waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Gemeente wil toch geen gaten Loosdrechtse Plassen

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2018 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Gemeente wil toch geen gaten Loosdrechtse Plassen
De gemeente Wijdemeren wil het project om de waterkwaliteit van de Loosdrechtse Plassen te verbeteren niet meer. De provincie vindt dat treurig en laat weten dat het laatste woord er nog niet over is gesproken.


Vijf jaar geleden hebben de provincie Noord-Holland, het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV), de gemeente Wijdemeren en diverse belangenverenigingen een intentieverklaring getekend voor het uitvoeren van een project om de waterkwaliteit van de Loosdrechtse Plassen te verbeteren.
Wijdemeren is krap twee jaar geleden ontstaan door gemeentelijke herindeling van de toenmalige gemeenten Loosdrecht, ’s-Graveland en Nederhorst den Berg. De plassen hebben een recreatieve bestemming. Voor dat doel is de kwaliteit van het water goed, maar door het intensieve gebruik is het vaak troebel. Gevolg is een beperkt plant- en dierenleven en versnelde aanslibbing waar dat ongewenst is, bijvoorbeeld jachthavens. Een stuurgroep ging voortvarend aan het werk om het project tot realisatie te brengen.
Het heel fijne slib dat het water troebel kan maken is niet met baggerwerktuigen te verwijderen. Maar op rustige plaatsen kan het wel bezinken. Bedacht is dat dat zou kunnen gebeuren in drie 15 meter diepte gaten die in de plassen kunnen worden gebaggerd. Dat baggeren moet dan op een speciale manier gebeuren. Zonder een slechte bovenlaag van de bodem weg te halen wordt daaronder zand weggebaggerd. Door verkoop en gebruik op de nieuwbouwwijk IJburg kan dit zand dan worden gebruikt om het project te financieren.
Advies- en ingenieursbureau DHV heeft een milieueffectrapportage (mer) opgesteld. Volgens het bureau komt daaruit naar voren dat de aanleg van de verdiepingen positieve effecten heeft op de waterkwaliteit.

Bestemmingsplan
De rapportage heeft de instemming van de provincie Noord-Holland. De bedoeling was de mer-procedure met uiteindelijk een inspraakronde tegelijk te beginnen met de procedure voor de aanvraag van een ontgrondingsvergunning. Om die aanvraag te kunnen doen is wijziging nodig van het bestemmingsplan van de gemeente binnen wier grondgebied de plassen liggen; baggeren strookt niet met de bestemming van recreatie. De weg naar helder water lijkt goed begaanbaar. De gemeenten ondertekenden immers eerder de intentieverklaring voor het maken van de diepe gaten.
Maar het college van burgemeester en wethouders neemt het ‘voorgenomen besluit’ het hele project niet meer te laten uitvoeren. Daarmee zegt de gemeente Wijdemeren de bestuurlijke medewerking aan het project op. Wethouder E.Y. Siemons-Brenner zegt dat het voorgenomen besluit definitief is. De gemeenteraad heeft bepaalde zaken aan het college toegewezen en kan zich er niet meer over uitspreken. Zij zegt dat binnen het college bedenkingen bestaan tegen het project. De mer die het hoogheemraadschap AGV heeft laten uitvoeren, heeft het college er niet van overtuigd dat er geen blijvende schade zal optreden.
“In die rapportage staat heel vaak dat men ‘denkt’ en ‘verwacht’, maar zekerheid biedt het rapport niet. Advies van wijze mannen heeft de twijfel niet kunnen wegnemen. Het is een onomkeerbaar project”, stelt de wethouder. “Met een uitvoeringsduur is het een enorme ingreep en naar onze mening staat het niet vast dat na 12 jaar effect kan worden behaald. Het is in feite één grote proef die mogelijk niet eens lukt. Kijk dan eens naar de economische schade. Eigenlijk aarzelen we al twee jaar, vanaf het aantreden van het nieuwe college na de gemeentelijke herindeling”.

Treurig
De handelwijze van de gemeente Wijdemeren is de provincie in het verkeerde keelgat geschoten. Een woordvoerder noemt het treurig dat één van de ondertekenaars van de intentieverklaring het overeengekomene niet wil nakomen. “Dat kan toch niet zomaar. Ook een nieuw bestuur moet de overeenkomsten honoreren die een voorgaand bestuur is aangegaan.”
De nu ontstane situatie zal ongetwijfeld aan de orde komen bij de komende vergadering van de stuurgroep volgende maand. Namens de provincie laat de woordvoerder nu al weten het besluit van de gemeente te betreuren. De woordvoerder benadrukt dat hij namens de provincie nu al kan laten weten dat het laatste over deze zaak nog niet is gezegd.
datum: 2 december 2003 | bron: CoBOUW |  rubriek: baggeren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink