waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 24 augustus 1998
Provincie gaat milieukwaliteit onderzoeken in Krimpenerwaard
De provincie Zuid-Holland gaat in de Krimpenerwaard de milieukwaliteit onderzoeken. Doel hiervan is een beeld te krijgen van hoe het milieu wordt belast door zware metalen en bestrijdingsmiddelen in het water en op het land. Dit najaar worden op diverse plaatsen in de Krimpenerwaard monsters genomen van het gras, regenwormen en mollen. Voor het onderzoek worden per locatie een pedaalemmerzak gras en circa zestig regenwormen verzameld. Het gras wordt geknipt. De regenwormen worden zo mogelijk door middel van trillen met een riek verzameld. Als dit onvoldoende wormen oplevert wordt de zode gekeerd met een riek. Tien boeren worden door een medewerker van Landschapsbeheer Zuid-Holland benaderd met het verzoek om op hun land op twee plaatsen monsters te mogen nemen.

Bron; provincie Zuid-Holland
lees verder...
 7 juli 1998
Verdere opwaardering Coevorden-Vechtkanaal
Gedeputeerde staten (GS) van Drenthe willen het tracé De Haandrik-Coevorden in de vaarweg Almelo-Coevorden nog verder uitbouwen. De bedoeling is om de vaarweg tussen De Haandrik en het Europark geschikt te maken voor schepen tot 1.000 ton. Het traject van het Europark tot het industrieterrein door de Stadsgracht van Coevorden wordt uitgebouwd tot 800 ton.
Voorwaarde voor de uitvoering is dat ook de provincie Overijssel overgaat tot uitbouw van het tracé Almelo-De Haandrik tot 1.000 ton en dat de financiering rondkomt. Als provinciale staten van Drenthe de plannen goedkeuren gaan de gezamenlijke colleges van GS van Drenthe en Overijssel rond de tafel over een financieringsvoorstel. Ze gaan op zoek naar medefinanciers. Gedacht wordt aan het rijk, gemeenten, bedrijfsleven en Europese subsidies.

Bron: provincie Drenthe
lees verder...
 19 juni 1998
Gevaarloze munitie uit de Berlagevijver
In het najaar van 1996 startte de gemeente met het baggeren van slib uit de Berlagevijver. Dit werk kon niet worden afgemaakt omdat er in een gedeelte van de vijver munitie bleek te liggen. Er is geen ontploffingsgevaar meer. Vanaf maandag 15 juni zal de munitie en het resterende slib worden verwijderd. Dit duurt ongeveer 3 weken.

De lichte munitie ligt in de vijver in de hoek Berlagelaan en Snelliuslaan. Het gaat om klein kaliber munitie, rookgas- en fosforgranaten. De EOC (Explosieven Opruimings Commando) zal samen met de gemeente en de aannemer de munitie verwijderen. Op donderdag en vrijdag (11 en 12 juni) worden hekken rond de vijver geplaatst en wordt het water zoveel mogelijk weggepompt. Op maandag begint het verwijderen van het slib, waarin de resten van de munitie zit. Het slib wordt in containers naar de rioolwaterzuivering gebracht waar de EOC het slib zal controleren. Daarna wordt het slib naar een stortplaats afgevoerd. (Bron: gemeente Hilversum)
 17 juni 1998
Rijksgeld voor sanering vervuilde waterbodem Goese Vesten
RIJKSGELD VOOR SANERING VERVUILDE WATERBODEM GOESE VESTEN

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft besloten de sanering van de waterbodem van de Westvest te Goes voor een subsidie van ruim 2,5 miljoen gulden voor te dragen bij het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer (VROM). In eerdere jaren is de minister niet afgeweken van de voordracht van het IPO.

De gezamenlijke provincies mogen elk jaar saneringsprojecten voor vervuilde waterbodems indienen bij de de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer (VROM). Hiervoor is jaarlijks 10 miljoen gulden beschikbaar. voor sanering van regionale waterbodems.
lees verder...
 19 mei 1998
Bodemsanering Oranjestraat in Woerden uitgesteld
De provincie Utrecht heeft besloten de voorbereidingen voor de bodemsanering aan de Oranjestraat te Woerden voorlopig stop te zetten. Aanleiding hiervoor is dat het ministerie van VROM de planning van de provincie Utrecht om de sanering voor de zomervakantie uit te voeren niet haalt en daarom vooralsnog geen geld beschikbaar stelt. In afwachting van een definitieve toezegging van het ministerie van VROM wordt voorlopig geen nieuwe planning bekendgemaakt.
lees verder...
 8 april 1998
Slibdepot Beatrixkade wordt opgeruimd
Volgende week wordt onder directie van de dienst Openbare Werken gestart met het opruimen van het slibdepot aan de Sliffertsestraat. Het gaat daarbij om ongeveer 9700 kubieke meter matig tot sterk met zware metalen verontreinigd slib. Voor het afvoeren van het slib naar een reinigingsbedrijf in Weert staan 20 werkbare dagen. In verband met deze werkzaamheden is de Beatrixkade van 10 april tot en met 11 mei a.s. afgesloten voor alle verkeer. De aanliggende bedrijven zijn inmiddels van deze werkzaamheden op de hoogte gesteld. (Bron: gemeente Eindhoven)
lees verder...
 18 december 1997
Kwaliteit waterbodem blijft probleem
B&W hebben kennis genomen van de notitie 'Kwaliteit waterbodem 1997'. Hierin staan bijgewerkte gegevens over het verontreinigd slib dat op de gemeentelijke waterbodems rust. De vorige stand van zaken dateert uit 1994, toen de notitie 'Slibgevaar' verscheen. Inmiddels zijn nieuwe onderzoeken verricht en enkele voorschriften veranderd. Evenals in 1994 vormt het verontreinigde slib geen risico voor de volksgezondheid; naar de huidige maatstaven hoeft er om milieuhygiënische redenen niet gesaneerd te worden. B&W leggen de huidige stand van zaken voor aan de gemeenteraad. Ook wil het college met de provincie overleggen over onderzoek en eventueel sanering van verontreinigingen in de vaste bodem.

Nota: Kwaliteit waterbodem 1997
 5 november 1997
GS Utrecht akkoord met verder uitbaggeren de Eem
Gedeputeerde Staten gaan akkoord met een voorstel om de rivier de Eem verder uit te baggeren. Dit baggeren vindt plaats om de bevaarbaarheid van de rivier te kunnen blijven garanderen. De eerste fase is inmiddels in het voorjaar van 1997 afgerond. De tweede fase zal op grond van het akkoord van GS nog dit najaar uitgevoerd worden. (Bron: provincie Utrecht)
lees verder...
 5 december 0200
Baggeren in de Trekvaart
IJSSELMUIDEN - Het schoonbaggeren van de IJsselmuider Trekvaart is in volle gang. Ruim 25.000 kuub gaat eruit, waarvan 10.000 gebruikt wordt om aanliggende percelen op te hogen en zo'n 15.000 kuub licht verontreinigde grond afgevoerd wordt naar de zandput bij knooppunt Hattemerbroek
lees verder...
 0 0000
Een ordinaire bezuiniging
TERNEUZEN - Het besluit van staatssecretaris Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat om de landelijke proef met de verwerking van vervuilde baggerspecie in de Koegorspolder bij Terneuzen op te schorten is volgens gedeputeerde A. Poppelaars (milieu) 'niet meer dan een ordinaire bezuinigingsmaatregel'.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink