waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 24 juli 2000
Weebers zwemtocht voor schone Rijn is ten einde
ROTTERDAM - Na bijna honderd uur zwemmen, zo'n negen uur per dag, kwam Hans Weeber zaterdagmiddag in Rotterdam aan. "Ik ben blij dat ik er ben," zei hij, toen hij aan boord van het schip de Polycarpus stapte. Weeber was moe, maar niet te moe om in een toespraakje nogmaals te pleiten voor een kristalheldere Rijn.
lees verder...
 20 juli 2000
Kabinet opent knip voor verwerking van baggerspecie
DEN HAAG - Het kabinet trekt de komende vier jaar extra geld uit om baggerspecie te verwerken in plaats van op te slaan in depots. Staatssecretaris J. M. de Vries van Verkeer en Waterstaat heeft dat de Tweede Kamer woensdag geschreven. Zij komt daarmee tegemoet aan een motie van de PvdA.
lees verder...
 19 juli 2000
Stort van baggerspecie in Noordzee toegestaan
Den Haag - Het ministerie van verkeer en waterstaat heeft toestemming om 42 miljoen kubieke meter vervuild baggerslib in de Noordzee te storten. Het giftige slib is afkomstig uit de havens van Scheveningen, Rotterdam en IJmuiden.
lees verder...
 18 juli 2000
F 185.096,- voor bodemsanering van het voormalige woonwagenkamp aan de Strobossertrekweg in Dokkum
Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben vandaag ingestemd met een bijdrage van 185.096,- voor de sanering van het voormalige woonwagenkamp aan de Strobossertrekwei te Dokkum. Het terrein dat voor opslag en sloopactiviteiten werd gebruikt, is met name vervuild met zware metalen. De totale kosten van de sanering worden geschat op 658.000,-. De gemeente en het Woonwagenschap Friesland (in liquidatie) dragen gezamenlijk 487.904,- bij. Met de sanering van het terrein wordt na de zomer van 2000 een begin gemaakt. Na het bouwrijp maken zal het terrein van eigendom van het Woonwagenschap overgaan naar de gemeente Dongeradeel. De gemeente gaat het terrein in het kader van het uitbreidingsplan Kooilanden gebruiken voor het ontwikkelen van woningbouw. (Bron: provincie Friesland)
lees verder...
 7 juli 2000
Explosieven Tielse gracht in kaart
TIEL — Een gespecialiseerd bedrijf gaat deze zomer inventariseren wat voor explosieven er in de Tielse stadsgracht liggen. Ook onderzoeken specialisten waar eventuele bommen en granaten precies liggen. Want dat er nogal wat knalwerk uit de Tweede Wereldoorlog ligt, is zeker. Onduidelijk is echter waar het ligt en vooral wat er ligt.
lees verder...
 18 mei 2000
Sanering Singel-zuid in Woerden gaat langer duren
De sanering van de Singel-zuid loopt uit: de nieuwe opleveringsdatum is vastgesteld op 1 oktober 2000. Oorspronkelijk was voorzien dat de sanering al in mei klaar was. Reden van de vertraging is dat er veel meer slib ligt dan verwacht. De bodem van de singel is opnieuw onderzocht. Daaruit bleek dat er circa 35. 000 kubieke meter meer gesaneerd moet worden, ongeveer twee keer de oorspronkelijk aangegeven hoeveelheid.

Uit de evaluatie van het vooronderzoek is gebleken dat de metingen die destijds zijn gedaan niet overeen komen met de werkelijk aangetroffen slibdikten. De gemeente Woerden, het waterschap en de provincie zijn van mening dat het betrokken onderzoeksbureau zich niet heeft gehouden aan de gemaakte afspraken. Op dit moment zoeken de betrokken partijen naar een passende oplossing.

Bron: provincie Utrecht
lees verder...
 10 mei 2000
Nieuwe CAO voor baggeraars zet eerste stap naar modernisering arbeidsvoorwaarden
De tweeduizend werknemers in het baggerbedrijf hebben een nieuwe cao. Bonden en werkgevers hebben daar in de derde onderhandelingsronde op 8 mei een principe-akkoord over bereikt. De nieuwe CAO heeft een looptijd van één jaar: van 1 april 2000 tot en met 31 maart 2001. In die periode gaan de lonen, afgezien van de prijscompensatie, met twee procent omhoog.

Het principe-akkoord over de nieuwe CAO omvat een beperkt aantal afspraken. Dat komt omdat op dit moment vooral wordt gewerkt aan een nieuwe functie- en loonstructuur. Dat is een omvangrijke klus, omdat de baggersector nogal wat specifieke functies kent. De komende tijd zal verder worden benut om te werken aan modernisering van de CAO. Dat betekent dat de CAO kritisch wordt doorgelicht om te kijken of de tekst nog wel goed aansluit op de huidige praktijk. Het zal ook mogelijk worden om per bedrijf specifieke afspraken te maken over de arbeidstijden. Maar materieel gezien zal de CAO op het huidige niveau blijven. Modernisering zal dus beslist niet leiden tot een verslechtering van de arbeidsvoorwaarden.
lees verder...
 18 april 2000
Strijkviertelplas blijft onder voorwaarden open voor recreatie
De resultaten van het onderzoek geven aan dat het voor de recreant verantwoord is om te recreëren in het recreatiegebied Strijkviertel. Wel wordt een aantal voorwaarden aan de openstelling gesteld. Allereerst zal een aantal obstakels die zijn aangetroffen op de waterbodem (0-4 meter) bij de oevers moeten worden verwijderd. Daarnaast moeten objecten die dieper liggen dan 4 meter nader worden onderzocht en indien nodig verwijderd. De milieukwaliteit van de plas moet door regelmatige metingen worden bewaakt. Tenslotte moet er een plan van aanpak worden gepresenteerd om te komen tot een beheerplan. Afgesproken is dat deze maatregelen voor 1 mei aanstaande worden gerealiseerd.

Bron: provincie Utrecht
lees verder...
 12 april 2000
Gemeente gaat ecoslakken verwijderen uit siervijver Getsewoud
De gemeente Haarlemmermeer heeft besloten al het oude ballast materiaal, de eco-slakken in de siervijvers in de wijk Getsewoud te Nieuw-Vennep te verwijderen en te vervangen door nieuw natuurlijk ballast materiaal. De proef met ijzersulfaat die in het proefbassin in Getsewoud Noord liep is daarmee beeindigd. Naar verwachting kan medio mei begonnen worden met het aanbrengen van een nieuwe laag ballast. De werkzaamheden zullen ongeveer twee maanden in beslag nemen.
De gemeente Haarlemmermeer heeft in overleg met het ministerie van VROM en het hoogheemraadschap Rijnland besloten het oude ballast materiaal, de ecoslakken, uit de waterpartijen in Getsewoud te verwijderen en te vervangen door nieuw natuurlijk ballast materiaal.

Bron: gemeente Haarlemmermeer
lees verder...
 3 maart 2000
Bagger kan oude vuilstort isoleren
De voormalige stortplaats in het Ilperveld is succesvol geïsoleerd en afgedekt met slib. Uit metingen blijkt dat in het grondwater onder de vuilstort en in de omliggende sloten nagenoeg geen verontreinigende stoffen weglekken.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink