waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 29 mei 2004
Zink, koper en DDT in spoorsloot Delden
DELDEN - De grond van het stationsemplacement in Delden is ernstig vervuild. Dat blijkt uit onderzoek van De Straat Milieu-adviseurs (De Twentsche Courant Tubantia, 29 mei). Het bureau heeft het onderzoek uitgevoerd in opdracht van SBNS. Deze Stichting Bodemsanering Nederlandse Spoorwegen is opgericht in 1995, bij de verzelfstandiging van de NS. Het doel van de SBNS is eenvoudig: het in kaart brengen en waar nodig saneren van vervuilde spoorterreinen in Nederland.
lees verder...
 27 mei 2004
SNN stelt subsidie van ruim 3,8 miljoen euro beschikbaar voor Lits Lauwersmeerroute
Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) heeft ruim 3,8 miljoen (inclusief BTW) beschikbaar gesteld voor de Lits-Lauwersmeerroute. Naast de financiële bijdragen die de gemeenten Tytsjerksteradiel, Smallingerland, Dantumadeel, Achtkarspelen, Dongeradeel en Kollumerland hebben toegezegd, is hiermee de financiële weg vrij om de projecten uit te voeren. De politieke besluitvorming door de gemeenteraden en Gedeputeerde Staten wordt in juni afgerond en daarna kan de overeenkomst getekend worden.
lees verder...
 25 mei 2004
Actiegroep neemt baggermonsters
 De actiegroep Défendons Nos Villages (DNV) uit het Belgische Ternaaien (Lanaye) heeft zondag vijf monsters genomen van baggerslib in de Maas en het Albertkanaal. In de loop van volgende week zal bekend worden hoe vervuild dit slib is. Het nemen van de baggermonsters door DNV, een actiegroep die ook in Eijsden breed wordt gesteund, heeft te maken met het voornemen van de Waalse overheid om een slibverwerkingsinstallatie in Lixhe te vestigen. Ten noorden van de cementfabriek CBR en het natuurgebied Sint-Pietersberg willen de Walen de slibverwerker plaatsen, op slechts twee kilometer van Lixhe in de gemeente Visé.
lees verder...
 25 mei 2004
Waterschap baggert in de polder Spengen in Breukelen
Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden start in week 23 (1-6 mei) met het baggeren van de watergangen in de polder Spengen in Breukelen.
Het gaat om de Spengense Buurwetering, de Spengense Molenvliet, de Brokkendooswetering, de Spengense Buurtwetering en de Meentwegwetering Oostzijde. Voordat met het baggeren kan worden begonnen wordt een tijdelijk baggerdepot ingericht in het westen van de polder Spengen. De aanleg van het depot is reeds gestart in week 20 en zal ongeveer drie weken duren. Aansluitend wordt er gebaggerd.
lees verder...
 24 mei 2004
Boerenverzet tegen ophogen van oevers
Leeuwarden – Het ophogen en verbreden van de kaden en oevers in Fryslân stuit vaak op boerenverzet. Volgens Wetterskip Fryslân werken veel boeren moeizaam mee aan de verkoop van grond aan het waterschap. Een deel van de oevers en kaden in de provincie krijgt een natuurbestemming, in het kader van de aanleg van de ecologische verbindingszones. Die moeten het mogelijk maken dat in het wild levende dieren zich ongestoord kunnen verplaatsen.
lees verder...
 24 mei 2004
Start baggeren Diepenring Noordoost in de stad Groningen
Op maandag 24 mei starten de baggerwerkzaamheden in de Diepenring van de stad Groningen. Zowel in de Noorderhaven als in het noordelijke stukje van het Oude Winschoterdiep beginnen de werkzaamheden tegelijkertijd. Als vijf weken later de Noorderhaven gereed is, gaan de baggerpontons verder de Diepenring in naar het Lopende Diep, Turfsingel, het Schuitendiep en vanaf september naar het Reitdiep (Reitdiepskade) en Der Aa.
lees verder...
 21 mei 2004
Baggerslibdepot definitief in het Hollandsch Diep
Het provinciebestuur kiest definitief voor een groot baggerslibdepot in het Hollandsch Diep, bij de vogelrijke Sassenplaat ter hoogte van het industrieterrein Moerdijk. De bodem van Hollandsch Diep en Haringvliet kan hierdoor worden ontdaan van tien miljoen kubieke meter vervuild rivierslib.
lees verder...
 17 mei 2004
Zwemmen in bagger ook voor Vroege Vogels
Op 13 mei 2004 organiseerde Haskoning het congres "Zwemmen in bagger" op het hoofdkantoor in Nijmegen. Tijdens dit congres werd door Haskoning een nieuwe aanpak gepresenteerd voor de aanpak/reiniging van verontreinigde baggerspecie tijdens de ontmanteling van bestaande stortplaatsen. Het congres kreeg een leuk staartje op 16 mei 2004. In een uitzending van het programma vroege vogels werd op deze zondag aandacht gegeven aan deze vernieuwende aanpak. De uitzending is alsnog te beluisteren op de site van vroege vogels.
 15 mei 2004
Natuur bij Drogeham vervuild door rioollek
Drogeham – De natuur in de Drogehamstermieden bij Drogeham is mogelijk vervuild door een lek in een riool, dat van Drogeham naar een zuiveringsinstallatie loopt, in het gebied. Eigenaar van het gebied, Staatsbosbeheer, vreest dat schadelijke metalen het gebied hebben aangetast.
lees verder...
 12 mei 2004
Sanering Deventer havens gestart
De sanering van de Deventer havens is officieel gestart. Gedeputeerde Klaassen van de provincie Overijssel, dagelijks bestuurslid Wijffels van het Waterschap Groot Salland en Wethouder Adema van de gemeente Deventer gaven het startsein door symbolisch de eerste fiets uit de havens te vissen. Er zal tijdens de saneringswerkzaamheden veel meer schroot boven water komen, is de verwachting.
lees verder...
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink