal, Rijn en IJssel zou heel wel mogelijk zijn, volgens de toeristenorganisatie, mits de recreant maar binnen de kribben blijft.
lees verder...
 31 mei 2005
Onderzoek naar oorzaak vervuiling van sprengbeken
OOSTERBEEK - Waterschap Vallei&Eem onderzoekt op zeer korte termijn de oorzaak of de oorzaken van de vervuiling van sprengbeken in Oosterbeek. Het gaat om verontreinigingen van het bronwater met onder andere nitraat, fosfaat en sulfaat in de Zuiderbeek, Oorsprongbeek en de Gielenbeek en de vijver in heemtuin De Zomp. Oorzaak is vermoedelijk een lekkage vanuit de riolen, die boven het grondwaterpeil liggen.
lees verder...
 4 maart 2005
Waterkwaliteit in Nederland beneden peil
De kwaliteit van het water in Nederland voldoet op vrijwel geen enkele plaats aan de Europese normen. Dit blijkt uit rapportages die staatssecretaris Schultz van Verkeer en Waterstaat naar de Kamer heeft gestuurd .
lees verder...
 21 januari 2005
MinVenW: Oplossing Nederland-Duitsland over baggerstort
Nederland heeft er op aangedrongen dat er geen historisch vervuild sediment (Altlasten) wordt verspreid waarvan de concentraties Hexachloorbenzeen (HCB) vallen boven de grenswaarden die zijn afgesproken in de Rijn commissie. Duitsland deelde mee dat alleen vers sediment wordt gebaggerd.
lees verder...
 4 oktober 2004
Miljoenen nodig voor goed water in Vlissingen
VLISSINGEN - Om ook in de toekomst voldoende regenwater te kunnen opvangen en het water in Vlissingen schoon te houden is tot en met 2007 ruim 2,7 miljoen euro nodig. Met dat geld kan gebaggerd worden, krijgen oevers plasbermen en worden taluds verflauwd. Dat staat in het waterplan van de gemeente Vlissingen. De gemeente hoeft niet alles zelf te betalen. Het Waterschap Zeeuwse Eilanden (WZE) betaalt bijna 1,3 miljoen euro.
lees verder...
1 2 3 4 5 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink