waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 12 april 2001
Modder verdwijnt van groenstrook
ZIERIKZEE - De modderpoelen langs de Grevelingenstraat in Zierikzee hebben hun langste tijd gehad. Gemeentewerken is deze week begonnen met het opknappen van de groenstrook. Groenbedrijf Gebroeders Kooman is door de gemeente ingehuurd om de bagger die er al vanaf november vorig jaar ligt, te egaliseren.
lees verder...
 6 april 2001
Frisian Shipyard ("Welgelegen") verliest gedingen over sanering industriehaven Harlingen
Frisian Shipyard Welgelegen BV had 2 rechtszaken aangespannen tegen de gemeente Harlingen. Welgelegen vorderde meer dan 4,5 miljoen gulden aan schadevergoeding plus sanering van de industriehaven door de gemeente Harlingen. De schade zou zijn ontstaan doordat de haven slechts 8,5 meter diep is, terwijl voor het optimaal kunnen gebruiken van het droogdok van Welgelegen een diepte van 11 meter nodig is. De haven kan echter pas worden uitgediept nadat de waterbodem is gesaneerd in verband met ernstige milieuverontreiniging.

Bron: Rechtbank Leeuwarden
lees verder...
 1 april 2001
Normen voor het Waterbeheer: de bomen in het bos
Monitoring van de water- en waterbodemkwaliteit vindt onder andere plaats om te kunnen toetsen aan de gestelde normen. De resultaten van het Nederlandse waterbeleid volgen onder andere uit toetsing aan de milieukwaliteitsnormen uit NW4 (vierde Nota waterhuishouding, update: Staatscourant 2000), het MTR (Maximaal Toelaatbaar Risico) en de streefwaarde. Daarnaast zijn er bijvoorbeeld de klassenindeling waterbodems, diverse functiegerichte normen voor zwem-, drink- en viswater, en de 'Zielvorgaben' voor het Rijnstroomgebied, zoals overeengekomen in de Internationale Rijn Commissie.
Al met al zijn er veel verschillende nationale en internationale normen voor de water- en waterbodemkwaliteit. In de onlangs verschenen nota ‘Normen voor het Waterbeheer’ van de Commissie Integraal Waterbeheer (CIW) staan alle verschillende normensets op een rijtje met achtergrondinformatie over de afleiding en het gebruik van deze normen. (bron: trendsinwater.nl)
 30 maart 2001
Goed nieuws over vervuilde bodem van de Amstel
Wat te doen met het vervuilde baggerslib in de Amstel. Voor dit probleem heeft de provincie, samen met andere betrokkenen, een misschien wel definitieve oplossing gevonden. Het slib zal met behulp van biologische technieken (landfarming) grotendeels onschadelijk gemaakt kunnen worden en is dan bruikbaar als ophooggrond in de wegenbouw.

Enkele jaren geleden bleek dat de bodem van de Amstel, ter hoogte van het chemisch bedrijf Cindu in Uithoorn, ernstig was vervuild. Na eerdere saneringsplannen heeft de provincie nu het voortouw genomen voor een geheel nieuwe aanpak. De aard van de verontreiniging bleek n.l. geschikt voor een vorm van biologische reiniging waarbij planten en wilgenstruiken de vervuiling opnemen.

Bij het gespecialiseerde bedrijf Meergrond in gaat binnenkort, in opdracht van de provincie, een proef met 800 m3 van de bewuste baggerspecie van start. Knelpunten zijn de concentraties polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) en de uitloging van sulfaten en zware metalen. Het bedrijf zet voor dit project acht proefvakken uit om de beste techniek te kunnen selecteren. De uitvoering van de werkzaamheden zal plaatsvinden in de jaren 2002 en 2003. De verwachtingen zijn hooggespannen.
 27 maart 2001
Onderzoek naar bakstenen uit zout baggerslib
Een grootschalige proefproductie bij de ambachtelijke Steenbakkerij Randwijk en nader onderzoek naar de milieueffecten moeten uitwijzen of het zoute slib uit de vaargeul van de IJmonding straks werkelijk als grondstof voor bakstenen kan dienen.
lees verder...
 24 maart 2001
Doorsnee sanering blijkt gecompliceerde klus
AVG-Milieutechniek Heijen BV is gespecialiseerd in het saneren van terreinen waar explosieven een risico vormen. Omdat er op het Mauritsveld een kazerne heeft gestaan, was het vermoeden van aanwezigheid van explosieven in Doesburg sterk aanwezig. Na een vooronderzoek door de gemeente Doesburg is AVG-Milieutechniek als expert ingeschakeld. Hoofdaannemer van de sanering is Vries en Van de Wiel BV uit Schagen.

“De kazerne was in de Tweede Wereldoorlog aanvankelijk in gebruik door het Nederlandse leger, later door de Duitsers en tot slot door de Canadezen”, weet bedrijfsleider F. Pas van AVG-Milieutechniek. “De kazerne is aan het einde van de oorlog twee weken lang zwaar beschoten en er is nogal wat munitie gedumpt. Omdat bij dumpingen munitie vaak in het water werd gegooid, is de Looiersgracht ook verdacht.”
lees verder...
 23 maart 2001
Pleidooi voor open baggerdepot in Noord-Holland
HAARLEM (ANP) - In het gebied rond het Noordzeekanaal moet een open put worden aangelegd voor de opslag van baggerspecie. Dat stelt het Platform Baggerspecie Noord-Holland woensdag in een advies aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de provincie Noord-Holland. Het dichtslibben van vaarwegen, onder meer door achterstallig onderhoud, vormt al jaren een probleem in de Noord-Hollandse wateren. Uit het advies van het platform blijkt dat binnen twintig jaar het achterstallig onderhoud aan waterbodems kan worden weggewerkt. Hierdoor ontstaat naar verwachting ongeveer 31 miljoen kubieke meter baggerspecie. Een deel daarvan kan volgens het platform worden verspreid of verwerkt.
De bagger die dan nog overblijft, zou in open putten moeten worden opgevangen. Volgens het platform is de bestaande opslag in Noord-Holland niet genoeg. Daarom zou er een tweede open depot bij moeten komen in het Noordzeekanaalgebied. GS van Noord-Holland lieten woensdag direct weten de adviezen van het Platform Baggerspecie te onderschrijven. In het Platform zitten behalve vertegenwoordigers van de provincie en Rijkswaterstaat, ook afgevaardigden van Noord-Hollandse gemeenten en waterschappen, baggerverwerkers en natuur- en milieuorganisaties.
Het platform werd vorig jaar opgericht door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Het staat onder leiding van de ex-commissaris van de koningin in Zuid-Holland Leemhuis-Stout. (bron: ANP)
 21 maart 2001
Veranderingen voor waterbodemsaneringen
"Functiegericht" en "kosteneffectief" saneren zijn de centrale begrippen geworden bij de bodemsanering in Nederland. Deze begrippen zijn echter alleen voor landbodems nader uitgewerkt. Er is nu een begin gemaakt om zo ook voor de sanering van waterbodems te operationaliseren.

Voor landbodems is inmiddels, via de beleidsvernieuwing bodemsanering (BEVER), een nieuw Afwegingsproces voor de saneringsdoelstelling ontwikkeld. Daarin zijn de begrippen "functiegericht" (i.p.v. "multifunctioneel") en "kosteneffectief" saneren geoperationaliseerd. Het Afwegingsproces voor de landbodems kan niet zonder meer worden gebruikt voor waterbodems. Op 19 mei 2000 heeft het projectteam SAWA groen licht gekregen van de Stuurgroep waterbodem (STUWABO) om ook voor de waterbodem een nieuw Afwegingsproces te ontwikkelen. Een antwoord moet worden gevonden voor de volgende vragen:

Welke betekenis heeft het onderscheid tussen mobiele en immobiele verontreinigingssituaties voor de waterbodem en op welke wijze kan functiegericht en kosteneffectief saneren voor de waterbodems worden geoperationaliseerd?

Het projectteam bestaat uit vertegenwoordigers van de Ministeries van V&W, LNV en VROM, het IPO en de Unie van Waterschappen. Begin 2001 komt het definitieve projectplan gereed. Hierin wordt een eerste visie op het Afwegingsproces gegeven. Ook wordt het ontwikkelingstraject beschreven om te komen tot het Afwegingsproces. Daarnaast wordt aangegeven hoe belanghebbenden worden betrokken bij het project, wat de raakvlakken zijn met andere projecten en hoe de activiteiten resultaten worden afgestemd.
 20 maart 2001
Nieuwe vangsttechniek kokkelvissers verstoort waterbodem minder
MIDDELBURG (ANP) - De Producentenorganisatie Kokkelvisserij verwacht volgend jaar over een vangsttechniek te beschikken die minder belastend voor de waterbodem is. Met de nieuwe vangstmethode wordt 30 procent minder slib losgewoeld. Bovendien kost de nieuwe techniek zeker de helft minder energie.
Vooral natuurbeschermingsorganisaties hebben kritiek op de bodemberoering tijdens de huidige manier van kokkelvissen. De kokkelsector wil daar met de nieuwe vangsttechniek aan tegemoet komen.
Ook willen de vissers tijdig op nieuw beleid van de staatssecretaris van LNV inspelen. Die neemt in 2003 een beslissing over de wijze waarop de schelpdiervisserij moet plaatshebben. Bij de afweging spelen twee elementen een belangrijke rol: de effecten van de schelpdiervisserij op het bodemleven en op de beschikbaarheid van voedsel voor vogels.
De kokkelvissers werken met een zogeheten kokkelkor, een vistuig dat aan twee zuigpijpen is bevestigd. Die zuigen kokkels uit het bovenste laagje slib op de zeebodem en brengen de schelpdieren aan dek.
De totale projectkosten voor de minder milieubelastende kokkelkor zijn op ruim half miljoen gulden begroot. Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben dinsdag besloten 75.000 gulden bij te dragen aan de ontwikkeling van het prototype, waarmee ruim een ton is gemoeid. (bron: ANP)
 20 maart 2001
Welvarend Boskalis loert op baggerpartner
AMSTERDAM (ANP) - Boskalis Westminster loert op een grote overname. Dat de baggeraar niet wars is van hardhandige aanzoeken, bleek vorig jaar uit het gevecht met het onwillige bouw- en baggerbedrijf HBG. Topman R. van Gelder beseft dat Boskalis inmiddels zo groot is dat baggeraars "zich twee keer bedenken voordat ze met ons op de mat durven".
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink