waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Baggerplannen voor zeven gemeenten gereed

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Baggerplannen voor zeven gemeenten gereed
Waterschap Zeeuwse Eilanden heeft met de zeven gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Veere baggerplannen opgesteld. Hierin is afgesproken dat alle wateren binnen de bebouwde kom in de jaren 2003-2014 worden aangepakt. Met het gereedkomen van deze zeven plannen ligt er nu voor elke gemeente binnen het beheersgebied van waterschap Zeeuwse Eilanden een baggerplan. Voor de drie pilotgemeenten Middelburg, Tholen en Vlissingen werden vorig jaar reeds plannen opgesteld.


Door het opstellen van de baggerplannen zijn alle baggerwerkzaamheden in de bebouwde kom voor het eerst volledig in beeld gebracht. Hierdoor kunnen naast de reguliere baggerwerkzaamheden nu ook de achterstallige werkzaamheden aangepakt worden. In totaal wordt in de planperiode 565.000 m baggerspecie verwijderd. Bovendien zal in de toekomst meer ruimte voor waterberging nodig zijn in stedelijke gebieden. Dat heeft te maken met de klimaatsverandering en de toename van neerslag. Het past in het beleid van het waterschap om zich meer bezig te houden met water in de stad.

In de plannen zijn de hoeveelheden baggerspecie, de kosten van het baggeren en de verwerking geïnventariseerd. Definitieve afspraken tussen gemeenten en waterschap worden vervolgens in de stedelijke waterplannen vastgelegd, zodat volgend jaar de eerste baggerwerkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Tot 2005 kunnen alleen werken ingepland worden die niet te groot zijn of die herbruikbare baggerspecie opleveren. Dit heeft te maken met het feit dat het grootschalige depot Koegorspolder pas in 2005 beschikbaar komt.

Ook na de uitvoering van de baggerplannen zal baggeren nog regelmatig nodig zijn. Slibaangroei is in de Nederlandse wateren een natuurlijk proces. Doordat nu vooral achterstallig baggerwerk wordt aangepakt, zal de hoeveelheid baggerspecie bij toekomstige werkzaamheden veel minder zijn. Ook zal de specie minder verontreinigd zijn. Dat heeft als voordeel dat hergebruik van baggerspecie mogelijk is en er dus minder gestort wordt.

Het waterschap heeft een aanvraag voor 50% subsidie ingediend bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat voor het opstellen van de baggerplannen. De volledige uitvoering in de planperiode 2003-2014 is afhankelijk van subsidie bij uitvoeringswerkzaamheden. Daarnaast stelt het waterschap de voorwaarde dat de kosten binnen de financiële ruimte van het waterbeheerplan moeten vallen.
De totale kosten voor de zeven gemeenten samen bedragen 10,6 miljoen euro. Voor het waterschap bedragen de totale kosten 9,3 miljoen euro. Er vindt mogelijk nog een verschuiving van kosten plaats van de gemeenten naar waterschap. Over het onderhoud van wateren moeten nog nadere afspraken worden gemaakt.


datum: 25 juli 2003 | bron: AKWA |  rubriek: baggeren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink