waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Chemie-Toxiciteit-Toets (CTT) officieel van kracht

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Chemie-Toxiciteit-Toets (CTT) officieel van kracht
Op 18 juni 2004 is na een voorbereidingstijd van enige jaren het nieuwe toetsingskader voor de verspreiding van zoute baggerspecie in zee officieel in de Staatscourant gepubliceerd. De Chemie-Toxiciteit-Toets (CTT) vervangt hiermee definitief de Uniforme Gehaltetoets (UGT) die tot de invoering van de CTT op 18 juni 2004 het landelijke toetsingskader vormde voor de verspreiding van zoute baggerspecie op zee.

In de Vierde Nota werd al aangegeven dat de UGT rekening hield met een te beperkt aantal stoffen. Zo werd er binnen de UGT geen rekening gehouden met de kritische stof Tributyltin. Daarnaast hield de UGT onvoldoende rekening met de gecombineerde effecten van onbekende verontreinigende stoffen in de zoute baggerspecie. Door bij de CTT-beoordeling de uitvoering van een drietal bioassays verplicht te stellen wordt in de nieuwe beoordeling wel nadrukkelijk rekening gehouden met deze combinatie-toxiciteit. Doordat op dit moment nog geen representatieve dataset van een voldoende omvang aanwezig is voor deze bioassays hebben de bioassays nog een signaleringsfunctie. De verspreiding van zoute baggerspecie kan dan ook voorlopig niet op basis van de negatieve uitkomsten van een bioassay worden voorkomen.

Naast de invoering van de drie bioassays zijn er binnen de CTT andere verschillen met de UGT regeling. Hieronder zijn de belangrijkste verschillen tussen de UGT en de CTT kort samengevat:

  1. de individuele toetsing van de PAKs en PCBs in de UGT worden binnen de CTT vervangen door een toetsing aan de somparameters van deze stoffen (PAK-10 en PCBs -7);
  2.  Organochloorbestrijdingsmiddelen zoals lindaan, drins en heptachloorepoxide maken binnen de CTT géén deel meer uit van de te beoordelen stoffen;
  3. De bodemtypecorrectie naar een standaardbodem van 25% lutum en 10% organische stof is binnen de CTT komen te vervallen;
  4. Er is binnen de CTT een nieuwe norm opgenomen voor tributyltin (TBT);
  5. Bij de invoering van de CTT mogen maximaal 2 niet-prioritaire stoffen de bijbehorende toetsingswaarden met maximaal 50% overschrijden.

Voor een volledig overzicht van de getalsmatige invulling van de normen wordt verwezen naar het pdf bestand aan de onderzijde van dit bericht. Opgemerkt wordt dat er bij de uiteindelijke publicatie van de CTT in de Staatscourant een fout is geslopen in de normering. Voor Tributyltin (TBT), hexachloorbenzeen en DDT/DDD/DDE staat de norm weergegeven in mg/kg ds in plaats van in g/kg ds. Met deze fout is Nederland in het bezit gekomen van een zeer liberaal verspreidingsbeleid voor ondermeer TBT-houdende zoute baggerspecie. De verwachting is dat deze fout op korte termijn alsnog wordt hersteld.

CTT beoordeling (50.66 Kb)


datum: 25 juni 2004 | bron: Waterbodem.nl |  rubriek: normering

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink