waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 23 mei 2001
Beleid zandwinning gaat op de schop
ARNHEM (ANP) - Gelderland wil de komende jaren heel anders omgaan met de grootschalige winning van bouw- en metselzand. Het huidige beleid is inflexibel en kwetsbaar. Het aanwijzen van enorme zandwinlocaties is uit de tijd en stuit op teveel maatschappelijke bezwaren.
Dat schrijven Gedeputeerde Staten van Gelderland dinsdag in de beleidsnotitie Industriezandwinning 2001 - 2008. Het Gelders provinciebestuur voelt niets meer voor de enorme, door het rijk voorgeschreven taakstellingen. De felle strijd over de zandwinlocatie bij Maasbommel, die ruim 15 jaar duurde en waarbij de provincie uiteindelijk door de knieen moest, mag zich nooit meer herhalen, vinden GS.
lees verder...
 23 mei 2001
Eindrapportage (water) bodemonderzoek ATF-brand openbaar
Gedeputeerde Staten van Fryslân (GS) hebben op 22 mei jl. de eindrapportage
"(Water)bodemonderzoek rond het ATF-terrein Drachten" vastgesteld. Het doel van het onderzoek was tweeledig. Aan de ene kant moest het onderzoek vaststellen of er als gevolg van de brand op 12 mei 2000 sprake was van een toename aan zware metalen in de bodem. Aan de andere kant moest het onderzoek duidelijkheid geven of een mogelijke verhoging van de stoffen in de bodem risico’s voor de volksgezondheid en het milieu met zich meebrengt.
Op basis van de onderzoekconclusies van bureau Tauw zijn GS van mening dat er in het gebied nauwelijks sprake is van bodemverontreiniging en dat daarmee de risico’s voor de volksgezondheid en het milieu verwaarloosbaar zijn. GS zijn dan ook van mening dat er geen aanvullende maatregelen, bijvoorbeeld bodemsaneringen, of aanvullende onderzoeken nodig zijn.
lees verder...
 22 mei 2001
Aanpak provinciaal baggerbeleid in toekomst beter geregeld
Alle partijen die in Noord-Holland betrokken zijn bij de baggerproblematiek, zullen geld moeten reserveren voor uitvoeringsprogramma's voor de verwerking van bagger. Dat is een van de verbeterpunten in het provinciaal baggerbeleid die GS aan de staten voorstellen naar aanleiding van een evaluatie van het baggerspeciebeleid over de periode 1993-1998 van de commissie Beleidsevaluatie.

Die commissie, met o.a. een drie onafhankelijke externe leden, onderzoekt de effectiviteit van provinciaal beleid. Ten aanzien van het provinciaal baggerbeleid constateerde de commissie dat dat in de betreffende periode onvoldoende effectief is geweest. GS hebben inmiddels het Platform Baggerspecie Noord-Holland ingesteld. Daarin zitten alle betrokken partijen, die naar oplossingen zoeken. Het Platform heeft inmiddels o.a. geadviseerd baggerstort te voorkomen door het zoveel mogelijk te verwerken met eenvoudige technieken. Dat komt overeen met het advies van de commissie Beleidsevaluatie.

Bij de begrotingsbehandeling 2002 dit najaar wordt het provinciaal budget voor het baggeren van provinciale vaarwegen vastgesteld. (Bron: Prov. NH)
 22 mei 2001
Greenpeace blokkeert Chemie Haven van Rotterdam
Greenpeace sluit vandaag een deel van de Rotterdamse haven af. Met een blokkade van de Chemiehaven vestigt de milieuorganisatie aandacht op de noodzaak van sanering van de zwaar vervuilde bodem van deze haven. Met twee
grote boeien wordt de plaats van de gifbelt gemarkeerd. Het gebied wordt verder afgezet met drijvende vaatjes tussen de boeien en de kades. Met borden op de boeien en een spandoek maakt Greenpeace haar eis duidelijk: overheden en de
vervuilers van de haven, AKZO, Shell en Shin Etsu, moeten nu starten met het opruimen van de vervuiling.
lees verder...
 21 mei 2001
Baggeren aan de Bufferkade in Leiden
MILIEU EN BEHEER - In de week van maandag 21 mei begint de gemeente met baggerwerkzaamheden aan de Bufferkade en de Nassaustraat. Het baggeren zal ongeveer een week duren. Gedurende de werkzaamheden zal de Nassaustraat voor doorgaand verkeer zijn afgesloten. De uitvoerende aannemer zal mogelijk enige parkeerplaatsen in gebruik nemen om de bagger af te voeren. Bron: gemeente Leiden
 18 mei 2001
Europese certificering voor laboratorium van zuiveringsschap
TIEL - Als een van de eerste laboratoria in Nederland voldoet het laboratorium van het Zuiveringsschap Rivierenland in Tiel aan de nieuwe, strengere Europese kwaliteitsnormen. De Europese richtlijnen waaraan gecertificeerde laboratoria moeten voldoen, gaan volgend jaar in.
lees verder...
 16 mei 2001
Gebroederlijk einde baggerproject
Den Haag - Met een emmer aan een hengel verwijderde wethouder W. J. Scholte van leefbaarheid en milieu en bestuurslid drs. W.H.M. Aalders van het Hoogheemraadschap van Delfland symbolisch het laatste restje bagger uit een sloot aan de Beresteinlaan. Daarmee werd het vier jaar durende baggerproject, waarbij ruim 600.000 kubieke meter slib uit de Haagse wateren is gehaald, officieel beëindigd.
lees verder...
 14 mei 2001
Geslaagde Bever Info Dag
Op 31 mei is in "Het Vechthuis" te Utrecht de jaarlijkse Bever Info dag gehouden. De opkomst was overweldigend! Waren vorig jaar ruim 65 deelnemers aanwezig, dit jaar waren er 180 belangstellenden, afkomstig vanuit Rijkswaterstaat, waterschappen, provincies, gemeenten en milieu-adviesburo's.

Naast diverse 'algemene lezingen' over Bever en de diverse ontwikkelingen en applicaties, werd als speciaal onderwerp dit jaar het thema "waterbodems" behandeld. Onder meer werd deze dag het nieuwe waterbodem toetsingsprogramma Towabo gepresenteerd. De dag werd afgesloten met een panel discussie.
lees verder...
 12 mei 2001
Meer loon en zeggenschap voor baggeraars
Meer loon en zeggenschap voor baggeraars
UTRECHT (ANP) - De ruim 3.000 werknemers die vallen onder de CAO Waterbouw, voorheen het baggerbedrijf, hebben een nieuwe, eenjarige cao. De lonen gaan in twee etappes met 5,25 procent omhoog; per april met 4 procent en in september met 1,25 procent. Volgens FNV Bouw en de Hout- en Bouwbond CNV krijgen de werknemers daarnaast nog een eenmalige uitkering van 500 gulden. De loonsverhogingen zijn gebaseerd op een prijscompensatie van 3,25 procent. Als de prijscompensatie hoger uitvalt, zal dit meerdere per 31 maart 2002 in de lonen worden verwerkt. De baggeraars krijgen ook meer zeggenschap over arbeidstijd en vrije tijd. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld de vakantieperiode en de dagelijkse werktijd. Werknemers kunnen ook een betaald verlof van tien dagen krijgen voor zowel stervensbegeleiding als rouwverwerking. Aansluitend kunnen ze dan onbetaald verlof opnemen. (bron: ANP)
 12 mei 2001
Waterkwaliteit in Noord-Brabant voldoet niet aan normen
DEN BOSCH (ANP) - De kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater voldoet bijna nergens in Noord-Brabant aan de gestelde normen. Dat blijkt uit een onderzoek van de provincie, de waterschappen en de waterleidingbedrijven. Volgens gedeputeerde drs. L. Verheijen kan dat alleen verbeteren als alle betrokken partijen de handen ineen slaan.
De slechte waterkwaliteit is een bedreiging voor de waterleidingbedrijven, aldus Verheijen. Die hebben veel moeite om schoon drinkwater te maken. Het levert ook problemen op bij het herstel van natte natuurgebieden in Noord-Brabant die bijna allemaal zijn verdroogd.
Verheijen vindt dat het herstel van beken en andere waterlopen een sterke impuls moet krijgen. Veel stroompjes die vroeger zijn rechtgetrokken, moeten hun natuurlijke kronkelende loop terugkrijgen. Dat vergroot niet alleen de natuur- en landschappelijke waarde, maar het helpt ook om de verdroging tegen te gaan. Door de vele meanders wordt het water immers veel minder snel afgevoerd. (bron: ANP)
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink