waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, slibdepot, automatisering etc.

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel

 25 februari 2004
Sanering Deventer havens
Op het Industriegebied Bergweide in Deventer zal begin mei de sanering van de waterbodem in de haven starten. Het waterschap Groot Salland is, in nauwe samenwerking met de gemeente Deventer en de provincie Overijssel, opdrachtgever voor de werkzaamheden. Het is de bedoeling dat in totaal circa 100.000 m verontreinigd slib uit de havens wordt gehaald. Daarnaast zullen diverse voorzieningen in de haven worden vervangen. Het is de bedoeling dat het merendeel van de werkzaamheden eind 2004 is afgerond.
lees verder...
 24 februari 2004
Onderzoek naar mogelijke aanwezigheid van explosieven in Deventer haven
De Deventer HavensOp het bedrijventerrein Bergweide in Deventer start begin mei de sanering van de waterbodem in de haven. De Explosieven OpruimingsDienst (EOD) heeft de gemeente Deventer op basis van archiefonderzoek gerapporteerd dat het niet geheel is uit te sluiten dat een vliegtuigbom in de eerste havenarm ligt. De kans daarop wordt evenwel niet groot geacht.
lees verder...
 24 februari 2004
Waterschap organiseert informatieavonden voor volkstuinders
Waterschap Vallei & Eem organiseert in maart vier voorlichtingsvonden voor volkstuinders. Het waterschap zal uitleggen welke regels er gelden voor percelen langs sloten. Het gaat daarbij om de regels uit de zogeheten Keur en het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij.
lees verder...
 23 februari 2004
Excursie langs baggerwerken in Liendert en Rustenburg
Waterschap Vallei & Eem en de gemeente Amersfoort organiseren voor bewoners van Liendert en Rustenburg een excursie langs het baggerwerk en door het waterwingebied. De excursie vindt plaatst op woensdagmiddag 3 maart 2004.
lees verder...
 23 februari 2004
Verontreinigd slib in depot op de Maat
EIBERGEN - Uit de oude Berkeltak gebaggerd rivierslib wordt binnenkort opgevangen in een bassin op de Nieuwe Maat in de gemeente Eibergen.
lees verder...
 23 februari 2004
Waterschap en gemeente gaan watergangen in Lunetten baggeren
Het waterschap en de gemeente Utrecht starten op 22 maart met het baggeren van diverse watergangen in de Utrechtse wijk Lunetten. Voorafgaand aan het baggeren wordt een tijdelijk baggerdepot ingericht aan het Houtensepad in Lunetten. De aanleg hiervan start op maandag 23 februari. De aanleg van het depot duurt ongeveer drie weken. De bagger wordt met behulp van (pers)leidingen naar het depot getransporteerd. Deze werkwijze voorkomt kostbaar transport en verkeersoverlast.
lees verder...
 23 februari 2004
Waterschap versterkt kade langs Laak
Waterschap Vallei & Eem versterkt deze week de kade langs de Laak bij Nijkerk over een lengte van 120 meter. Aan de binnenkant van de kade is het talud op 5 plaatsen ingezakt en zijn scheuren ontstaan. Dat bleek vorige week tijdens een inspectie van de kade door medewerkers van het waterschap. De schade is waarschijnlijk veroorzaakt door de sterk wisselende waterstanden, de grote hoeveelheid neerslag in het weekend van 7 en 8 februari en het steile talud tussen de kade en de sloot, die net naast de dijk ligt.
lees verder...
 21 februari 2004
Slufterzand
De stormen van de afgelopen weken hebben flinke schade veroorzaakt aan de zeewering in de noordwesthoek van de Maasvlakte.
lees verder...
 20 februari 2004
Proef met baggerpomp hoofdwatergang polder Steekt mislukt.
Gedurende 3 jaar heeft er binnen Waterschap Wilck en Wiericke een praktijkproef plaatsgevonden voor het op diepte brengen en houden van een hoofdwatergang in de polder Steekt, in Alphen aan den Rijn. De proef is op verzoek van een agrariër uitgevoerd, vanwege diens bedrijfsvoering. Bij de uitvoering van de praktijkproef zijn de mogelijkheden van een baggerpomp voor het op diepte houden van de watergang beoordeeld.
lees verder...
 19 februari 2004
Baggeren binnen Rotterdam
Het hoogheemraadschap van Schieland en de gemeente Rotterdam voeren dit najaar baggerwerkzaamheden uit in hoofdwatergangen van verschillende Rotterdamse deelgemeenten. Deze baggerwerkzaamheden maken deel uit van het Waterplan Rotterdam 2000-2005. In het Waterplan Rotterdam staan de toekomstplannen voor de waterkwaliteit en -kwantiteit in Rotterdam. De projecten die de komende jaren worden uitgevoerd moeten er voor zorgen dat het water weer optimaal gebruikt kan worden als recreatiemogelijkheid, als buffer bij extreme neerslag, ter verfraaiing van het stadsbeeld en als leefplek voor plant en dier. Het Waterplan Rotterdam is een samenwerkingsverband van het hoogheemraadschap van Schieland, het hoogheemraadschap van Delfland, het Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden, het Waterschap IJsselmonde en Gemeentewerken Rotterdam
« vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 volgende »

Pagina

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink