waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Herstel vaarverbinding Erica – Ter Apel

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Herstel vaarverbinding Erica – Ter Apel
De stuurgroep Agenda voor de Veenkoloniën heeft haar voorkeur uitgespro­ken: voor het herstel van de vaarverbinding Erica – Ter Apel kiest zij het Oranjedorptracé. Op basis van de tracéstudie, die in opdracht van de stuur­groep is uitgevoerd, kon worden gekozen uit twee tracés; het Oranjedorp- en het Zwartemeertracé. Met het herstel van de vaarverbinding Erica – Ter Apel wordt een belangrijke ontbrekende schakel in het recreatietoervaartnet gerea­liseerd. Hierdoor ontstaat tevens een structurele toename in de werkgelegen­heid binnen de regio met naar verwachting circa 250 arbeids­plaatsen.

Waarom Oranjedorp-tracé
Met beide tracés wordt meer werkgelegenheid gecreëerd en het gebied aantrekkelijker gemaakt. Waarom dan tσch dit tracé? Het Oranjedorptracé is aanzienlijk goedkoper zowel in eerste instantie bij de aanleg, als later bij het beheren en onderhouden van het tracé. Bovendien hoeft voor het Oranjedorptracé slechts één bestemmingsplan te worden gewijzigd tegen drie wijzigingen bij de aanleg van het Zwartemeertracé. Daarnaast veroorzaakt het Oranjedorptracé de minste technische problemen. Ook voor waterhuishouding, natuur, landschap en cultuurhistorie is het Oranjedorptracé gunstiger.

Waarom is herstel vaarverbinding van belang
In de Agenda voor de Veenkoloniën is het herstel van de vaarverbindingen opgenomen in de top-tien van projecten. Het herstel van de vaarverbinding stimuleert het toerisme en biedt een aantrekkelijk woonmilieu voor de bevolking van het gebied. De vaarverbinding heeft dus een positieve sociaal-economische uitwerking, zoals op termijn een toename van de werkgelegenheid in de regio met circa 250 arbeidsplaatsen. De vaarver­binding is een belangrijke ontbre­kende schakel in het nationale toervaartnet en een essentiële schakel in het grensoverschrijdende toervaartnet in Noordoost Nederland en Noord Duitsland.

Hoe nu verder
Vanaf nu wordt een gedetailleerde projectbeschrijving opgesteld. Hierin wordt meegenomen wat de mogelijkheden zijn voor bedrijven met activiteiten die verbonden zijn aan de vaarverbinding. Ver­der wordt gekeken naar de relaties met attracties in de omgeving, zoals het Veenpark. In de pro­jectomschrijving worden eveneens de ver­schillende toetsen, zoals milieueffecten en een watertoets meegenomen. Verder vormt een civieltech­nische uitwerking van de in de tracéstudie aangegeven noodzakelijke oplossingen en aanvullende voorzieningen een onderdeel van de projectbeschrijving, evenals het financieringsvoorstel voor de benodigde 27 miljoen euro. De totale planuitwerking tot een projectvoorstel neemt ongeveer een jaar in beslag. Na dat jaar neemt de stuurgroep een definitief besluit over de uitvoering van het plan. In 2005 kan naar verwachting met de uitvoering van fase 1 worden gestart.

Partners
De verschillende partners in de samenwerking rondom het Oranjedorptracé zijn de provincies Drenthe en Groningen, de gemeenten Emmen en Vlagtwedde en het waterschap Hunze en Aa's. Daarnaast zijn het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit en de stichting Recreatietoervaart Nederland betrokken bij de planvorming. Leden van de stuurgroep Agenda voor de Veenkoloniën zijn de provincies Drenthe en Groningen, de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Emmen, Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde, Pekela, Stadskanaal, Veendam en Vlagtwedde en de waterschappen Hunze en Aa's en Velt en Vecht.
datum: 9 oktober 2003 | bron: - |  rubriek: algemeen

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink