waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Waterplan Ridderkerk: samen werken aan goed water in de gehele gemeente

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Waterplan Ridderkerk: samen werken aan goed water in de gehele gemeente
Ridderkerk - In Ridderkerk is maandag een officieel begin gemaakt met de volgende belangrijke stap in de richting van goed water in sloten en singels in de gehele gemeente. Vertegenwoordigers van de gemeente, de Natuurvereniging Ridderkerk, Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden en Waterschap IJsselmonde plaatsten hun handtekening onder het plan van aanpak dat uiteindelijk moet leiden tot een Waterplan Ridderkerk. Nieuw daarin is, dat de maatregelen zich niet beperken tot de bebouwde omgeving (stedelijk water), maar zich uitstrekken tot het gehele grondgebied van de gemeente.

De officiële handeling in het natuur- en milieueducatiecentrum De Groene
Draak vloeit voort uit de duurzame samenwerking tussen de verschillende
organisaties, waartoe twee jaar geleden werd besloten. Doel van de
samenwerking is de kwaliteit, de kwantiteit en de natuurwaarde van het
oppervlaktewater te verbeteren en in stand te houden. Het beleid daarbij is
gebaseerd op het Integraal Waterbeheerplan Zuid-Holland Zuid (IWBP II) van de gezamenlijke waterschappen in Zuid Holland-zuid.

Goed water, veilige oevers Het Waterplan Ridderkerk heeft als doel een goed beheersbaar en aantrekkelijk watersysteem, met helder water van voldoende kwaliteit en gevarieerde veilige oevers, dat op de gewenste gebruiksfuncties is afgestemd. Het waterplan moet leiden tot een brede en integrale visie op het watersysteem. Daaraan voorafgaand worden functies en doelstellingen voor alle wateren geformuleerd. Om aan alle doelstellingen te kunnen voldoen worden een integraal maatregelenplan en een integrale beheervisie opgesteld. De planning en de uitvoering van de maatregelen worden ondergebracht in de verschillende beheerplannen. Het Waterplan kent zodoende een relatie met ruimtelijke inrichting, waterkwaliteit, waterkwantiteit, ecologisch beheer en onderhoud, riolering, recreatie, belevingswaarde en de tevredenheid van belanghebbenden over het water.

Het initiatief voor de gebiedsgerichte totaalaanpak van het stedelijke water
dateert van 1995. Ridderkerk was door het zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden (samen met Vianen en Spijkenisse) uitgekozen om mee te doen aan een pilot-project stedelijk water. Naast de gemeente en het zuiveringsschap zijn Waterschap IJsselmonde en Natuurvereniging Ridderkerk vanaf het begin bij het project betrokken geweest. Ook stichting Woonvisie, hengelsportvereniging De Waal en de dienst Landelijk Gebied dragen hun steentje bij. Tevens is contact gelegd met het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde. Al snel na de start in 1995 werd duidelijk dat samenwerking winst oplevert. Heel veel kennis die voorheen versnipperd aanwezig was, kon nu op een logische manier worden gebundeld.

De maatregelen moeten in elk geval leiden tot biologisch gezonde sloten en
singels. De concentratie van stoffen in het water moet voldoen aan landelijk vastgestelde milieunormen. Verder hebben de deelnemende partijen veel aandacht voor voldoende bergingscapaciteit van het water, voldoende aan- en afvoer, een goede kwaliteit van de waterbodems en oevers die rijk zijn aan plantensoorten en biotopen voor dieren. Tevens wordt aandacht besteed aan plaatselijke problemen die veroorzaakt worden door een te hoog grondwaterpeil. In de loop der jaren is door studie veel inzicht ontstaan in de relatie tussen waterkwaliteit en vervuilingsbronnen, waterdiepte, doorstroming, ruimtelijke ordening en -inrichting, onderhouds methoden, waterbodemkwaliteit, plantengroei en de diversiteit van de visstand.

Eén van de belangrijkste maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren is
zorgen dat er bij flinke regenbuien geen overstorten meer optreden vanuit
het riool naar het oppervlaktewater. Dat wordt bereikt door de aanleg van
grotere rioolbuizen. Die kunnen immers meer afvalwater verwerken. Verder
bouwt Ridderkerk op diverse plaatsen in de gemeente aan bergbezink bassins. Een andere maatregel waardoor de kwaliteit van het water verbetert is het doorspoelen van de watergangen met rivierwater vanuit de Nieuwe Maas. Het rivierwater doorloopt een extra zuivering door de aanleg van twee bezinkvijvers bij het Donckse Bos en in de polder Donkersloot. Ze liggen net achter de dijk. Het water uit de rivier komt in die vijver eerst tot rust voordat het de singel ingaat. Het slib uit het rivierwater wordt eruit
gefilterd. De partijen afzonderlijk hadden zo'n voorziening nooit kunnen
realiseren.

Bergingscapaciteit
Ook de hoeveelheid water is van groot belang. Ridderkerk wil voorbereid zijn op extreme omstandigheden, overmatige neerslag en langdurige droogte. Deze situaties mogen niet leiden tot wateroverlastproblemen of watertekort. Daarbij beperken de partijen zich niet alleen tot de aanleg van stuwen en gemalen. Belangrijker is ook dat er meer ruimte ontstaat om regenwater vast te houden of te bergen. Om dat te bereiken zijn op diverse plaatsen in de gemeente de oevers van de watergangen verbreed met flauwe taluds. Het zijn natuurvriendelijke oevers geworden.

Zwemwater
Bij de start van het project zijn alle watergangen in Ridderkerk
onderscheiden naar functie, ligging en gebruik. Zo is er water om te
zwemmen, water voor recreatief gebruik, water met een natuurfunctie en water dat vooral bestemd is voor de waterhuishouding. Elke functie stelt weer andere eisen aan het water. De inwoners van Ridderkerk moeten veel meer kunnen genieten van het aanwezige water in hun gemeente.
datum: 1 december 2003 | bron: - |  rubriek: beleid

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink