waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 13 september 1999
Greenpeace zet giftige bagger op de stoep bij Rotterdams havenbedrijf
Actievoerders van Greenpeace zetten vanochtend vijf grote zakken met daarin duizenden kilo’s giftige bagger uit de Rotterdamse haven op de stoep bij het Gemeentelijk Havenbedrijf in de Maasstad. Greenpeace acht het Havenbedrijf verantwoordelijk voor de grootschalige vervuiling die het dumpen van vervuild slib in zee veroorzaakt. Deze actie valt samen met de behandeling van een kort geding dat tegen de milieuorganisatie is aangespannen vanwege de blokkade van een baggerschip op de Noordzee. (Bron: Greenpeace)
lees verder...
 8 september 1999
Actievoerders Greenpeace blokkeren baggerschip
SCHEVENINGEN - Actievoerders van Greenpeace proberen woensdag voor de kust van Scheveningen storting van een lading bagger te voorkomen. Volgens de actievoerders ligt het schip met het slib inmiddels stil, maar wel binnen de zone waar het mag lozen. "Er is nu sprake van een status quo."
De milieu-organisatie heeft inmiddels staatssecretaris M. de Vries (VVD) van Verkeer en Waterstaat uitgenodigd voor een bezoek aan haar schip. Het ministerie voert daarover nog overleg.
lees verder...
 14 juni 1999
De Vries schrijft plan van aanpak voor waterbodems
Staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat wil meer samenwerking tussen de landelijke en regionale overheden bij de sanering van waterbodems. Dit schrijft De Vries in een brief aan de Tweede Kamer. De staatssecretaris meent dat een gestructureerde aanpak van sanering en onderhoud mogelijk is en heeft daarom een scenario geschreven voor de komende tien jaar.
Uit de brief van De Vries blijkt onder andere dat er uitkeringsregelingen komen voor de uitvoering van onderhoudsbaggerwerken door de gemeenten en sanering van waterbodems om milieuhygiënische redenen door de provincies. Aanleiding voor dit plan is de constatering in de eerste helft van vorig jaar, dat de aanpak van waterbodems een betere coördinatie vraagt. Toen bleek dat er sprake is van een achterstand op het gebied van sanering en onderhoud. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor het milieu en de waterhuishouding en het kan belemmerend werken voor herinrichting en natuurontwikkeling. Door een gezamenlijke aanpak kan de sanering efficiënter verlopen.
lees verder...
 11 juni 1999
Nauwere samenwerking overheden bij aanpak sanering waterbodems
Bij de sanering van waterbodems zal meer dan voorheen landelijk en regionaal worden samengewerkt. Om een gestructureerde aanpak van sanering en onderhoud van waterbodems mogelijk te maken is een tien-jarenscenario waterbodem geschreven. In het plan zijn concrete actiepunten opgenomen. Dit schrijft Staatssecretaris drs. J.M. de Vries van Verkeer en Waterstaat, mede namens de Minister van VROM, vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat
lees verder...
 26 april 1999
Greenpeace protesteert tegen dumpen giftig slib
Bagger uit Rotterdamse haven bedreigt zeeleven in Waddenzee

Greenpeace voert vandaag actie tegen het lozen van giftige bagger uit de Rotterdamse haven in zee. Achter het baggerschip HAM 316 probeerden drie rubberboten van de milieuorganisatie een enorm spandoek met de tekst: “Giftig slib: spoor van verderf” door het water te slepen. Het geloosde slib is sterk vervuild met tributyltin (TBT). Greenpeace wil deze vuile praktijken aan de kaak stellen en de Nederlandse overheid op haar verantwoordelijkheid wijzen. (Bron: Greenpeace)
lees verder...
 16 februari 1999
Drie overheden werken samen aan uitvoering waterbodemsanering in Woerden
Op dinsdag 23 februari 1999 ondertekenen de provincie Utrecht, de gemeente Woerden en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een samenwerkingsovereenkomst. Hiermee bevestigen de drie partijen hun samenwerking bij de uitvoering van de waterbodemsanering van de Singelgracht in Woerden. De ondertekening wordt op ludieke wijze ingeleid. Om een goede werkplanning te kunnen realiseren is de sanering opgesplitst in twee delen, waarvan het eerste deel komende zomer start. De kosten voor het gehele project bedragen circa 19 miljoen gulden.

Bron: provincie Utrecht
lees verder...
 12 februari 1999
Uitstel verbod verspreiding baggerspecie klasse 2 op land tot 1 januari 2001
Op voorstel van minister Pronk van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu heeft de ministerraad ingestemd met het opschorten van het verbod op het verspreiden van baggerspecie klasse 2 op land van 1 januari 2000 tot 1 januari 2003. De redenen voor het uitstel zijn dat de kwaliteitsverbetering van de baggerspecie niet zo voorspoedig verloopt als werd verondersteld en dat de alternatieven voor het verspreiden (kosteneffectief toepassen, verwerken en storten) moeilijk te realiseren zijn. Als na 2000 geen specie op de kant mag worden gezet zou dit tot problemen bij de onderhoudsbaggerwerkzaamheden kunnen leiden. Uit onderzoek blijkt dat het verspreiden van een deel van klasse 2 onderhoudsspecie waarschijnlijk ook op langere termijn een milieuverantwoorde oplossing is en het duurzaam gebruik van de bodem niet aantast.

In de Stuurgroep Waterbodem (VROM, V&W, LNV, IPO, VNG en UvW) is afgesproken het verspreidingsbeleid voor baggerspecie te gaan herzien. Nagegaan zal worden welk deel van de specie in de toekomst nog wel verantwoord kan worden verspreid en welk deel niet. Ook wordt bekeken of de huidige beperking van de verspreiding op land tot een strook van 20 meter naast watergangen nog moet worden gehandhaafd.

RVD, 12.02.1999
 10 februari 1999
Video baggerwerkzaamheden in Schollevaar
Deze video is gemaakt door Hoogheemraadschap van Schieland tijdens baggerwerkzaamheden in 1997. Op deze video kunt u zien wat de noodzaak van baggeren is, onder andere wat er gedaan wordt met de baggerspecie en welke problemen zich tijdens het baggeren kunnen voordoen. De videoband is speciaal bedoeld voor de bewoners van de wijk Schollevaar. Wanneer er gestart wordt met baggeren is nog niet bekend, dit is afhankelijk van de weersomstandigheden, maar wordt tijdig vermeld op deze pagina. Bron: gemeente Capelle a/d IJssel
lees verder...
 22 januari 1999
Boskalis en Ballast Nedam in Argentijns project
Papendrecht - Boskalis en Ballast Nedam hebben in Argentinië het definitieve contract getekend voor een project in het deltagebied bij de stad Rosario, 600 kilometer ten noorden van Buenos Aires. Met de order is een bedrag van ongeveer 160 miljoen gulden gemoeid. De twee bedrijven spuiten bij Rosario in het deltagebied een zandlichaam met een lengte van 46 kilometer op. Daarop komt een weg die Rosario moet verbinden met het noordelijker gelegen Victoria. Voor het project moet 11 miljoen kubieke meter slib worden gebaggerd en nog eens 25 miljoen kubieke meter zand worden opgespoten. Het werk vereist de inzet van meerdere soorten materieel. Boskalis levert onder meer de cutterzuiger Zuiderklip. Ballast Nedam zal de cutterzuiger Haarlem op het project inzetten. (Bron: Royal Boskalis Westminster N.V.)
lees verder...
 6 oktober 1998
Gebiedsgerichte aanpak Loosdrechtse plassen
GS hebben ingestemd met een integrale aanpak van de baggerproblematiek in het Loosdrechtse plassengebied. Deze aanpak heeft de provincie opgesteld in samenwerking met de gemeente Loosdrecht, het Plassenschap, het Hoogheemraadschap, Natuurmonumenten, watersportbedrijven, KNWV, HISWA-vereniging en Gemeentewaterleidingen Amsterdam. De notitie geeft oplossingen voor de problemen die grote hoeveelheden bagger opleveren in het gebied zoals in de doorvaart, de helderheid van het water en het jaarlijks dichtslibben van de jachthavens. Deze problemen zijn alleen op te lossen als er wordt samen-gewerkt tussen de betrokkenen.
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink