waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 16 februari 2000
Opknapbeurt Park Randenbroek
Wie wandelt in park Randenbroek ziet daar komende weken van alles gebeuren. Niet alleen scheppen machines bagger uit de vijver, ook neemt de gemeente de voetpaden onder handen. Het werk duurt naar verwachting tot begin juni. Het park blijft gewoon open voor bezoekers.

De vijver in park Randenbroek slibt langzaam dicht door vallend blad. Gemiddeld eens in de twintig jaar schept de gemeente dit bladafval uit het water. De vruchtbare resten stort men op een deel van de schapenweide langs de Heiligenbergerweg. Nadat het is gedroogd, is het bruikbaar als mest voor de weide. Het schoonmaken van de vijver duurt circa vier weken.

De voetpaden van het park hebben door het intensieve gebruik zwaar te lijden. De huidige zandpaden zijn met nat weer moeilijk begaanbaar. De voornaamste wandelroute in het park wordt daarom komende jaren omgezet in paden die beter begaanbaar blijven en minder onderhoud vergen. Jaarlijks voorziet de gemeente circa 200 meter van een zandkleurige asfaltlaag. In april krijgen de voetpaden vanaf de poort aan de Bisschopsweg naar de witte villa in het park zo'n asfaltlaag. Dit werk neemt zeker zes weken in beslag. BronL gemeente Amersfoort
 14 januari 2000
Tewaterlating sleephopperzuiger HAM 317
Capelle aan den IJssel - HAM, bagger- en waterbouwkundige werken heeft op 14 januari 2000 de nieuwe sleephopperzuiger HAM 317 gedoopt en te water gelaten bij IHC Holland N.V. in Kinderdijk. Het nieuwe schip heeft een laadruiminhoud van 4.500 kubieke meter. Het laadvermogen bij de maximaal toegestane diepgang van 7,12 meter bedraagt 6.780 ton. In de HAM 317 is een bedrag van circa f 50 miljoen geïnvesteerd. HAM beschikt over een gevarieerde vloot voor het uitvoeren van projecten over de gehele wereld.

De lengte van de HAM 317 bedraagt 95,50 meter. Deze beperkte lengte ten opzichte van het draagvermogen maakt het schip geschikt voor onderhouds- en verdiepingswerkzaamheden in de kleinere zeehavens. Voor de uitvoering van landaanwinnings- en zandsuppletieprojecten is de HAM 317 uitgerust met een walperspompinstallatie. Om lading te kunnen lossen in ondiep water is een afsluiter in beide overlopen aangebracht, zodat er gelost kan worden zonder de bodemdeuren te openen. Met een laadvermogen van circa 3.200 ton bij een diepgang van vijf meter is de HAM 317 geschikt voor de zogenoemde vooroeversuppleties ten behoeve van kustbescherming. Na de doop door mevrouw M.J. Koeman-Hofman, echtgenote van HAM-directeur ing. J.J. Koeman, is de HAM 317 van de helling gelopen. Voltooiing van de bouw vindt plaats aan de IHC-werf in Kinderdijk. Medio april 2000 wordt het schip in gebruik genomen. Bron: Hollandsche Beton Groep
lees verder...
 1 december 1999
Munitie in het Van Starkenborghkanaal?
Weet u misschien iets over munitie, explosieven of ander oorlogsmateriaal in het Van Starkenborghkanaal? Dan wil de gemeente graag contact met u. De provincie Groningen werkt aan verbetering van het Van Starkenborghkanaal voor de scheepvaart. Tijdens baggerwerkzaamheden is men in de afgelopen zomer gestuit op een aantal granaten uit de Tweede Wereldoorlog. Het werk in dat kanaalvak is stilgelegd in afwachting van verder onderzoek. Er is contact gezocht met enkele instellingen die beschikken over documentatie en getuigenissen over de oorlogshandelingen rond het Van Starkenborghkanaal, vooral tijdens de gevechten voor de bevrijding van de stad in 1945. Hierdoor is een redelijk beeld ontstaan van de aard en het aantal projectielen en explosieven dat zich mogelijk nog in de bodem van het Van Starkenborghkanaal bevindt.

Bron: gemeente Groningen
lees verder...
 25 november 1999
Wethouder Berkhout geeft startsein baggerwerk Westerkoog
Gemeente Zaanstad

Wethouder Berkhout zal aanstaande vrijdag 26 november het baggerwerken openen door een officiele handeling te verrichten op het werk. De baggerbergingen worden momenteel aangelegd en de ernstig verontreinigde baggerspecie (klasse 4-specie, die niet binnen de wijk hergebruikt mag worden) wordt deze week afgevoerd naar de gemeentlijke inrichting in Buitenhuizen. De overige baggerspecie in de wijk is schoon tot licht verontreinigd en mag in bergingen binnen de wijk worden opgeslagen, gedroogd en verwerkt. Het startsein voor het baggeren van de sloten in woonwijk Westerkoog zal worden gegeven door de wethouder waarmee een uniek project van start gaat. Het bagger 'op wijkniveau' is een zeldzaamheid aangezien de vrijkomende baggerspecie, verontreinigingsgraad, verwerkingsmogelijkheid, opslagmogelijkheid en -capaciteit, projectkosten et cetera, wordt bepaald.
lees verder...
 22 november 1999
De Gender wordt gesaneerd
De rivier de Gender is dichtgeslibd en moet worden uitgebaggerd. Omdat de waterbodem ernstig is verontreinigd met de zware metalen zink en nikkel, moet deze ook worden gesaneerd. De baggerwerkzaamheden worden aangegrepen om de oevers van de Gender beter toegankelijk te maken voor onderhoudswerkzaamheden en om vervuiling in de toekomst mede te voorkomen.

De waterbodem van de Gender is ernstig verontreinigd (klasse 4 slib). Deze vervuiling is veroorzaakt door de werking van de nooduitlaat van Riool Zuid van waterschap De Dommel en door de overstorten van het rioolstelsel van de gemeente Veldhoven. Deze vervuilingsbronnen zijn inmiddels fors teruggedrongen door technische voorzieningen. Nu moet de Gender zelf uitgebaggerd worden en krijgen de oevers een nieuw profiel. (Bron: gemeente Eindhoven)
lees verder...
 22 november 1999
De Gender wordt gesaneerd
De rivier de Gender is dichtgeslibd en moet worden uitgebaggerd. Omdat de waterbodem ernstig is verontreinigd met de zware metalen zink en nikkel, moet deze ook worden gesaneerd. De baggerwerkzaamheden worden aangegrepen om de oevers van de Gender beter toegankelijk te maken voor onderhoudswerkzaamheden en om vervuiling in de toekomst mede te voorkomen.

Bron: gemeente Eindhoven
lees verder...
 4 november 1999
Bodemsanering kleiduivenschietbaan Loon
Op 8 november a.s. start in opdracht van de provincie Drenthe de bodemsanering van de voormalige kleiduivenschietbaan te Loon. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemingsmaatschappij K. Beens en Zonen uit Genemuiden en de directievoering wordt verzorgd door Tauw uit Assen.

De locatie, een ven en omliggend bosgebied, is sterk verontreinigd met lood. Sanering in dit gebied vergt een speciale aanpak, want het ven heeft een bijzondere natuurhistorische waarde. De locatie ligt direct naast het natuurgebied de Drentse Aa en maakt onderdeel uit van de Ecologische Hoofd Structuur (EHS). De bodem en het ven worden gevormd door een pingoruïne uit de laatste ijstijd. Kenmerkend voor een pingoruïne is de aanwezigheid van een slecht doorlatende laag waar een ven is ontstaan met rondom een ringwal. De slecht doorlatende laag en de ringwal dienen tijdens de sanering intact te blijven.

Bron: provincie Drenthe
lees verder...
 25 oktober 1999
Meerderheid statencommissie Milieu steunt baggeraanpak GS
Een meerderheid in de statencommissie Milieu, Water en Groen (VVD, PvdA en CDA) steunen het beleid van GS om de partiële streekplanherziening voor Waterland in verband met de mogelijke aanleg van een baggerdepot in het IJmeer voort te zetten. (Zie hiervoor de bijlage, het persbericht van 6 oktober). Vrijwel unanieme steun kreeg een voorstel van het statenlid G. Franke (PvdA) om een platform/project op te richten waarbinnen alternatieven voor storting nader worden onderzocht en ontwikkeld. Voor deelname worden alle probleemhouders van slib, milieu- en overige betrokken organisaties uitgenodigd. Voor dit platform stemden PvdA, VVD, CDA, Groen Links, D'66, RPF/GPV/SGP en Noord-Holland Anders/De Groenen. (Bron: provincie Noord Holland)
lees verder...
 25 oktober 1999
Vervroegde sanering op Gemeentewerf (onderdeel voorm. gasfabriekterrein) St. Annaparochie
Afgelopen jaar zijn er verschillende bodemonderzoeken uitgevoerd op en rondom het voormalig gasfabriekterrein, de huidige gemeentewerf, te St. Annaparochie. De onderzoeken hadden betrekking op zowel de land- als de waterbodem. De activiteiten van de gasfabriek hebben ervoor gezorgd dat de bodem verontreinigd is. De verontreinigingen zijn dermate ernstig dat er sanerende maatregelen moeten worden uitgevoerd. Gedeputeerde Staten hebben op basis van deze aanvullende onderzoeken besloten een vorig besluit, t.a.v. het tijdstip van sanering en de omvang van de verontreiniging, te wijzigen. Op basis van de nieuwste gegevens zal nu binnen vier jaar een begin met de sanering worden gemaakt. GS hebben de wijziging vastgelegd in een (ontwerp)beschikking.

Bron: provincie Friesland
lees verder...
 20 oktober 1999
Saneringsprogramma waterbodem Rijkswateren vastgesteld
Tussen 2000 en 2003 zijn circa 50 gevallen van voorbereiding van sanering van waterbodems gepland. Ook vinden enkele saneringen plaats. De grootste sanering is die van de oostelijke helft van het Ketelmeer. Andere voorgenomen saneringen zijn: de Malburgerhaven te Arnhem, de Vissershaven te Den Oever, de Petroleumhaven te Amsterdam, de Chemiehaven te Rotterdam en delen van de Hollandsche IJssel. Dit staat in het Saneringsprogramma waterbodem Rijkswateren 2000-2003 van het ministerie van Verkeer en Waterstaat dat staatssecretaris J.M. De Vries deze week aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink