waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Baggerdepots intensiever gebruikt

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Baggerdepots intensiever gebruikt
Om op korte termijn de berging van baggerspecie te versnellen, is staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen van plan om de stortmogelijkheden in de twee grootste depots te verruimen. Het gaat om IJsseloog in het Ketelmeer en Slufter in het Europoortgebied. Schultz van Haegen kondigde dat vandaag aan tijdens de landelijke bijeenkomst Tienjarenscenario Waterbodems in Rotterdam.

Voor de langere termijn vindt ze dat de regio's hun verantwoordelijkheid moeten nemen om nieuwe stortcapaciteit te realiseren. In haar toespraak wees de staatssecretaris erop dat er in de regio weliswaar initiatieven worden genomen voor de berging van baggerspecie, maar dat de plaatselijke politiek zich soms te gemakkelijk verschuilt achter de bezwaren van burgers. Daarmee wordt het grotere maatschappelijk belang uit het oog verloren, zo vindt ze.

Enkele jaren geleden is een grote achterstand geconstateerd in het bergen van baggerspecie. Naar aanleiding daarvan is het basisdocument Tienjarenscenario Waterbodems tot stand gekomen. Voor de periode 2004-2010 is voor het onderhoud van de rijkswateren 700 miljoen euro extra beschikbaar gesteld. Uit dit budget worden onder meer baggerprojecten betaald voor de Waal en het Noordzeekanaal. Verder is er uit de zogenoemde ICES-middelen 65 miljoen euro vrijgemaakt voor waterbodemsaneringen en 85 miljoen euro voor achterstallig baggeronderhoud in bebouwd gebied. Door deze laatste financiële impuls zullen binnenkort zeventig projecten van start gaan die samen goed zijn voor de verwijdering van circa zes miljoen kuub baggerspecie. Schultz van Haegen gaat de mogelijkheden bekijken om het subsidieplafond te verhogen zodat er nog meer projecten kunnen starten.


datum: 7 april 2004 | bron: Min. van Verkeer en Waterstaat |  rubriek: algemeen

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink