waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Nieuws in de categorie normering
 1 juli 2008
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Het ontwikkelen van de op het Besluit bodemkwaliteit aangepaste versie van TOWABO heeft vertraging opgelopen door technische problemen en veranderingen in specificaties die door de Ministeries van VROM en V&W zijn opgedragen.
lees verder...
 12 juni 2008
Koepelnorm voor bepaling organische componenten gepubliceerd
Onlangs is de lang verwachte koepelnorm voor de bepaling van organische componenten in grond, waterbodem en bouwstof (grond) gepubliceerd (NEN 6970 t/m NEN 6981). In deze koepelnorm is voor verschillende matrices aangegeven, welke methoden moeten worden toegepast om het gehalte aan organische componenten vast te stellen. Met de modulaire opzet wordt een vermindering van het aantal normen en een vereenvoudiging van de structuur bereikt.
lees verder...
 11 juni 2008
Monsterneming grondwater flink gewijzigd
Het derde normontwerp NEN 5744 'Bodem - Monsterneming van grondwater' wordt na een grondige herziening medio juni gepubliceerd. Dit ontwerp is beschrijft een geheel nieuwe methode van monsterneming.
lees verder...
 14 april 2005
Normen voor slibdepots veel strenger dan nodig
De kans dat vervuilende stoffen in een baggerslibdepot gevaarlijk aan de wandel gaan, is veel kleiner dan de veiligheidsnormen suggereren. Dat blijkt uit een onderzoek van Arcadis en WL Delft in opdracht van Rijkswaterstaat.
lees verder...
 23 september 2004
Rectificatie eenheden CTT op 5 juli 2004 gepubliceerd (nagekomen bericht)
Op 5 juli 2004 is in de Staatscourant een rectificatie gepubliceerd op de Chemie-Toxiciteit-Toets (CTT). Binnen de oorspronkelijke publicatie van de Chemie-Toxciteit-Toets waren voor de stoffen Tributyltin, Hexachloorbenzeen, Som-7 PCBs Som DDT/DDD/DDE de verkeerde eenheden weergegeven. Met de voornoemde rectificatie in de Staatscourant is deze fout formeel rechtgezet.
lees verder...
 28 juni 2004
De nieuwe iBever/Towabo versie is gereed
De nieuwe iBever/Towabo versie is gereed! Binnenkort ontvangen geregistreerde gebruikers de nieuwe iBever CD via de post. Voor degene die hier niet op kan wachten bestaat de mogelijkheid om de versie te downloaden vanaf de iBever site. De belangrijkste wijzigingen zijn hieronder beschreven.
lees verder...
 25 juni 2004
Chemie-Toxiciteit-Toets (CTT) officieel van kracht
Op 18 juni 2004 is na een voorbereidingstijd van enige jaren het nieuwe toetsingskader voor de verspreiding van zoute baggerspecie in zee officieel in de Staatscourant gepubliceerd. De Chemie-Toxiciteit-Toets (CTT) vervangt hiermee definitief de Uniforme Gehaltetoets (UGT) die tot de invoering van de CTT op 18 juni 2004 het landelijke toetsingskader vormde voor de verspreiding van zoute baggerspecie op zee.
lees verder...
 4 mei 2004
Prococol monsterneming asbest in waterbodem op komst
In opdracht van het Ministerie van VROM hebben TNO-MEP en de werkgroep in de tweede helft van 2003 gewerkt aan een uniform protocol voor monsterneming van asbest in waterbodem en baggerspecie (NTA 5727). Het protocol NTA 5727 Monsterneming van asbest in waterbodem en baggerspecie zal naar verwachting in april/mei 2004 verschijnen en is verkrijgbaar bij de NEN
 11 juni 2003
Probleem somparameters Towabo
TowaboTowabo rekent voor een aantal somparameters (o.a. PAK, DDT/DDD/DDE) zogenaamde sommen 0,7 en 1,0 uit. In de beslisboom voor het eindoordeel wordt echter 1 van beide sommen (0,7 of 1,0) gebruikt. In de uitvoer/toetsrapport van Towabo staan beide sommen vermeld.
lees verder...
 27 mei 2002
Updates Bever, Notove en Towabo
De nieuwe release van Bever is helaas vertraagd tot na de zomer. Voor de verschillende Bever onderdelen zijn imiddels al wel tal van verbeteringen doorgevoerd. Om deze de gebruiker toch zo snel mogelijk ter beschikking te stellen worden ze hierbij alle als afzonderlijke updates uitgebracht.
lees verder...
1 2 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink