waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 4 december 2000
Westvoorne wil baggerstort stoppen
De gemeente Westvoorne en de werkgroep Verontruste Burgers van Voorne hebben de Raad van State gevraagd een vergunning voor het storten van vervuild baggerslib op de Maasvlakte te vernietigen.
Gemeente Westvoorne is het niet eens met de lengte van de vergunning die in 1998 is gegeven en duurt tot 2005, omdat in 1984, toen de stort begon, uitgegaan werd van een periode van 15 jaar. Het vervuilde slib komt nu nog niet boven de waterspiegel van het baggerdepot de Slufter uit. Omwonenden vrezen echter stof- en geuroverlast wanneer het slib wél boven de waterspiegel uitkomt. De provincie vindt dat ze door mag gaan met storten, omdat het depot nog niet vol is. (bron: Cobouw)
 1 december 2000
Europees netwerk voor verontreinigd sediment
Naar aanleiding van een internationale workshop in Duitsland is het initiatief genomen een Europees netwerk voor verontreinigde sedimenten op te zetten.
Voor verontreinigde landbodems bestaat een dergelijk netwerk reeds (Nicole). Aangezien waterbodems, meer nog dan landbodems, een grensoverschrijdende problematiek kennen, bestaat een grote behoefte aan een internationaal netwerk. Actuele onderwerpen voor de sedimenten zijn onder andere: de huidige en toekomstige (inclusief de historische) verontreiniging van het sediment; de ontwikkeling van de normstelling in het licht van een geïntegreerd stroomgebied- en kustzonemanagement; de baggerspecieproblematiek en de omgang met sediment in het licht van de nieuwe "Europese Kaderrichtlijn Water". De haalbaarheid van een dergelijk SEDiment NETwerk (SedNet) wordt onderzocht.
lees verder...
 1 december 2000
Landfarming van verontreinigde baggerspecie: van totaalgehalten naar beschikbare gehalten en risico’s
Landfarming in de periode van 1989 tot 2000 van vier verschillende partijen verontreinigde baggerspecie op de proeflocatie Kreekraksluizen heeft geleid tot een sterke reductie van de PAK- en minerale-oliegehalten, zonder aantoonbaar risico voor verspreiding. Vanaf 1994 is, vooruitlopend op een ander beleid, specifiek aandacht geschonken aan beschikbaarheidsmetingen en risicobepalingen (verspreiding van stoffen en effecten in bioassays).
De in behandeling zijnde species zijn sinds 1994 beoordeeld via bioassays. Aanvankelijk zijn waterbodembioassays gebruikt om het verloop van de toxiciteit in de tijd te volgen, waarbij voor de species van Wemeldinge en Petroleumhaven een sterke afname van de toxiciteit is waargenomen. Binnenkort verschijnt een overzichtsrapport over de resultaten en ervaringen van tien jaar landfarmen op Kreekraksluizen met als doel belangstellenden (voor de toepassing van landfarming) te informeren.
Informatie:
AKWA/RIZA, dhr. L. de Poorter, tel. (0320) 29 84 56;
Alterra, dhr. J. Harmsen, tel. (0317) 47 43 60
(bron: Advies- en Kenniscentrum Waterbodems)
 24 november 2000
Provincie zoekt (landbouw)percelen voor opslag bagger
Het wordt voor de provincie Fryslân steeds moeilijker om geschikte opslagplaatsen te vinden voor de berging van vrijkomend baggerspecie. Daarom plaatst de provincie zaterdag 25 november een advertentie in het Landbouwblad waarin zij (landbouw)percelen te koop vraagt voor de opslag van bagger.

Veel van de waterwegen in Fryslân worden gebruikt door de beroeps- en recreatievaart. Om de vaarwegen ook in de toekomst bevaarbaar te houden moet er regelmatig worden gebaggerd. Omdat er te weinig depotruimte is gaat de provincie nu op zoek naar eigenaren die percelen grond ten behoeve van de opslag van baggerspecie willen verkopen. De percelen zouden minimaal twintig hectaren groot moeten zijn.
lees verder...
 23 november 2000
Akkoord over schoonmaak water Oude Rijkswerf Willemsoord
DEN HELDER - Na " hard onderhandelen" heeft wethouder Stegers namens de gemeente Den Helder met het rijk overeenstemming bereikt over het schoonmaken van de vervuilde bodem in de Koopvaardersbinnenhaven bij de Oude Rijkswerf Willemsoord en het werfkanaal langs de Weststraat. Hiermee is de laatste hindernis om Willemsoord aan de gemeente over te dragen verdwenen. De sanering gaat 8,5 miljoen kosten. Als de gemeenteraad met de overeenkomst akkoord gaat, maakt het rijk de miljoenen over en kan tot overdracht worden overgegaan.
 23 november 2000
Prins van Oranje bij vierde Internationale Rijnconferentie
Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje is donderdag 23 november 2000 in Rotterdam aanwezig bij de opening van De Rivier, de Haven en de Zee, de vierde Internationale Rijnconferentie. De bijeenkomst staat in het teken van het 50-jarig bestaan van de Internationale Commissie ter bescherming van de Rijn (ICBR). De openingstoespraak wordt gehouden door de minister van Verkeer en Waterstaat, mevrouw T. Netelenbos. (Bron: RVD)
lees verder...
 1 november 2000
Baggerwerkzaamheden Vissershaven Den Oever vanaf 6 november 2000
Vanaf maandag 6 november 2000 wordt, in opdracht van Rijkswaterstaat, de Vissershaven in Den Oever gesaneerd. Het betreft hier het wegbaggeren van verontreinigd slib, en het, waar nodig, op nautische diepte brengen van de haven.
lees verder...
 27 oktober 2000
Sleephopperzuiger HAM 310 verlengd
Capelle aan den IJssel - HAM, bagger- en waterbouwkundige werken, heeft de sleephopperzuiger HAM 310 met circa dertig meter verlengd. De verlenging heeft plaatsgevonden bij scheepswerf Singapore Technologies Marine in Singapore, waar eveneens een geheel nieuw baggersysteem zal worden ingebouwd. Met de aanpassing van de HAM 310 is een investering gemoeid van enkele tientallen miljoenen guldens. Eind 2000 is de HAM 310 weer operationeel.

Om de HAM 310 te verlengen, is het schip midscheeps doorgesneden. Vervolgens is een segment in het schip gelast. De lengte van het schip bedraagt thans 167 meter. Door de verlenging is de hoppercapaciteit toegenomen van 8.200 naar 12.500 kubieke meter.
lees verder...
 4 september 2000
Vervuiling verwijdert, schone Gender bijna een feit
Over enkele maanden is het een feit, dan meandert een schone Gender door het Zuidwestelijke deel van Eindhoven. Op maandag 4 september om 09.00 uur, geven de gezamenlijk verantwoordelijke bestuurders van de gemeenten Eindhoven, Veldhoven , Provincie en het Waterschap De Dommel het startsein. Na jaren van onderzoek en overleg kan de sanering van de vervuilde waterbodem en de herprofilering van de bedding en oevers van start gaan. Kosten 1.8 miljoen gulden. De herprofilering van de Gender is in nauw overleg van de gemeente met de bewoners uit de aangrenzende buurten tot stand gekomen.

Bron: gemeente Eindhoven
lees verder...
 10 augustus 2000
Waterbeheerder en drinkwaterbedrijf slaan handen inéén
Waterketen Noordwijkerhout in beweging

Het hoogheemraadschap van Rijnland gaat samen met het Duinwaterbedrijf Zuid-Holland (DZH) een intentieverklaring ondertekenen, om het beheer van het rioolstelsel van de gemeente Noordwijkerhout over te nemen. De gemeente wil het onderhoud en beheer van de riolering aan de partners overlaten.

Volgens de intentieverklaring moet op 1 januari 2001 het rioleringsbeheer door Rijnland en de DZH zijn overgenomen van de gemeente Noordwijkerhout. In de tussenliggende periode gaan de partijen nader overleggen om de samenwerking en het beheer van het rioolstelsel concreet vorm te geven. Het gaat om een proefproject voor een periode van 5 jaar. Doel is ervaring opdoen in de samenwerking binnen de waterketen. Rijnland en de DZH kijken vooral naar de positieve effecten van samenwerking op de waterkwaliteit en mogelijke besparingen in kosten. Rijnland en de DZH gaan er vanuit dat zij samen het beheer van de riolering op zich gaan nemen. In de periode tot 1 januari 2001 kijken de partijen naar de huidige kwaliteit van het rioolstelsel in Noordwijkerhout.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink