waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Berging baggerspecie scoort goed op milieueffecten

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Berging baggerspecie scoort goed op milieueffecten
Het bergen van baggerspecie in zandwinputten of andere depots scoort op milieueffecten beter dan moderne verwerkingstechnieken zoals thermische immobilisatie en is vergelijkbaar met koude immobilisatie. Dit is te lezen in een onlangs verschenen levenscyclusanalyse (LCA) van INTRON, onafhankelijk instituut voor kwaliteit in de bouwsector.

In het onderzoek, gedaan in opdracht van De Ingensche Waarden B.V., is een
objectieve vergelijking gemaakt tussen de milieueffecten van berging in
combinatie met zandwinning, berging in oude winput, berging in een speciaal
aangelegd baggerdepot, koude immobilisatie met cement en thermische
immobilisatie (zowel met sinter- als smelttechnieken).

Een milieugerichte levenscyclusanalyse (LCA) brengt alle milieueffecten in
kaart die tijdens de gehele levenscyclus van een product optreden. In de al
jaren durende discussie die onder beleidsmakers, probleemeigenaren,
wetenschappers en vakmensen gevoerd wordt over mogelijke oplossingen van het probleem van het baggeroverschot, is nog nooit een volwaardige LCA gemaakt. Daarmee was een feitelijke vergelijking op milieueffecten van verschillende opties voor verwerking of berging van verontreinigde baggerspecie niet mogelijk. De huidige LCA brengt daar verandering in.

In deze LCA scoren de verschillende bergingsvarianten qua milieueffecten
gelijkwaardig. Afgezet tegen immobilisatie zijn er verschillende voor- en
nadelen van berging. Zo scoort berging ten opzichte van koud immobiliseren
(met cement) beter op de effecten klimaatverandering, vermesting en humane
toxiciteit, maar minder goed op de overige milieueffecten. De gunstigere
scores voor koude immobilisatie komen voort uit de besparingen (op met name
het asfaltpakket) die met het gebruik van het immobilisaat als wegfundering
samenhangen.

Vergeleken met thermische immobilisatie (sinteren en smelten) scoort bergen
op de meeste punten beter. Deze score hangt samen met het hogere
energiegebruik bij thermisch immobiliseren. Dit geldt ook voor het aspect
'terrestrische ecotoxiciteit', waarin de milieueffecten van uitloging worden
uitgedrukt. Bij de opwekking van energie (vooral elektriciteit) treden
behalve emissies naar de lucht namelijk ook emissies naar de bodem op.

De Ingensche waarden B.V. is initiatiefnemer van twee gecombineerde
zandwin-baggerbergingsprojecten (in Ingen en Wijk bij Duurstede). In een MER
voor de locatie bij Ingen zijn lokale milieuconsequenties in kaart gebracht.
Aanleiding voor de LCA is de behoefte van de initiatiefnemer om
milieueffecten ook op een hoger schaalniveau in kaart te brengen. De
centrale vraag in de LCA, met Ingen en Wijk bij Duurstede als
referentiepunt, is welke optie voor berging/verwerking van baggerspecie
klasse 3 en 4 de beste is binnen de huidige marktsituatie voor
bouwgrondstoffen.

In de LCA is uiteraard alleen naar milieueffecten gekeken, niet naar
financieel-economische aspecten. Als deze worden meebeschouwd, blijkt
thermische immobilisatie niet alleen slechter voor het milieu, maar ook heel
duur. Berging is van de onderzochte opties de goedkoopste en bevindt zich
qua milieueffecten op een vergelijkbaar niveau als koude immobilisatie.
Voor de ontdoener van baggerspecie betekent dit dat deze met hetzelfde
budget en dezelfde impact op het milieu veel meer bagger kwijtraakt door
berging dan door koude immobilisatie.


datum: 29 juni 2004 | bron: De Ingense Waarden |  rubriek: verwerking

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink