waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Sanering Molenbeek onzeker

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Sanering Molenbeek onzeker
EPE/VAASSEN - Sanering van de Hartense Molenbeek lijkt op korte termijn uitgesloten. Waterschap Veluwe probeert de provincie te bewegen het benodigde geld alsnog eerder dan 2010 beschikbaar te stellen. Voor het Waterschap Veluwe is de sanering van de Hartense Molenbeek, samen met de Wenumse beek, de komende jaren prioriteit. De provincie Gelderland is echter voornemens om het project niet in het meerjarenprogramma 2005-2009 op te nemen.


Het waterschap heeft tegen dit voornemen bezwaar gemaakt. ‘We zijn nog steeds in gesprek,‘ benadrukt projectleider S. van der Meij. ‘We proberen geld naar de Hartense Molenbeek te krijgen. Het ligt nog helemaal open.‘ Over een half jaar denkt hij duidelijkheid te hebben of er toch de eerstkomende jaren geld vrijkomt. Het college van de gemeente Epe wil het waterschap verzoeken om onderzoek te doen of de sanering van de Hartense Molenbeek op korte termijn kan worden opgestart.

Ook wil ze de garantie dat de sanering in elk geval wordt opgenomen in het bodemsaneringsprogramma dat in 2010 wordt opgesteld. Maar dat is volstrekt onzeker, meent Van der Meij. ‘Het kan zijn dat er dan weer meer geld beschikbaar is voor bodembescherming maar 2010 is nog zo ver weg.‘ Vooruitlopend op het al dan niet saneren van de Hartense Molenbeek wil het college vragen of De Weijerd langs de Cannenburgh uitgebaggerd kan worden.

Maar Van der Meij noemt het ‘niet efficiënt‘ om nu al maatregelen te treffen voor De Weijerd. ‘Straks moeten we over een jaar terugkomen om te saneren.‘ Mocht er geen geld via de wet bodembescherming ter beschikking komen dan gaat het waterschap bekijken wat er wel met De Weijerd gedaan kan worden. ‘Zonder dat geld kunnen we De Weijerd niet afgraven. Wel kunnen we hem in het kader van onderhoud uitdiepen, bladafval en het verste slib eruit halen.‘ Als geldelijke bijdragen uitblijven, kunnen volgens Van der Meij alleen de hoognodige dingen gedaan worden.

De sanering van de Hartense Molenbeek kost tussen de anderhalf é twee miljoen euro. De hoge kosten die met het schoonmaken gemoeid zijn, maakt in een gebied waar veel beken zijn daadwerkelijke sanering een langdurige kwestie.
datum: 23 september 2004 | bron: De Stentor |  rubriek: baggeren

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink