waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, De nieuwe iBever/Towabo versie is gereed

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
De nieuwe iBever/Towabo versie is gereed
De nieuwe iBever/Towabo versie is gereed! Binnenkort ontvangen geregistreerde gebruikers de nieuwe iBever CD via de post. Voor degene die hier niet op kan wachten bestaat de mogelijkheid om de versie te downloaden vanaf de iBever site. De belangrijkste wijzigingen zijn hieronder beschreven.

Algemeen
iBever was tot op heden een applicatie voor gebruik op een PC. Bij netwerkinstallaties gaf dit vaak problemen bij de installatie. Met de nieuwe versie kan flexibel aangegeven worden waar de verschillende onderdelen geïnstalleerd dienen te worden.
Veel gebruikers hebben iBever instellingen aangepast, externe waarnemingssoorten gekoppeld, etc. Om deze instellingen mee te nemen naar alle nieuwe projectdatabases, was het nodig de bever_leeg aan te passen. Dit is niet langer nodig. Bij de nieuwe versie worden gebruikersinstellingen meegenomen naar alle nieuw aan te maken databases. Bij volgende updates blijven deze instellingen behouden.
Met de kaderrichtlijn water wordt toetsing en rapportage op watersysteem niveau steeds belangrijker. De watersystemen konden reeds in iBever ingevoerd worden, maar ze waren nog niet opgenomen in het uitwisselingsformaat. In de nieuwe versie zijn ze nu wel opgenomen.

SynchroBever
Bij veel gebruikers bestond de wens om gegevens uit oude databases over te nemen en/of meerdere databases samen te voegen tot één nieuwe database. Met SynchoBever kunnen gegevens uit oude/andere databases worden overgenomen naar nieuwe databases.

Notove
Een veel gehoorde wens was om te kunnen toetsen aan de kaderrichtlijn water (KRW) normen. Er zijn alleen KRW normen voor water, terwijl sommige waterbeheerders enkele in de KRW opgenomen stoffen alleen in het compartiment zwevende stof meten. Hiervoor is in Notove de mogelijkheid opgenomen om de gehalten in zwevende stof om te rekenen naar water. Deze omrekening is ingebouwd in Notove. De omrekening vindt alleen plaats indien er geen metingen in water zijn verricht. Tevens wijkt bij de KRW toetsing de standaardisatie af van de NW4 standaardisatie. Ook deze afwijking is in de nieuwe toets opgenomen.

Towabo
In Towabo wordt bij de toetsing de som 0,7 of de som 1 gebruikt. Bij de toetsing werd de juiste som toegepast en ook vermeld op het uitvoerbestand. In de t2b file werd echter níet de juiste vermeld. Het gevolg was dat na inlezen in iBever, de som waaraan getoetst was niet altijd stond vermeld. In de huidige versie is deze fout hersteld en kunnen de gegevens uit het t2b bestand of uit iBever gebruikt worden voor verdere verwerking.
In de huidige versie is het ook mogelijk om monsters genomen op dezelfde datum, maar met een verschillend tijdstip te toetsen.

BAM
Toetsingen van grote hoeveelheden meetgegevens/meetpunten met Towabo kan een tijdrovende bezigheid zijn. Om dit probleem te ondervangen is de batch afhandel module (BAM) ontwikkeld. Met BAM kunnen toetsingen opgesplitst worden en gepland. Op deze wijze kunnen meerder toetsingen op een later
tijdstip of op de achtergrond worden uitgevoerd, zonder dat tussenkomst van de gebruiker noodzakelijk is.

Telefoonnummer Helpdesk
De Helpdesk van iBever is bereikbaar voor het aanmelden van storingen, het stellen van vragen over de werking van de applicatie, het stellen vragen, het plaatsen van opmerkingen en het indienen van wensen. Het nummer is:
(0320) 298017.
Daarnaast is de Helpdesk per e-mail bereikbaar via het volgende adres:
bever@riza.rws.minvenw.nl


datum: 28 juni 2004 | bron: Bever website |  rubriek: normering

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink